X

Hızlı Erişim

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Eklenme Tarihi: 26 Haziran 2020

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü’nden

(26 HAZİRAN 2020 Tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Elemanı Alımı İlanı) 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN (Başvuru Formu)

Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2- DOÇENT KADROLARI İÇİN (Başvuru Formu)

Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN (Başvuru Formu)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş (YÖK formatlı), iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- ÖĞRETİM ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN (Başvuru Formu)

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın iletişim bilgileri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş,(YÖK Formatında)

4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 – Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 -Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 – ALES Belgesi

9 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 – Yabancı Dil Belgesi

11 – Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) 13 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

NOT:

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuruda “noter onaylı” istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde, “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir.
  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurular da son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Süresi:        26 HAZİRAN 2020 – 10 TEMMUZ 2020

Son Başvuru Tarihi: 10 TEMMUZ 2020 Saat:17.00

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başvuru yapılacak yer adresi:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü, Personel İşleri Koordinatörlüğü (A katı), Söğütözü Mh. 2179 Cd. No.6, Çankaya-ANKARA

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi:  14 TEMMUZ 2020

Giriş Sınavı Tarihi:     17 TEMMUZ 2020

Son Açıklama Tarihi: 20 TEMMUZ 2020

 

Fakülte/Enstitü/SHMYO Unvan Anabilim Dalı/Bölüm/Program Kadro Sayısı Açıklama
Tıp Profesör Biyofizik 1 Biyofizik alanında doktora derecesine ve doçentliğine sahip olmak. Kardiyak elektrofizyoloji ve biyofizik  konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Profesör Nefroloji 1 Tıp Doktoru ve Nefroloji uzmanı olmak. Böbrek transplantasyonu ve hemodiyaliz konularında çalışmaları olmak.
Tıp Profesör Halk Sağlığı 1 Tıp Doktoru ve Halk Sağlığı alanında Sağlık Yönetimi doktora derecesine sahip olmak. Halk sağlığı alanında ulusal çapta araştırma yürütmüş olmak, sağlık planlaması ve sağlık insan gücü alanında yayın yapmış olmak.
Tıp Profesör Tıbbi Biyokimya 1 Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak ve dilate kardiyomiyapatili hastalarda eritrosit membranında ve serumda lipid peroksidasyonu ve oksidatif stres ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Doçent Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 Tıp Doktoru ve Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Hareket bozukları cerrahisi alanında çalışmış olmak. Nöroşirurji alanında en az bir ulusal ve bir uluslararası patenti olmak.
Tıp Dr. Öğretim Üyesi Nöroloji 1 Tıp Doktoru ve Nöroloji uzmanı olmak. İleri evre Parkinson hastalığı cihaz destekli tedaviler, nöral terapi uygulamalarında sertifikaları olmak.
Tıp Dr. Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 Tıp Doktoru ve Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. Maternal ve amniyotik sıvı AFP seviyelerinin gebelik sonucunu öngörmedeki yeri alanında çalışmaları ve Acil Obstetrik Bakım Programı sertifikası olmak.
Diş Hekimliği Profesör Periodontoloji 1 Diş Hekimi ve periodontoloji alanında doktora yapmış ve uzmanlık almış olmak. Dişeti iltihapı ve dişeti büyümeleri ile ilgili histoloji biyokimyasal mediyatör ve defensinlerle ilgili çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Dr. Öğretim Üyesi Ağız, Diş, Çene Radyolojisi 1 Diş Hekimi ve ağız diş ve çene radyolojisi uzmanı olmak. Deney hayvanlarında intra-oral ülserlerin iyileştirilmesinde ağız içi yara örtücülerin etkililiğinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Profesör Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak ve aynı bölümde doktora yapmış olmak. Ayak, ayak bileği problemleri ile ilgili bilimsel çalışma ve eserleri olmak.
Sağlık Bilimleri Profesör Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak ve aynı bölümde doktora yapmış olmak. Nöromüsküler hastalıklar ve fizyoterapi rehabilitasyonu ile ilgili bilimsel çalışma ve eserleri olmak.
Sağlık Bilimleri Profesör Beslenme ve Diyetetik 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak ve lisansüstü çalışmalarını beslenme ve diyetetik alanında yapmış, “beslenme ve diyetetik alanında” doçent unvanına sahip, tercihen yurtdışı deneyimi olmak.
Sağlık Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik 1 Beslenme ve diyetetik bölümü lisans mezunu olmak ve beslenme ve diyetetik alanında doktora programını tamamlamış olmak. Klinikte yetişkin obez bireylerin tıbbi beslenme tedavisi, beden ağırlığı yönetimi, kronik dejeneratif hastalıklar ile bariatrik cerrahi geçiren hastaların tıbbi beslenme tedavileri alanlarında deneyime sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Ebelik 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak, hemşirelik alanında doktora yapmış olmak. Premenstrual sendromla baş etmeye yönelik sağlık inanç modeli rehberliğinde verilen eğitim ve akupresur uygulamasının premenstrual semptomlar ve yaşam kalitesi üzerine etkileri ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri Öğretim Görevlisi Ebelik 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak, doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde doktora yapıyor olmak ve ebelik bölümünde en az bir yıl ders vermiş olmak.
Eczacılık Profesör Farmasötik Teknoloji 1 Eczacı olmak ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında Üniversite Doçenti olmak. Dissolüsyon, biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik, farmakokinetik, mikropartiküler ve nanopartiküler sistemler, modifiye dozaj şekilleri (kontrollü salım sağlayan dozaj şekilleri), nanopartiküler hedeflendirme ve tümörlü dokuya hedeflendirme konularında çalışmaları bulunmak.
Spor Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Rekreasyon 1 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak. Egzersiz fizyolojisi, biyokimyası ya da rekreasyon alanında çalışmış olmak. En az 2 yıl egzersiz fizyolojisi, egzersiz ve beslenme, anatomi, ilk yardım ve can kurtarma veya rekreasyon alanında ders vermiş olmak.
Spor Bilimleri Öğretim Görevlisi Rekreasyon 1 Beden Eğitimi öğretmenliği mezunu ve Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Wellness, herkes için spor, fitness, aerobik, step, streching, plates ve badmington programlarını yürütmüş olmak.
Spor Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Antrenörlük 1 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak. İskemik önkoşullamanın seçilmiş fizyolojik parametreler ve anaerobik performans üzerine akut etkisi üzerine çalışmaları ve alanında en az 2 yıl ders vermiş olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 Tıp Doktoru olmak veya Fen bilgisi veya Fizik Bölümünden lisans mezunu olmak ve tıbbi görüntüleme ile ilgili bir alanda yüksek lisans veya doktora veya uzmanlık derecesine sahip olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Eczane Teknikerliği 1 Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Nanoteknoloji, Nanotoksikoloji, Toksikoloji, Genotoksikoloji ve Sitotoksikoloji alanlarında yayın ve çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Diyaliz Teknikleri 1 Hemşirelik lisans mezunu olup, alanında Yüksek Lisans mezunu olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans sonrasında diyaliz hemşireliği alanında en az 2 yıl
deneyim sahibi olmak veya diyaliz sertifikasına sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yaşlı Bakım 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak, alanında Yüksek Lisans mezunu olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans sonrasında yaşlı bakım alanında en az 2 yıl
deneyim sahibi olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tıbbı Laboratuvar 1 Sağlık veya Fen Bilimleri lisans ve yüksek lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla Tıbbi Laboratuvar alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
Tıp Araştırma Görevlisi Anatomi 1 Anatomi alanında yüksek lisans yapıyor olmak ve deneysel kanser modeli olan Ehrlich Assit Tümörü ile çalışmaları olmak.
Sizi Arayalım