X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
LHÜSEM MENU

Mevzuat

Eklenme Tarihi: 03.04.2019

 

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

(19 Kasım 2018 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunmuştur)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Lokman Hekim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Merkez Lokman Hekim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (kısaca LÜSEM),
 2. b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
 3. c) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

 1. d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek; Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı akademik programlar dışında, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

 1. a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak, uygulamak, öğretim materyali hazırlamak ve ölçme-değerlendirme yapmak,
 2. b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek,
 3. c) Uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme danışmanlık hizmeti hariç, danışmanlık ve proje ile personel belgelendirme, ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, deney, kalibrasyon ve tıbbi laboratuvar gibi uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme hizmetlerini sunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası geçerliliği ve akreditasyonu olan sınav organizasyonlarını gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak,

 1. d) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri düzenlemek,
 2. e) Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör için soru hazırlama ve sınav hizmetleri sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür
 2. b) Yönetim Kurulu.

 

 

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
 2. b) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
 3. c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

 1. d) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.
 2. b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 3. c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.