X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
LHÜTAM MENU

Mevzuat

Eklenme Tarihi: 03.04.2019

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI

TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

(19 Aralık 2018 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunmuştur)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Lokman Hekim Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini (kısaca LÜTAM),
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

 1. c) Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini
  ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
  d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesi Üniversitesini,
  e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Modern tıp uygulamalarına çeşitli geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, her türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımının, etkilerinin ve etki mekanizmalarının belirlenmesi ile ilgili  bilimsel çalışmalar yapmak,
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, ekonomik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yayın, değerlendirmeler, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve ürün yapmak,
c) Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında bilgi edinmesini sağlamak,
ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekimler, diş hekimleri ve eczacılar tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek,
d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma­ geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek
e) Öncelikle ülkemizde olmak üzere diğer tüm yerlerde bulunan endemik tıbbi bitki türleri olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde araştırmalar yapmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

 1. a) Yasal olarak kabul edilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin etkilerini, etki

mekanizmalarını, optimal etki sürelerini ve diğer yönlerini ortaya koymak için bilimsel araştırmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma projelerine katkıda bulunmak,

 1. b) Hekimlere ve diğer sağlık personeline merkezin faaliyet alanına giren konularda eğitimler vermek, kurslar açmak,
 2. c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekimler ve diğer sağlık personeli ile halk arasında doğru bir şekilde ve yeterince bilinmesini sağlamak için bilgilendirme toplantıları, seminerler, kurslar düzenlemek ve bu amaçla projeler yürütmek,

ç) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında doğal ve sentetik kaynaklı her türlü ilaçların, kozmetiklerin biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacı ile gerekli laboratuvar ve üretim tesislerini kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak,

 1. d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini uygulayan ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği yapmak suretiyle birlikte uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak,
 2. e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak,
 3. f) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek,
 4. g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek,
 5. h) Öncelikle tıp ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak ve eğitim vermek, bu konularla ilgilenen öğrenci topluluklarına gerekli desteği sağlamak,
  ı) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 6. i) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 7. j) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, sunu, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak,
 8. k) Başta Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olmak üzere geleneksel tıbbi metinler üzerinde araştırmalar yapmak, uygun görülen eserlerin tercüme veya sadeleştirme yoluyla günümüz Türkçesiyle neşrini sağlamak,
 9. l) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma­-geliştirme ve eğitim faaliyetleri yapmak,
 10. m) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür
  b) Yönetim Kurulu

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcının da görevi sona erer.

 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.

 1. b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
  c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
  ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
  d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
  e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını düzenlemek.
  f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.
d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.
f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.
g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirme ile karşılanır.

Mekan, araç ve gereçler

MADDE 14 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti bu yetkisini, kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.