X

Hızlı Erişim

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

AKADEMİK PERSONEL ALIMI İLANI

Eklenme Tarihi: 1 Temmuz 2019

T.C.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

01 TEMMUZ 2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan

Öğretim Elemanı Alımı İlânı

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN

Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD kaydı ile ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş,(YÖK Formatında)

4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 – Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 – ALES Belgesi

9 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 – Yabancı Dil Belgesi

11 – Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) 13 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

NOT:

  • Yabancı ülkelerden alınan doktora, doçent ve profesörlük diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları disiplin soruşturması geçmişini ve ayrılma nedenini de içerir onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
  • Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
  • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-posta adresi) belirtilecektir.
  • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, posta yoluyla yapılan başvurular da son başvuru tarihi saat 17.00’den sonra ulaşan dosyalar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Süresi:                    1 TEMMUZ – 16 TEMMUZ 2019 Başvuru Formu

Son Başvuru Tarihi:            16 TEMMUZ 2019 Saat:17.00

Başvuru yapılacak yer adresi:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü, Personel İşleri Koordinatörlüğü (A katı), Söğütözü Mh. 2179 Cd. No.6, Çankaya-ANKARA

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 18 TEMMUZ 2019

Giriş Sınavı Tarihi: 22 TEMMUZ 2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 24 TEMMUZ 2019

Fakülte/SHMYO Unvan Anabilim Dalı/Bölüm/Program Kadro Sayısı Açıklama
Diş Hekimliği Profesör Restoratif Diş Tedavisi

 

1 Tedavi (Diş) programında doktora yapmış olmak. Caridex sistemi ile çürük temizleme yönteminin klasik yöntem ile karşılaştırılması konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Doçent Protetik Diş Tedavisi 1 Protetik diş tedavisinde uzmanlık yapmış olmak. Ağız içi lazer kaynak uygulamasının pulpa ısısına etkisi konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Öğretim Görevlisi Protetik Diş Tedavisi 1 Protetik diş tedavisinde uzmanlık yapmış olmak. Farklı formlarda zirkonyum oksit nanopartikülleri ile güçlendirilmiş PMMA kaide materyallerinin bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Öğretim Görevlisi Protetik Diş Tedavisi 1 Protetik diş tedavisinde uzmanlık yapmış olmak. Çeşitli simanlar kullanılarak farklı yükseklik ve genişlikteki abutmentlere simante edilen implant destekli kronların retansiyonlarının in vitro değerlendirilmesi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Araştırma Görevlisi Protetik Diş tedavisi 1 Protetik diş tedavisinde doktora yapıyor olmak.
 

Spor Bilimleri

 

Dr. Öğretim Üyesi Antrenörlük Eğitimi 1 Beden Eğitimi ve Spor programında doktora yapmış olmak. Çocuklarda judonun fiziksel gelişimleri üzerine etkileri konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.
 

Spor Bilimleri

 

Araştırma Görevlisi Antrenörlük Eğitimi 1 Antrenörlük, spor yöneticiliği ve öğretmenlik alanlarında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Tıp Fakültesi Profesör Anatomi 1 Tıp doktoru ve Anatomi dalında uzmanlık yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Profesör İç Hastalıkları 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı için alınacaktır. Tıp doktoru ve İç Hastalıklarında uzmanlık yapmış olmak, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalınında uzmanlık yapmış, polikistik over sendromlu hastalarda trombosit aktive edici faktör-asetil hidrolaz, paraoksonaz, okside LDL düzeyleri konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Tıbbi Mikrobiyoloji 1 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Profesör Beslenme ve Diyetetik 1 Beslenme ve diyetetik bölümünde doktora yapmış olmak. Beslenme bilimleri dalında bilimsel çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik 1 Beslenme ve diyetetik bölümünde yüksek lisans yapmış olmak. Sporcu beslenmesi konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Hemşirelik 2 Hemşirelikte yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Ebelik 2 Ebelik veya doğum ve kadın hastalıkları alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.