X

Fast Access

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
LHÜTUAM MENU

Legislation

Eklenme Tarihi: 11 April 2019

T.C.

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ TRANSLASYONEL TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini (LHÜTUAM),
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

 1. c) Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini
  ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
  d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesi Üniversitesini,
  e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilimsel araştırmaya dayalı ve yerli imkanlarla yüksek katma değerli bilgi, yöntem ve teknoloji üretmek ve geliştirmek.

(2) Bu çerçevede Merkezin diğer amaçları şunlardır:

 1. a) Türkiye’de ilk olarak preklinik araştırma ve kisişelleştirilmiş tıp alanlarında önemli araştırma gruplarını aynı çatı altında toplayarak hastadan son ürüne entegre araştırmaların yapılmasına imkan tanımak,
 2. b) Yapılan ileri düzeyde araştırmalar ile ulusal ve uluslararası bilgi birikimine önemli katkıda bulunmak,
 3. c) Yüksek etkili bilimsel yayınlar yapılmasına ve ulusal ve uluslararası patentler alınmasına altyapı sağlamak,

ç) Etkin işbirlikleri sonucunda sanayiye teknoloji transferi gerçekleştirmek,

 1. d) Orta ve uzun vadede uluslararası sağlık alanında Türkiye’nin konumunu yukarı taşımasının yanı sıra, ülke insanının sağlık sorunlarına yönelik yeni çözümler getirilmesine katkılar sağlamak,
 2. e) Alanında etkin ve yetkin uzman araştırmacılar yetiştirmek suretiyle Türkiye’nin küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak.

 Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Türkiye’nin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak sağlık bilimleri alanlarında farklı disiplinlerden araştırma yapan bilim insanı ve uzmanları bir araya getirerek ilgili kurumların ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve yayın yapılmasını sağlamak,
 2. b) Merkezde yürütülen araştırma projeleri ile ilgili konularda Türkiye’deki tüm sanayi kuruluşları, üniversiteler ve kamu araştırma laboratuvarları ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 3. c) İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve danışmanlık hizmeti vermek, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve benzeri organizasyonlar ile ilgili alanda insan gücü eğitimine katkıda bulunmak,

ç) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür
  b) Yönetim Kurulu

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.

 1. b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
  c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
  ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
  d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
  e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını düzenlemek.
  f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.
d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.
f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.
g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirme ile karşılanır.

 Mekan, araç ve gereçler

MADDE 14 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti bu yetkisini, kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.