• TR | EN
 • T.C.

  LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

  ORTAK DERSLER YÖNERGESİ

  (Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 09 Nisan 2019 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve

  27 Ağustos 2019 tarihli toplantısında revize edilmiştir.)

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   

  Amaç

  MADDE 1– (1) Bu yönerge, Lokman Hekim Üniversitesi bünyesinde yer alan Fakülte ve

  Yüksekokul programlarında yer alan ve ortak seçmeli ders havuzunda açılan derslere ve ders

  sorumlularına ilişkin uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir.

  Kapsam

  MADDE 2– (1) Bu yönerge Lokman Hekim Üniversitesi, ortak dersler ile ilgili hükümleri

  kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3– (1) Bu yönerge, 04/11/1984 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun

  14.maddesi ile 18/02/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, Üniversitelerde

  Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 5. Maddesine ve Lokman Hekim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans

  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

   

  Tanımlar

  MADDE 4– (1) Bu yönergede geçen;

  1. Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri,
  2. AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
  3. Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı: Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığını,
  4. Fakülte/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
  5. Koordinatör: Ortak Dersler Koordinatörlüğü yönetiminden sorumlu öğretim elamanını,
  6. Ortak Dersler Koordinatörlüğü: Ortak seçmeli derslerin düzenlenmesi ve eşgüdümünü sağlamak amacıyla oluşan birimi,
  7. Zorunlu Ortak Dersler: Öğrencilerin almakla zorunlu olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilgi Teknolojileri, Türk Dili ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi dersini,
  8. Seçmeli Ortak Dersler: Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, kişisel gelişim, sanat, genel kültür, yabancı diller, spor, sağlık, çevre, bilgisayar programları, bilim ve teknoloji, sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık, kişisel değişime ve gelişime katkı sağlayacak çeşitli konuların yer aldığı dersleri,
  9. Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü

  ifade eder.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Koordinatörlük, Ders Açma, Kayıt İşleyiş ve Uygulamalar

   

  Koordinatörlük ve ortak derslerin tespiti

  MADDE 5– (1) Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir Koordinatör ve en az

  iki üyeyi ortak dersler koordinatörlüğünü yürütmek üzere üç yıllığına görevlendirir.

  (2) Ortak derslerle ilgili tüm iş ve işlemler; Koordinatörlük tarafından Fakülte, Yüksekokul

  yönetimleri ve ilgili diğer birimlerle iş birliği içinde yürütülür.

  (3) Koordinatör, eğitim-öğretim ile ilgili her türlü etkinliğin düzenli ve verimli olarak

  yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Öğretim

  elemanlarının görevlerini yapmaları Koordinatör tarafından izlenir.

  (4) Ortak dersler ön lisans ve lisans bünyesinde açılır. Ortak ders talepleri Fakülte/Yüksekokul

  kurullarında görüşülerek karara bağlanır.

  (5) Her yıl Üniversite akademik takviminde belirlenen tarihlerde ortak dersler, Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilir.

   

  Ortak derslere kayıt ve işleyiş

  MADDE 6– (1) Öğrenciler, öğrenci bilgi sisteminde yer alan ortak ders listesinden, ilgi ve

  yeteneklerine göre en az bir dersi seçerek kayıt yaptırırlar. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders seçiminde değişiklik yapılabilir.

  (2) Ortak seçmeli derslerin açılması için en az 15 ve en fazla 60 öğrenci tarafından seçilmesi zorunludur. Yeterli sayıda tercih edilmediğinde açılmayan ortak derslere kayıt yaptırmış öğrenciler, ekle – sil haftasında okutulacak diğer ortak seçmeli dersleri tercih ederler.

  (3) Ortak derslerde eğitim, içeriğine göre teorik veya uygulamalı ya da uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülür.

  (4) Ortak derslerin devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde Lokman Hekim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönergesi hükümleri uygulanır.

  (5) Öğrenciler başarısız oldukları ortak seçmeli dersi tekrar almak zorunda değildir. Başarısız

  olunan ortak seçmeli ders yerine başka bir ortak seçmeli ders seçilebilir.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

   

  Hüküm bulunmayan haller

  MADDE 7– (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile

  YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 8– (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 9– (1) Bu yönerge hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.

  Login Lokman Hekim Online