X

Fast Access

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
MENU

Quality Assurance System

Eklenme Tarihi: 18 March 2019

T.C. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

(Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 18 Ocak 2019 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Lokman Hekim Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin iç ve dış kalite güvencesi, programların akreditasyon süreçleri ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklar ile Kalite Komisyonunun oluşumu ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 inci ve 65 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendi ve 23/07/2015 tarih ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge’de geçen;

 1. Akademik Birimler: Üniversite’nin fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,
 2. Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından, belirli bir alanda önceden saptanmış akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,
 3. Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,
 4. Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri,
 5. Kalite Komisyonu: Lokman Hekim Üniversitesi Kalite Komisyonunu,
 6. Kalite Kurulu: “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ile kurulmuş, Yükseköğretim Kalite Kurulunu,
 7. Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
 8. Rektör Yardımcısı: Lokman Hekim Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
 9. Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nu,
 10. Stratejik Planlama: Bir yükseköğretim kurumunun, gelişim ve yenilik planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden saptanmış olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini sürekli izleme sürecini,
 11. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Yükseköğretim için tanımlanan Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’ni,
 12. Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesi’ni,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversite Kalite Komisyonu

Komisyonun Oluşturulması, Organizasyon Yapısı

MADDE 4 – (1) Kalite Komisyonu: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak, Üniversite’de iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması, kurumsal göstergelerin tespit edilmesi ve bu kapsamda yapılacak çalışmaların, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur.

 • Kalite Komisyonu; Kalite Komisyonu; aynı akademik birimden ikiden fazla olmamak üzere öğretim üyeleri arasından Senato tarafından seçilen en az 7 üyeden oluşur. Komisyon üyeleri arasında Genel Sekreter ve Öğrenci Temsilcisi bulunur.
 • Kalite Komisyonunun başkanlığını Rektör, Rektör’ün bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği Rektör Yardımcısı yapar.
 • Komisyon üyelerinin çalışma süresi dört yıldır. Öğrenci temsilcisi, bir yıllığına seçilir.
 • Komisyonda görev süresi sona eren üyeler Senato tarafından tekrar görevlendirilebilirler. Senato tarafından belirlenen üyeler, gerekli görülen hallerde atandıkları usullerle görevden alınabilirler. Komisyon üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, yeni üyenin görevlendirilmesi yapılır. Yeni üyenin görev süresi dört yıldır.
 • Komisyon; iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunun hazırlanmak üzere bir Alt Komisyon kurabilir.
 • Kalite Komisyonu, ayda bir ve Rektör’ün gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.
 • Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Üniversite Kalite Komisyonu’nun Görevleri

MADDE 5 – (1) Kalite Komisyonu’nun görevleri şunlardır:

 • Üniversitenin stratejik planını hazırlaması çalışmalarını koordine etmek,
 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
 • Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine destek olmak,
 • Programların akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek ve bu çalışmaları desteklemek,
 • Üniversitenin stratejik planında belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde performans göstergelerini izlemek, yeni hedefler belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları “Yükseköğretim Kalite Kurulu” tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek,
 • Stratejik planda öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyini düzenli olarak ölçmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,
 • Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında; katılımcılığa, Üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak,
 • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık “Kurumsal İç Değerlendirme Raporu”nu hazırlayarak Senatoya sunmak,
 • Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak, “Yükseköğretim Kalite Kurulu”na veya dış değerlendirici kurumlara gerekli desteği sağlamak,
 • Senato tarafından onaylanan yıllık “Kurumsal İç Değerlendirme Raporu”nu Üniversitenin İnternet sayfasında yayınlanmasını sağlamak ve Yükseköğretim Kuruluna bildirmek,
 • Dış değerlendiriciler tarafından yerinde ziyaretler sonucu hazırlanan ve “Yükseköğretim Kalite Kurulu” tarafından kabul edilen “Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu”nu Üniversitenin internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç ve Dış Değerlendirme

İç Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Üniversite’nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir İç Değerlendirme Raporu, Kalite Komisyonu tarafından ilgili birimler ile birlikte hazırlanır. Rapor Kalite Komisyonu’na Şubat ayı sonuna kadar iletilir ve Komisyon tarafından incelenerek Mart ayında nihai halini alır. İç Değerlendirme Raporu bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu’na gönderilir.

İç Değerlendirme Raporlarının Kapsamı

MADDE 7 – (1) Üniversite’de yapılacak iç değerlendirmeler sonucu hazırlanacak raporlar;

 1. Yükseköğretim ulusal strateji ve hedefleri ışığında, Üniversite’nin misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile kalite güvencesine yönelik olarak belirlenen politika ve süreçlerini,
 2. Akademik birimlerin ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerini ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini,
 3. Programların TYYÇ ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmalarını,

ç) Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmalarını içerir.

Dış Değerlendirme

MADDE 8 – (1) Üniversite’nin dış değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan veya görevlendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi yetkisi almış bağımsız kurumlarca gerçekleştirilir.

(2) Üniversite, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek düzenli bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilir. Üniversite’nin dış değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilan edilir.

Dış Değerlendirme Raporlarının Kapsamı

MADDE 9 – (1) Dış değerlendirme raporları, bu yönergenin 8inci maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde hazırlanır.

İç ve Dış Değerlendirme Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanması

MADDE 10 – (1) Üniversite’nin iç ve dış değerlendirmelerinin sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık İç ve Dış Değerlendirme Raporları Üniversite’nin internet sitesinde yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge, Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümleri Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

Sizi Arayalım