X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Kalite Güvence Sistemi

Eklenme Tarihi: 01.12.2020

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Lokman Hekim Üniversitesi kalite güvence sistemi ulusal ve uluslararası standartlardan temel almaktadır. Kalite güvence mekanizmalarının kurulması ve sürdürülmesi için ulusal standartlar olarak YÖK mevzuatı, Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Değerlendirme Programı izlenirken, Bologna süreci, Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ASY/ESG) gerekleri uluslararası standartlar olarak temel alınmaktadır.

Lokman Hekim Üniversitesi’nde kalite güvencesi çalışmaları üniversite üst yönetiminin katılımıyla Kalite Komisyonu sorumluluğunda tanımlı süreçler ile yürütülmektedir (https://www.lokmanhekim.edu.tr/universitemiz/kalite-guvence-yonergesi/).

Sağlık temalı üniversitemizin kalite güvence sistemi birbiriyle bütünleşen 4 alt basamaktan oluşmaktadır. Bunlar;

  1. Eğitim-Öğretim,
  2. Araştırma-Geliştirme,
  3. Girişimcilik,
  4. Toplumsal katkıdır (https://www.lokmanhekim.edu.tr/universitemiz/stratejik-plan/).

1.Eğitim-Öğretim: Sağlık bilimlerinde sunduğu eğitim ve öğretim hizmetiyle öncü nitelikte küresel bir üniversite konumunu geliştirmek, sürdürmek ve ilerletmek amacımızdır. Bu amaç altında belirlenmiş 3 hedef ve 24 strateji bulunmaktadır.

2.Araştırma-Geliştirme: Amacımız bilimsel bilginin üretimi ve yayılımı ile bilginin ilerlemesine katkı sunmaktır. Üç hedef ve 12 strateji belirlenmiştir. Bunlar anahtar göstergeler ile takip edilmektedir.

3.Girişimcilik: Lokman Hekim Üniversitesi araştırma stratejisi ile uyumlu ve sinerjik etki oluşturacak ticarileştirme hedeflerini belirlemek ve gelir getirici uygulamalara dönüştürmektir. İki hedef ve 19 strateji belirlenmiş olup izlenmektedir.

4.Toplumsal Katkı: Farklı paydaş kesimleriyle işbirliği içerisinde toplumu tehdit eden sağlık sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalar yürütülmesi, bilgi yayılımının sağlanması ve farkındalık geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İki hedef 13 strateji ile performans takibi yapılmaktadır.

 

Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ile Girişimcilik ve Toplumsal Katkı alt basamakları, kurumsal performans göstergelerinin yıllık izlemler ile ölçülmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirmeler neticesinde alınacak önlemlerin ve/veya iyileştirmeye ilişkin basamakların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve tekrar gözden geçirilmesiyle kurumsal çerçevede değerlendirilmektedir.

Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al (PUKÖ) döngüsünün her bir alt basamak için çevrimlerinin tamamlanması kalite güvence sistemimizin temel unsuru olup, Lokman Hekim Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve değerleri ile uyumlu stratejik hedeflerimize ulaşmak için uygulanmakta ve uygulanacaktır.