KALİTE POLİTİKASI

Lokman Hekim Üniversitesi kurumsal değerlerini yansıtan, misyonu ve stratejik planıyla uyumlu, ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda sürekli iyileşmeyi hedeflemektedir.

Lokman Hekim Üniversitesi;

 1. Tüm kalite süreçlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı önceler.
 2. Kalite güvence sistemi ile ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda sürekli iyileşmeyi hedefler.
 3. Kalite güvencesi politikalarını Kalite Komisyonu ile Strateji Geliştirme ve Kalite Güvence Koordinatörlüğünce geliştirir, paydaş görüşlerini alır, tüm birimlere yansıtır ve uygulamaları izler.
 4. İç kalite güvence sistemi ile eğitim, araştırma, girişimcilik, toplumsal katkı ve yönetişim başlıkları altında tüm süreçleri tanımlar, yıllık ve beş yıllık çevrim ile değerlendirir ve sürdürülebilirliğini güvence altına alır.
 5. İç kalite döngüsünün planlama, uygulama, kontrol ve önlem alma adımlarını yıllık raporlar ile yürütür.
 6. Tüm akademik ve idari personel iç kalite güvence sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesinden sorumlu tutar.
 7. Paydaşların süreçlere katılımını belirli bir takvim çerçevesinde periyodik olarak gerçekleştirir.

 

YÖNETİŞİM POLİTİKASI

Lokman Hekim Üniversitesi Yüksek öğretimin değişen/gelişen çevresi ve günümüzde benimsenen ulusal ve uluslararası eğilimlerin ışığında yetki ve sorumlulukları açık ve net olarak belirleyen, etkin ve verimli çalışan, karşılıklı etkileşimlerin öne çıktığı kamuya hesap verebilme sorumluluğu taşıyan, sürdürülebilir bir yönetişim modeli hedeflemektedir.

 1. LHÜ gelişim için nitelikli insan kaynağı ve gerekli diğer kaynakları sağlamak için uygun yönetişim modelini belirler ve sürdürülebilirliğini sağlar,
 2. Organizasyon yapısını gerçekçi düzeyde oluşturur ve her düzeydeki yönetsel süreçleri belirleyerek ilan eder, izler ve değerlendirir.
 3. Üniversite çalışanlarının verimli ve motivasyonlu çalışmasını destekler, etkileşim ve iş birliğini teşvik eder,
 4. Alınan kararların mevzuata uyumluluğunu gözetir ve sistematik olarak bilinirliğini sağlar.
 5. İç ve dış paydaşların kararlara katılımlarını sağlayan süreçleri oluşturarak ilan eder, uygular ve gerekli iyileştirmeleri yapar.
 6. İdari ve mali süreçleri LHU misyon ve vizyonuyla uyumlu şekilde, mevzuata ve paylaşım ilkelerine uygun olarak yürütür.
 7. Hesap verebilirliği ve şeffaflığı önemser, tanımlı süreçlerle yürütür ve kamuoyu bilgilendirme kanallarını sistematik olarak kullanır.

 

EĞİTİM POLİTİKASI

Lokman Hekim Üniversitesi, bünyesindeki Enstitü, Fakülteler ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitimler ile Üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun olarak, ulusal ve uluslararası standartları/ gereksinimleri gözeterek alanında etkin ve yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirir. Bu amaca yönelik aşağıda yer alan politikaları belirlemiştir.

 LHÜ Eğitim Politikaları;

 1. Kaliteye dayalı bir eğitim felsefesi ile öğrenci merkezli yaklaşımı geliştirir ve kurumsallaştırır.
 2. Sağlık temalı bir üniversite olarak, alanında yetkin, donanımlı ve etik ilkelere sahip sağlık profesyonelleri yetiştirir.
 3. Eğitim için gerekli akademik yapının oluşturulmasına yönelik gerekli önlemleri alır ve iyileştirir.
 4. Öğrenme ortamlarının ve donanımlarının hazır bulunmasını, güncel tutulmasını sağlar.
 5. Çıktı odaklı müfredat ve öğrenim kazanımlarını değerlendiren bir ölçme değerlendirme sistemi uygular.
 6. Öğrencilere mesleki becerilerin yanı sıra, öz yönetim, girişimcilik, işbirlikçi çalışma, iletişim becerileri, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi 21’inci yüzyıl yetkinliklerini kazandırmayı hedefler.

 1. Öğrencilerin kültür, sanat, spor ve sosyal yönlerden öznel iyi oluşunu destekler.

 1. Eğitimde uluslararasılaşmayı önceler, bu konuda güncel politika ve yaklaşımları benimser.
 2. Lisansüstü eğitimde ulusal ve uluslararası gereksinimlere göre yeni programlar oluşturur.
 3. Eğitim ve öğretim süreçlerinde paydaşlarından geri bildirim alarak sistematik değerlendirme yapar ve iyileştirmeleri planlar.
 4. Yönetim birimleri, akademik kadro, eğitimden sorumlu idari birimler ve öğrenciler arasında açık bir iletişimi önemser ve destekler.
 5. Eğitimde güncel bilişim teknolojileri kullanımı ilkesini benimser, öğrenci ve öğretim elemanlarını bu alanda destekler, gerekli donanımları sağlar.
 6. Öğretim elemanlarının eğitime yönelik performansını izler, geliştirilmesini destekler.
 7. Olağanüstü durumlarda eğitim öğretim süreçlerinde oluşabilecek değişimlere hazırlık yapar, atılması gereken ileri adımları planlar ve gerçekleştirir.
 8. Lokman Hekim Üniversitesinden mezun olmanın gururunu taşıyacak ve kurumsal aidiyeti yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefler.

 

ARAŞTIRMA POLİTİKASI

Lokman Hekim Üniversitesi, ulusal ve uluslararası gelişmeler, kalkınma hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda toplumsal ihtiyaçları göz önüne alarak sağlık alanında araştırma-geliştirme çalışmaları ile bilgi üretimini ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

LHÜ Araştırma Politikaları;

 1. Sağlık temalı bir üniversite olarak sağlık hizmetinin ulusal, bölgesel ve küresel ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapar,
 2. Geleneksel ve yenilikçi araştırmaları destekleyerek bütüncül bir bakış açısıyla sağlık alanındaki gelişmelere öncülük eder,
 3. Araştırma geliştirme kapasitesini artırıcı önlemler alır, uygulamalar yapar ve sürekliliği güvence altına alır,
 4. Öğretim elemanlarının araştırmalarını kurum içi kaynaklarla destekler ve kurum dışı kaynaklardan araştırma fonu sağlamaları yönünde teşvik eder,
 5. Araştırmalar için bilgi kaynakları, nitelikli insan gücü ve alt yapıların geliştirilmesini sağlar,
 6. Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek araştırma geliştirme projeleri ile yenilikçi, katma değeri ve ürüne dönüşme potansiyeli yüksek olan bilimsel çalışmaları teşvik eder ve destekler,
 7. Üniversitenin araştırma öncelikleri ile uyumlu olan ve sağlık alanındaki liderliğini güçlendirecek nitelikteki çalışmalara doğrudan destek sağlar,
 8. Araştırma projelerinden üretilen katma değeri yüksek patent, faydalı model ve telif hakkı gibi çıktıları artırmak için teşvik eder,
 9. Araştırma ve geliştirme süreçlerinde elde edilen bilgiyi, etki değeri yüksek araçlarla ulusal ve uluslararası düzeyde toplum ile paylaşır,
 10. Araştırma ve geliştirme süreçlerini ulusal ve uluslararası paydaşları ile işbirliği içinde yürütür,
 11. Araştırma performansını sistematik olarak izler, geri bildirimler ile geliştirir ve iyileştirilmesine katkı sağlar,
 12. Lisansüstü programları geliştirerek nitelikli ve girişimci araştırmacılar yetiştirilmesini sağlar,
 13. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin araştırma-geliştirme çalışmalarını destekler.
 14. Araştırma alanında yaptığı çalışmaları izler, değerlendirir ve geri bildirimler ile iyileştirerek güçlendirir.

 

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Lokman Hekim Üniversitesi, toplumla buluşarak, karşılıklı bilgi alışverişi, ortak proje ve benzeri etkinlikler düzenleyerek toplum sağlığını koruyucu, geliştirici ve olası sağlık sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üretici çalışmalar yürütmeyi, farkındalık geliştirmeyi ve bilgi yayılımını sağlamayı kurumsal sorumluluğunun bir bileşeni olarak görür. Bu toplumsal sorumluluk çerçevesinde kalite politikamıza yön veren temel yaklaşımlar şunlar olacaktır,

 1. Toplumun öncelikli gereksinimlerini karşılamaya yönelik projelerle, sağlıklı bir toplum oluşturma çabalarında tüm paydaşlarla etkin iş birliği ve eşgüdüm içinde çalışarak, bir artı birin ikiden yüksek bir değer verdiği sinerjik bir ortam oluşturur,
 2. Yürüttüğü projeler, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi yolundaki çabalara katkıda bulunur,
 3. İçinde bulunulan toplumda, dezavantajlı gruplara, ekolojik sorunlara sürdürülebilir katkı sağlamanın üniversitelerin sosyal ve entelektüel sorumluluğu olduğunun bilinci ile, öğrencilerin toplumdaki ilişkileri tanımaları ve sosyal ağlar kurmalarını özendirir,
 4. Toplumsal katkı faaliyetlerini, toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlı, etik değerlere uygun ve planlı olarak yerine getirir,
 5. Toplum sağlık gereksinimleri doğrultusunda eğitim-araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerini teknoloji transfer ofisi, sürekli eğitim merkezi, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kanallar ile toplum yararına sunar,
 6. Ulusal ve küresel sorunlara araştırma ve önerileriyle çözüm ortağı olur,
 7. Üniversite bünyesinde yürütülen/yürütülmesi planlanan sosyal sorumluluk projelerinde paydaşlarla iş birliği içerisinde toplum sağlığının geliştirilmesine katkı sağlamak için çalışmalar yaparak farkındalık oluşturur,
 8. Bölgesel, ulusal ve küresel ihtiyaçları göz önüne alarak projeleri geliştirerek yetiştirdiği öğrenciler de başta olmak üzere paydaşlarını sürece dahil eder,
 9. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin toplumsal sorunlara ve değişimlere duyarlı davranmalarını teşvik eder,
 10. Topluma katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerini her düzeyde birey ve grup için özelleştirerek, iyi uygulama örneklerini toplum yararına kullanarak yaygınlaştırır,
 11. Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini teşvik eder,
 12. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi konusunda oluşturulan politikaları izler, politika oluşturma çalışmalarına ürettiği bilgi, birikim ve uzmanları ile destek verir,
 13. Üniversitenin, toplumsal katkı alanında yapmış olduğu çalışmaları izler, değerlendirir, geri bildirimler yoluyla geliştirir,

 

GİRİŞİMCİLİK POLİTİKASI

LHÜ, araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan fikri ürünleri ekonomik faydaya dönüştürmeyi ve bunun için çalışanlarımızın girişimcilik yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

LHÜ Girişimcilik Politikası:

 1. Akademisyenlerin ve idari çalışanların, profesyonel işlerinin yanında girişimci olmalarını kolaylaştıracak düzenlemeleri hayata geçirir

 1. Ar-Ge sonucu elde edilen yeniliklerin fikirden ürüne dönüşene kadar tüm süreçteki ihtiyaçlarına hitap edecek programlar oluşturur,

 1. Lokman Hekim Üniversitesi bünyesindeki öğrenci/akademisyen/idari personel/girişimcilerin erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını özendirir,
 2. LHÜ, girişimciliği destekleyici mekanizmalar geliştirmek amacıyla kurumsal şirketlerin profesyonel mentörlük hizmeti sunmalarını ve sipariş desteği vermelerini sağlar,
 3. Üniversitemiz, çeşitli girişimcilik türlerinin (Sosyal Girişimcilik, Etki Girişimciliği ve Teknoloji Girişimciliği) gelişmesini teşvik eder ve destekler,
 4. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği arttırılması için eğitimler düzenler,
 5. Fikri mülkiyet havuzunun oluşumuna yönelik destek mekanizmalarını geliştirir.
 6. İş dünyası ve sanayi ile İş birliği ve etkileşim faaliyetleri yürütür,
 7. Ekonomik katkının ortaya çıkarılmasına ve ticarileştirme faaliyetlerine olanak sağlayıcı destek mekanizmaları oluşturur.
 8. Girişimcilik alanında yaptığı çalışmaları izler, değerlendirir, geri bildirimler ile iyileştirir.

 

KURUMSAL KAPASİTE POLİTİKASI

"Kurumsal kapasite" üniversitemizin misyonunu, vizyonunu ve hedeflerini gerçekleştirecek şekilde organize etmek, yönetmek ve sürdürülebilir şekilde çalışabilecek bir yapıya sahip olmayı hedeflemek üzere geliştirilmiş politikalara dayandırılmıştır.

LHÜ Kurumsal Kapasite Politikası:

 1. LHÜ kurumsal kapasitesini geliştirmek için stratejisini belirler ve izler.
 2. Yönetim süreçleri ve işleyişi optimize edilerek, etkili ve verimli bir yönetim sistemini kurar
 3. Ulusal ve uluslararası düzeydeki standartları ve güncel mevzuatı dikkate alarak gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştirir,
 4. Yönetim ve denetim süreçleri geliştirerek ve finansal kaynaklarını çeşitlendirerek sürdürülebilir ve güçlü bir finansal yapı kurar,
 5. Bilimsel faaliyetler ve çalışmalar için gerekli olan beşerî ve maddi kaynakları sağlar ve geliştirir
 6. Personel temini ve personel eğitimi planlamasında ihtiyaçlarını belirler, önceliklendirir, sistematize ederek uygular,
 7. Çalışanların motivasyonu için çalışma ortamları oluşturur, kurum içi ve dışı iletişim süreçlerini geliştirir,
 8. Performans düzeylerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, görevlerin analizini yaparak, yürütülecek görevlere ilişkin iş profili oluşturur.
 9. Performans verilerine dayanarak yetersizlikler ve ihtiyaçları belirleyerek iyileştirmeler yaparak belgeler,
 10. İhtiyaç analizine dayanarak belirlediği kapasite artırımı için kullandığı süreç ve sistemleri kuruma tanıtır, gerekli eğitimleri sistematik olarak gerçekleştirir
 11. Kapasite artırımını destekleyecek fiziksel ve teknolojik alt yapının oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlar
 12. Üniversitenin yönetim kadrosunun, yönetim kurullarının ve akademik ve idari çalışanlarının performanslarının sistematik olarak değerlendirilmesini yaparak geliştirilmesini sağlar.
 13.  Üniversitenin tanınırlığını ve güvenirliğini artırmak için katılımcı, şeffaf ve adil yönetim uygulamaları yapar

 

 

Login Lokman Hekim Online