X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Uluslararasılaşma Strateji Belgesi

Eklenme Tarihi: 04.05.2021

T.C.LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ BELGESİ

Mart 2021

 

 1. Sunuş

Üniversite sayısındaki artış, yükseköğretim sektöründeki çeşitlilik, üniversitelerin uluslararasılaşma isteği, mali kaynakların yeterli olmaması, üniversiteler arasında farklılaşmanın zorunluluğu stratejik planlamanın önemini doğurmuştur. Üniversitelerin stratejik planları ile farklılaşma stratejilerini belirleyip üniversiteye özgü yaklaşımlar oluşturması beklenmektedir. 5018 sayılı Kanun’da da stratejik plan tanımı “kamu idarelerinin orta vadeli amaçlarının, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçülerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan” şeklinde yapılmaktadır.

Stratejik planlama üniversitelerin özerk yapısına uygun planlama yapmalarına imkân sağlamaktadır. Lokman Hekim Üniversitesi de bu doğrultuda kendi misyon ve vizyonuna uygun olarak Uluslararasılaşma ve Temel Strateji Belgesini oluşturmuştur.

Türkiye’nin yükseköğretim alanında çekim merkezi haline gelmesini ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasitenin artmasını sağlamak bu politikalar doğrultusunda belirlenen iki temel hedeftir.

Yükseköğretim Kurulu, 2018-2022 dönemine yönelik 30 Haziran 2017 tarihli Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesinde Türk Yükseköğretim alanında uluslararasılaşmaya yönelik temel stratejik politika ve hedeflerini Yükseköğretime Erişim, Kalite ve Kurumsal Kapasite olmak üzere üç temel alanda belirlemiştir YÖK (2018-2022).

 1. Üniversitemizin Tarihçesi, Misyon ve Vizyonu

Lokman Hekim Üniversitesi akademik faaliyetlerine 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlamıştır.  Üniversitemiz, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 Fakülte’de 10 lisans ve 1 Yüksekokul’da 10 ön lisans programı ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitümüz bünyesinde bulunan 6 Doktora, 15 tezli yüksek lisans ve 1 tezsiz yüksek lisans programında lisansüstü eğitimler devam etmektedir.

Üniversitemiz ilk mezunlarını 12 Ağustos 2020 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği ve Anestezi Teknikerliği Programlarında vermiştir.

Lokman Hekim Sağlık Grubu’nun sağlık hizmetleri sunumundaki çeyrek asra yaklaşan deneyimi, güçlü ve multidisipliner akademik kadromuz ve vakıf üniversiteleri arasında üniversite hastanesi bulunan sayılı üniversitelerden biri olmamız öğrencilerimize zengin uygulama, araştırma ve staj yapma şansı vermekte ve eğitimimizin en güçlü yanlarından birisini oluşturmaktadır. Aşağıda yer alan üniversitemiz misyon ve vizyonunda hareketle uluslararasılaşma komisyonunun stratejik planı oluşturulmuştur.

Üniversitemizin misyonu;

Lokman Hekim Üniversitesi;

 1. Sağlık eğitiminde öncü bir üniversite olarak mezunlarını evrensel bilgi, beceri ve yetkinlikler ile donatmayı,
 2. Araştırmalar yoluyla bilimin ilerlemesini ve yayılmasını sağlamayı,
 3. Üretilen bilgi ile yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı,
 4. Etik ve kültürel değerlere bağlı olarak sağlıklı yaşamı bireysel ve toplumsal düzeyde geliştirmeyi

görev edinmiştir.

Üniversitemizin vizyonu;

Sağlık alanında Doğu ve Batı’nın birikimini sentezleyerek bilimde ilerlemeye yön veren, özgün eğitim yaklaşımı ile ekolleşen, dünyada tanınan ve tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.

Lokman Hekim Üniversitesi, dünyanın her tarafında kolaylıkla çalışabilecek eğitimli insan kaynağı yetiştirmek amacı ile eğitim programlarını gelir getirici (ekonomik faydaya dönüştürülen) girişimci yaklaşımını sentezleyerek benimseyecektir.  Vizyonunun temelini oluşturan bu yaklaşımları hayata geçirdiğinde, Türkiye’de konumlanan ancak uluslararası kalibreye sahip bir dünya üniversitesi olma vizyonu ile hareket edecektir.

 1. Stratejik Plan Hazırlık Süreci

Lokman Hekim Üniversitesi “Stratejik Planı” 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesinde belirtilen “Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” hükmü çerçevesinde ve “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi Taslağı” ile belirlenmiş olan şablona göre katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır.

 

Kurulda çalışma grupları oluşturularak stratejik plan bu gruplar arasında paylaştırılmış, her grup kendi alanına giren stratejik planlarını inceleyerek belirlenen takvim çerçevesinde haftada bir gün toplanmıştır.

 

Uluslararasılaşma strateji belgesi üniversitedeki akademik ve idari birimlerinden temsilcilerini kapsayan çalışma grubunun bir ürünüdür. 31 Aralık 2020 tarihinde Rektörlük görevlendirmesiyle oluşturulan komisyonumuz, ilk toplantısını 13 Ocak 2021 Rektörümüz Prof.Dr. Bülent GÜMÜŞEL başkanlığında gerçekleştirilmiş olup uluslararasılaşma raporunun ana yapısı belirlenmiştir.

 

Komisyon ikinci toplantısını Rektör danışmanı Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN başkanlığında yapmış ve yol haritasını belirlemiştir. Her hafta toplanarak uluslararasılaşma ile ilgili çalışmalarına devam etmiş, oluşturulan komisyonlar gerekli çalışmalarını yerine getirmiştir.

 

 • Uluslararasılaşma Stratejisinin Yapısı

Strateji belgesi, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunu ve hedeflerini ortaya koyacak, bu doğrultuda atılması gereken adımları ve eylem planlarının ayrıntılarını içerecek ve ilgili birimler ile süreç takibinin şartlarını ifade edecek şekilde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, bahsi geçen strateji aşağıda belirtilen dört ana başlık altında değerlendirilmiştir;

 1. Eğitim ve öğretimde uluslararası standartlara ulaşma
 2. Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak
 3. Uluslararası araştırma geliştirmelerde üniversite olarak yer almak
 4. Uluslararası Tanınırlık

 

3.2. Uluslararasılaşma Stratejisi Komisyonu

Prof.Dr. Bülent GÜMÜŞEL                          Rektör

Prof.Dr. Aynur Ayşe KARADUMAN         Rektör Danışmanı

Prof.Dr. Yeşim ULUTAŞ UĞUR                 Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Belgin AKIN                                   Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Açelya ERİKÇİ                      Eczacılık Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Can TÜRK                              Tıp Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Üyesi Merve ALTINGÖZ      Diş Hekimliği Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Banu ÜNVER                        Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Banu SÜZEN                                Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Ebru ESENKAYA                        SHMYO

Dilay HAMRET                                            Kur.İlet. ve Tan.Daire Başkanı

Füsun TORUN                                              Öğrenci İşleri Koordinatörü

Ejder BÜYÜKYURT                                    Uluslararası İlişkiler Uzmanı

 

 • Uluslararasılaşma Stratejisi Çalışma Grupları

Uluslararası Öğrenci Grubu: Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN koordinatörlüğünde; Dr. Öğr.

Üyesi Açelya ERİKÇİ, Öğrenci İşleri Koordinatörü Füsun TORUN, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ejder BÜYÜKYURT ile birlikte uluslararası ofis görevlendirildi.

 

Araştırma ve Proje Grubu: Prof. Dr. Belgin Akın Koordinatörlüğünde Dr.Öğr.Üyesi Banu

ÜNVER, Cavidan GÜZEL ile birlikte uluslararası ofis görevlendirildi.

 

Eğitim Grubu: Prof. Dr. Yeşim Ulutaş UĞUR Koordinatörlüğünde, Dr. Öğr. Üyesi Merve

ALTINGÖZ, Öğrenci İşleri Koordinatörü Füsun TORUN birlikte eğitim-öğretim daire

Başkanlığından da görevlendirildi

 

Tanıtım Grubu: Dr. Öğr. Üyesi Can TÜRK, Öğr. Gör. Ebru ESENKAYA, Öğr. Gör. Banu

SÜZEN ve Dilay HAMRET ile birlikte kurumsal iletişim koordinatörlüğünden bir kişi görevlendirildi.

 

 1. GZFT Analizi

Güçlü Yanlar;

Derslik ve laboratuvarlardaki eğitimi destekleyici teknik alt yapı

Hastaneler grubunun varlığı

Diploma ekini veriyor olmamız

Uygulama-araştırma merkezlerinin varlığı

Genç bir insan kaynağına sahip olmak

Dinamizm ve hızlı karar alabilme

 

Zayıf Yanlar;

Sosyal ve spor tesislerinin eksikliği

Hastanelerin eğitim sistemine adaptasyonu

Ulusal ve uluslararası akreditasyon eksikliği

Araştırma alt yapısının yetersizliği

Kampüs olanaklarının yetersizliği

 

Fırsatlar;

Yeni ve genç bir üniversite olmak

Sağlık alanındaki eğitim avantajları

Yükseköğretime olan talep

Şehir merkezinde bulunma

Türkiye’nin jeopolitik konumu

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler

 

Tehditler;

Eğitim ücretleri ve burs imkanları

Ekonomik belirsizlikler

Yeni açılan vakıf üniversiteleri

Güçlü araştırma altyapısı olan vakıf ve devlet üniversitelerinin varlığı

 

 1. Uluslararasılaşma Stratejisinin Takibi

 

Uluslararasılaşma Stratejisinin takibi, kurumsallaşması, iyileştirilmesi, uygulanması, ortaya çıkabilecek sorunlar için çözüm üretilebilmesi için oluşturulan “Uluslararasılaşma Komisyonu’u tarafından yapılacaktır. Komisyonun düzenli aralıklarla toplanması planlanmaktadır. Belirlenecek gündem maddeleri çerçevesinde, gerekli durumlarda söz konusu

komisyonda daimî bir temsilcisi yer almayan idari birimlerden veya gündem özelinde akademik birimlerden temsilci davet edilecektir. Komisyon, tüm birimleri uluslarasılaşma kapsamındaki sorumlulukları ve alınan kararlar konusunda bilgilendirecektir.

 

Uluslararasılaşma, Üniversitemizin araştırma, eğitim ve tüm idari süreçlerin kalitesinin artırılması için de bir araç olarak değerlendirilmektedir.

 

 

Bunun için İngilizce eğitim verecek öğretim üyelerinin sayısının ve Bologna kriterlerini sağlayacak fakülte sayısının arttırılması planlanmakta olup bunun için bir başlangıç değerimiz bulunmamaktadır. Yeni açılacak İngilizce fakültelerimizin bu kriterleri destekleyeceği düşünülmektedir. Bu hedeften Rektörlük üst yönetimi sorumlu olup, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu, iş birliği yapılacak birimler arasında bulunmaktadır.

 

Uluslararasılaşma komisyonunun amacı belirlenirken üniversitemiz stratejik planı ile ilişkilendirilmiş ve üniversitemiz “Sağlık bilimlerinde sunduğu eğitim ve öğretim hizmetleriyle önde giden küresel bir üniversite olmak” amacı komisyonumuzun da ana amacı olarak belirlenmiştir. Bu amaç ile ilgili olarak 4 stratejik hedef ve bu hedeflerin de performans hedefleri saptanmıştır. Bu doğrultuda uluslararsılaşma komisyonu stratejik planı oluşturulmuştur. Her bir hedefin performans göstergesi için performans hedefi, performans göstergesi, başlangıç değeri, hedeflenen gösterge düzeyi, hedefin açıklaması, sorumlu birimleri ve işbirliği yapılacak birimler belirlenerek rapora tek tek açıklamaları yapılmıştır.

7.1. Stratejik Hedef 1- Eğitimde Öğretimde Uluslararası Standartlara Ulaşma

Bu hedefe yani eğitimde uluslararası standartlara ulaşmak için 8 alt performans hedefi belirlenmiştir.

                       

7.1.1. Performans Hedefi 1: Eğitim altyapısını geliştirmek için bir master plan geliştirme:

 

7.1.2. Performans Hedefi 2: Self Study Areas, Self Access ve Bağımsız Öğrenim Merkezini (Independent Learning Centre) geliştirme:

Merkezin kurulması için altyapının belirlenmesi çalışmalarının başlatılması planlanmakta olup, bunun için bir başlangıç değerimiz bulunmamaktadır. Rektörlük Üst Yönetimi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Ölçme ve Değerlendirme Birimi bu hedefin gerçekleştirilmesi için sorumlu birimlerdir.

 

7.1.3. Performans Hedefi 3: Türkiye ve çevre ülkelerin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli uzman ve akademisyenler yetiştiren programlar açma:

Bu hedefi sağlayan 1 programın açılması hedeflenmektedir.

 

Şu an mevcut program bulunmamaktadır. 5 yılda 1 program açılması hedeflenmektedir. Yeni açılacak İngilizce bölümler de bu hedefimizi destekleyecektir. Akademik Birimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı işbirliği yapılacak birimlerdir. Tıpta uzmanlık alanında uluslararası öğrenci alabilecek program açılması hedeflenmekte olup şu an mevcut 4 yeni tıpta uzmanlık programımız açılmıştır.  Rektörlük Üst Yönetimi, LHU Tıpta Uzmanlık Kurulu sorumlu birimlerdir.

 

7.1.4. Performans Hedefi 4: Uluslararası programlar ile eğitim iş birliği yapılması:

İşbirliği yapılacak üniversitelerin eğitim öğretim sistemlerinin temel öğelerinin belirlenmesi bununla birlikte de eğitim iş birliği yapılacak fakülte ve bölümlerin sayısının da belirlenmesi gerekli olup başlangıç değerimiz 6 anlaşmadır. Yılda en az 2 eğitim kurumu ile iş birliği gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, Rektörlük Üst Yönetimi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü hedefin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Akademik Birimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı iş birliği yapılacak birimler arasında bulunmaktadır.

 

7.1.5. Performans Hedefi 5: Lisansüstü eğitimde ORPHEUS akreditasyonu hazırlıklarını başlatmak:

ORPHESUS koşullarının belirlenmesi, koşulları karşılayan öğe yüzdesi/ ORPHEUS’a hazır olma yüzdesi önemlidir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü koordinatörlüğünde bir komisyon kurulması önerilmektedir. Rektörlük Üst Yönetimi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü hedefin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Akademik Birimler, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı işbirliği yapılacak birimler arasında bulunmaktadır.

 

7.1.6. Performans Hedefi 6: Uluslararası Öğrenciler için akademik danışmanlık sistemi kurulması:

Danışmanlık sistemlerinin uluslararası öğrenciler için tanımlanması, danışmanlık eğitimlerinin uluslararası öğrenciler için her dönem başında tekrarlanması ve öğrencilerin akademik danışmanları ile anket sayıları ve sonuçları performans hedefi olup, danışmanlık toplantısı tutanak sayısı, eğitim alan öğretim elemanı sayısı, danışmanlık hizmeti geri bildirim anketi sayısı, anketi dolduran öğrenci oranı performans göstergesi olarak belirlenmiştir. Başlangıç değeri bulunmamaktadır. Yılda 2 kez danışmanlık raporlarının değerlendirilmesi ve yılda iki kez raporlanması önerilmektedir. Tutulan bu raporlar öğrenci dosyalarına da takılacaktır.  Hedefin gerçekleştirilmesinden akademik birimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumludur.

 

7.1.7. Performans Hedefi 7: Ders programına ilaveten (extra curriculum) öğrencileri geliştirici programlar tasarlama ve sunma:

Her bilim alanında en az bir adet İngilizce dilinde seçmeli ders sunulmasının sağlanması, seçmeli ders havuzunun en az zorunlu ders havuzu kadar genişletilmesi hedeflenmekte olup hedefin başlangıç değeri bulunmamaktadır. Yılda 2 seçmeli İngilizce ders açılması, müfredatın uluslararası programlar ile zenginleştirilmesi planlanmaktadır. Hedefin gerçekleştirilmesinden Dış İlişkiler Koor., Öğr. ve Öğretmeyi Geliş. Ölçme ve Değerlendirme Birimi sorumludur. İşbirliği yapılacak birimler LHUSEM, LHUZEM, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıdır.

 

7.1.8. Performans Hedefi 8: Öğretim elemanlarının uluslararası etkinliklere aktif katılımlarının sağlanmasının teşvik edilmesi:

Bilimsel etkinlik katılım sayısı, uluslararası etkinlik katılım sayısı hedeflenmekte olup hedefin başlangıç değeri bulunmamaktadır. Bölüm bazında en az 2 uluslararası etkinliklere katılım hedeflenmektedir.  Birinci yıl içinde her bölümden en az 2 akademik personelin en az 2 uluslararası akademik toplantı/kongre katılımı, gerçekleştirilecektir. Rektörlük üst yönetimi, akademik birimler sorumlu olup, akademik birimler, öğrenci işleri daire başkanlığı, insan kaynakları planlama koor., mali işler daire başkanlığı ile işbirliği içinde olunacaktır.

 

7.2. Stratejik Hedef 2- Uluslararası Öğrenci Sayısını Arttırma

 

7.2.1. Performans Hedefi 1: Uluslararası öğrenci hareketliliğini destekleyici sistemler ve süreçler geliştirme:

10 Uluslararası anlaşma yapmak hedeflenmekte olup, yapılan anlaşma sayısı göstergemizdir. Üniversitemizin hali hazırda 6 adet uluslararası anlaşması bulunmaktadır. Yılda 2 Uluslararası anlaşma yapmak hedefimizdir ama sistem ve süreçler iyi geliştirilirse bu hedef aşılabilir. Rektörlük Üst Yönetimi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler Ofisi, sorumlu olup, akademik birimler, öğrenci işleri daire başkanlığı, insan kaynakları planlama koor., mali işler daire başkanlığı ile iş birliği içinde olunacaktır.

 

7.2.2. Performans Hedefi 2: Potansiyel öğrencilere yönelik üniversiteyi yurt dışında tanıtıcı çalışmalar yapma:

Hedefimiz 15 adet yurtdışı fuarına katılmak, tüm akademik bölümlerin 2 yabancı dilde (İngilizce, Arapça) tanıtımlarının hazırlanmasıdır. 2 adet yurtdışı fuarına katılım sağlanmıştır.  3 Adet yurtdışı fuarına katılmak, tüm akademik bölümlerin 1 yabancı dilde (İngilizce) tanıtımlarının hazırlanması planlanmaktadır. Dış ilişkiler koordinatörlüğü, uluslararası ilişkiler ofisi hedeften sorumludur. Uluslararası ilişkiler koor., tanıtım ve halkla ilişkiler koor. akademik birimler, mali işler daire başkanlığı, insan kaynakları planlama koordinatörlüğü ile iş birliği yapılacaktır.

 

7.2.3. Performans Hedefi 3: En iyi öğrencileri çekmek için burs programları geliştirme (yurt, yemek vb.) ve bu programları rekabetçi bir tarzda yönetme:

500 adet başarılı öğrenciyi burslu olarak okutmak hedeflenmekte olup, 114 Uluslararası öğrencimiz burslardan yararlanmaktadır. Rektörlük üst yönetimi, dış ilişkiler koordinatörlüğü, uluslararası ilişkiler ofisi sorumlu olup; Uluslararası İlişkiler Koor., Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü akademik birimler, Mali İşler Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde olunacaktır.

 

7.2.4. Performans Hedefi 4: Dış kaynaklardan azami düzeyde yararlanma:

Hedef; sosyal hesaplarımızın uluslararası dillerde tanıtımı yapılmasıdır.  Uluslararası instagram hesabımızı takip sayımız 350 dir. Hedeflenen toplamda 1000’e çıkarmak olup amaç tüm sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanmaktır. Sorumlu  birimler; Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı olup Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile işbirliği içinde olunacaktır.

 

7.2.5. Performans Hedefi 5: Web sayfamızın İngilizce, Farsça gibi çeşitli dillerde sürekli güncel halde bulundurulmasının sağlanması ve uluslararası öğrenciler için bağımsız bir sitenin kurulması:

İngilizce, Farsça gibi çeşitli dillerde güncel bağımsız web sayfasının oluşturulması, Uluslararası öğrenciler için bağımsız bir internet sitesi kurulması hedeflenmekte olup, İlk yıl için İngilizce, ikinci yıl ve daha sonrası için Farsça çevirilerinin yapılması planlanmaktadır. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde olunacaktır.

 

7.3. Stratejik Hedef 3- Uluslararası Araştırma Geliştirmelerde Üniversite Olarak Yer Almak

 

7.3.1. Performans Hedefi 1: Üniversitemizde yapılan uluslararası yayınları artırmak

Üniversite bazında 5 yılda üç yüz uluslararası yayın yapmak olup 2020 yılı verimiz 59 yayındır. Üniversite bazında yılda en az 60 uluslararası yayın yapılması hedeflenmekte olup sorumlu birim rektörlük üst yönetimi ve akademik birimlerdir.

Üniversitemizde 80 ve üzeri yabancı dil bilgisi olan öğretim elemanı sayısının her yıl %10 arttırılması, uluslararası çevrimiçi veri tabanları üyeliklerinin sayısının %50 oranında arttırılması bu hedefin alt performans hedefi olup, her bölümde en az bir tane iyi düzeyde yabancı dil bilgisi olan öğretim elemanı bulunması hedeflenmektedir. Üniversitemizin uluslararası çevrimiçi veri tabanları üyeliklerinin sayısı 19 olup her yıl %10 oranında arttırılması hedeflenmektedir. Kütüphane ve Dökümantasyon Koordinatörlüğü, İnsan Kaynakları Planlama Koordinatörlüğü ise iş birliği yapılacak birimlerdir.

 

7.4. Stratejik Hedef 4 – Uluslararası Tanınırlık

Bu hedefe ulaşmak için 7 alt performans hedefi belirlenmiştir.

 

7.4.1. Performans Hedefi 1: Dünyada önde giden üniversiteler ile sürdürülebilir uluslararası anlaşmalar yapma:

Hedef; Dünyada önde giden üniversiteler ile sürdürülebilir uluslararası anlaşmalar yapmak olup görüşülecek üniversiteler tespit edilecek ve bu amaçla akademik birimler bazında alt çalışma grupları oluşturulması hedeflenmektedir. Rektörlük üst yönetim, akademik birimler, dış ilişkiler koordinatörlüğü hedeften sorumlu olup, tanıtım ve halkla ilişkiler koordinatörlüğü, uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü ile de iş birliği içinde olunacaktır.

 

7.4.2. Performans Hedefi 2: Potansiyel öğrencilere yönelik üniversiteyi yurt dışında tanıtıcı çalışmalar yapma:

Üniversitenin akademik birimler bazında en az bir adet uluslararası mesleki dernekler, bilimsel komisyonlar, bilimsel ağlara üyelik başvurularının yapılması sürdürülebilirliğin sağlanması hedef olup, bu amaçla 20 başvuru yapılması planlanmaktadır. Başlangıç değeri bulunmamaktadır. Rektörlük üst yönetimi ve akademik birimler, dış ilişkiler koordinatörlüğü hedefin yerine getirilmesinden sorumlu birimlerdir.

 

7.4.3. Performans Hedefi 3: Uluslararası alanında tanınmış eğitici/araştırmacıların üniversitemizde davet edilmelerinin sağlanması:

Uluslararası alanında tanınmış 10 eğitici/araştırmacıların üniversitemizde davet edilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla akademik birimler bazında alt çalışma gruplarının oluşturulması Fakülteler bazında en az 2 konuşmacı davet edilmesi planlanmaktadır. Rektörlük Üst Yönetim, Akademik Birimler, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü hedefin gerçekleştirilmesinden sorumlu olup, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, İnsan Kaynakları Planlama Koordinatörlüğü ile iş birliği yapılacaktır.

 

7.4.4. Performans Hedefi 4: Akademik birimlerin dünyada örnek olmuş benzerleri rol model alınarak uluslararası akreditasyonun teşvik edilmesi:

Akademik birimlerin dünyada örnek olmuş benzerleri rol model alınarak uluslararası akreditasyonun teşvik edilmesi hedefimiz olup başlangıç değerimiz bulunmamaktadır. Uluslararası akreditasyon için gereken kriterlerin %5 oranında arttırılması hedeflenmektedir. Rektörlük Üst Yönetim, Akademik Birimler hedefin gerçekleştirilmesinden sorumlu olup, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Eğitim Komisyonu ile iş birliği yapılacaktır.

 

7.4.5. Performans Hedefi 5: İş dünyası ve anahtar paydaşlar ile iş birliğini genişleterek öğrencilere staj imkânları sunma:

Uluslararası firmalar ile iletişime geçerek öğrencilerin staj imkanının sağlanması için üniversite bazında en az 3 anlaşmanın yapılması hedeflenmektedir. Rektörlük Üst Yönetim, Akademik Birimler hedefin gerçekleştirilmesinden sorumludur. İnsan Kaynakları Planlama Koordinatörlüğü, Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı ile iş birliği yapılacaktır.

 

7.4.6. Performans Hedefi 6: Bölüm bazlı tanıtım videoları ve broşürlerinin farklı dillerde hazırlanması:

Hedefimiz fakülte ve enstitü anabilim dallarına ait yabancı dilde video ve broşürlerin tamamlanması olup üniversitemize ait genel tanıtım videosu bulunmaktadır. Hedefin gerçekleşmesinden Dış İlişkiler Koordinatörlüğü sorumludur. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Mali İşler Daire Başkanlığı ile iş birliği yapılacaktır.

 

7.4.7. Performans Hedefi 7: Elçiliklerin Eğitim Ateşeleri ile iletişime geçilmesi:

Yılda en az 4 elçilik ziyaretinde bulunularak, 20 Elçilik ziyareti yapılması hedeflenmektedir. Başlangıç değerimiz 3 ziyarettir. Rektörlük Üst Yönetim, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü hedefin gerçekleştirilmesinden sorumlu olup Büyük Elçilikler, Konsolosluklar, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde hedef gerçekleştirilecektir.