T.C.LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ BELGESİ

Mart 2021

 

 1. Sunuş

Üniversite sayısındaki artış, yükseköğretim sektöründeki çeşitlilik, üniversitelerin uluslararasılaşma isteği, mali kaynakların yeterli olmaması, üniversiteler arasında farklılaşmanın zorunluluğu stratejik planlamanın önemini doğurmuştur. Üniversitelerin stratejik planları ile farklılaşma stratejilerini belirleyip üniversiteye özgü yaklaşımlar oluşturması beklenmektedir. 5018 sayılı Kanun’da da stratejik plan tanımı “kamu idarelerinin orta vadeli amaçlarının, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçülerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan” şeklinde yapılmaktadır.

Stratejik planlama üniversitelerin özerk yapısına uygun planlama yapmalarına imkân sağlamaktadır. Lokman Hekim Üniversitesi de bu doğrultuda kendi misyon ve vizyonuna uygun olarak Uluslararasılaşma ve Temel Strateji Belgesini oluşturmuştur.

Türkiye’nin yükseköğretim alanında çekim merkezi haline gelmesini ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasitenin artmasını sağlamak bu politikalar doğrultusunda belirlenen iki temel hedeftir.

Yükseköğretim Kurulu, 2018-2022 dönemine yönelik 30 Haziran 2017 tarihli Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesinde Türk Yükseköğretim alanında uluslararasılaşmaya yönelik temel stratejik politika ve hedeflerini Yükseköğretime Erişim, Kalite ve Kurumsal Kapasite olmak üzere üç temel alanda belirlemiştir YÖK (2018-2022).

 1. Üniversitemizin Tarihçesi, Misyon ve Vizyonu

Lokman Hekim Üniversitesi akademik faaliyetlerine 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlamıştır.  Üniversitemiz, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 Fakülte’de 10 lisans ve 1 Yüksekokul’da 10 ön lisans programı ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitümüz bünyesinde bulunan 6 Doktora, 15 tezli yüksek lisans ve 1 tezsiz yüksek lisans programında lisansüstü eğitimler devam etmektedir.

Üniversitemiz ilk mezunlarını 12 Ağustos 2020 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği ve Anestezi Teknikerliği Programlarında vermiştir.

Lokman Hekim Sağlık Grubu’nun sağlık hizmetleri sunumundaki çeyrek asra yaklaşan deneyimi, güçlü ve multidisipliner akademik kadromuz ve vakıf üniversiteleri arasında üniversite hastanesi bulunan sayılı üniversitelerden biri olmamız öğrencilerimize zengin uygulama, araştırma ve staj yapma şansı vermekte ve eğitimimizin en güçlü yanlarından birisini oluşturmaktadır. Aşağıda yer alan üniversitemiz misyon ve vizyonunda hareketle uluslararasılaşma komisyonunun stratejik planı oluşturulmuştur.

Üniversitemizin misyonu;

Lokman Hekim Üniversitesi;

 1. Sağlık eğitiminde öncü bir üniversite olarak mezunlarını evrensel bilgi, beceri ve yetkinlikler ile donatmayı,
 2. Araştırmalar yoluyla bilimin ilerlemesini ve yayılmasını sağlamayı,
 3. Üretilen bilgi ile yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı,
 4. Etik ve kültürel değerlere bağlı olarak sağlıklı yaşamı bireysel ve toplumsal düzeyde geliştirmeyi

görev edinmiştir.

Üniversitemizin vizyonu;

Sağlık alanında Doğu ve Batı’nın birikimini sentezleyerek bilimde ilerlemeye yön veren, özgün eğitim yaklaşımı ile ekolleşen, dünyada tanınan ve tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.

Lokman Hekim Üniversitesi, dünyanın her tarafında kolaylıkla çalışabilecek eğitimli insan kaynağı yetiştirmek amacı ile eğitim programlarını gelir getirici (ekonomik faydaya dönüştürülen) girişimci yaklaşımını sentezleyerek benimseyecektir.  Vizyonunun temelini oluşturan bu yaklaşımları hayata geçirdiğinde, Türkiye’de konumlanan ancak uluslararası kalibreye sahip bir dünya üniversitesi olma vizyonu ile hareket edecektir.

 1. Stratejik Plan Hazırlık Süreci

Lokman Hekim Üniversitesi “Stratejik Planı” 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesinde belirtilen “Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” hükmü çerçevesinde ve “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi Taslağı” ile belirlenmiş olan şablona göre katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır.

 

Kurulda çalışma grupları oluşturularak stratejik plan bu gruplar arasında paylaştırılmış, her grup kendi alanına giren stratejik planlarını inceleyerek belirlenen takvim çerçevesinde haftada bir gün toplanmıştır.

 

Uluslararasılaşma strateji belgesi üniversitedeki akademik ve idari birimlerinden temsilcilerini kapsayan çalışma grubunun bir ürünüdür. 31 Aralık 2020 tarihinde Rektörlük görevlendirmesiyle oluşturulan komisyonumuz, ilk toplantısını 13 Ocak 2021 Rektörümüz Prof.Dr. Bülent GÜMÜŞEL başkanlığında gerçekleştirilmiş olup uluslararasılaşma raporunun ana yapısı belirlenmiştir.

 

Komisyon ikinci toplantısını Rektör danışmanı Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN başkanlığında yapmış ve yol haritasını belirlemiştir. Her hafta toplanarak uluslararasılaşma ile ilgili çalışmalarına devam etmiş, oluşturulan komisyonlar gerekli çalışmalarını yerine getirmiştir.

 

 • Uluslararasılaşma Stratejisinin Yapısı

Strateji belgesi, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunu ve hedeflerini ortaya koyacak, bu doğrultuda atılması gereken adımları ve eylem planlarının ayrıntılarını içerecek ve ilgili birimler ile süreç takibinin şartlarını ifade edecek şekilde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, bahsi geçen strateji aşağıda belirtilen dört ana başlık altında değerlendirilmiştir;

 1. Eğitim ve öğretimde uluslararası standartlara ulaşma
 2. Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak
 3. Uluslararası araştırma geliştirmelerde üniversite olarak yer almak
 4. Uluslararası Tanınırlık

 

3.2. Uluslararasılaşma Stratejisi Komisyonu

Prof.Dr. Bülent GÜMÜŞEL                          Rektör

Prof.Dr. Aynur Ayşe KARADUMAN         Rektör Danışmanı

Prof.Dr. Yeşim ULUTAŞ UĞUR                 Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Belgin AKIN                                   Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Açelya ERİKÇİ                      Eczacılık Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Can TÜRK                              Tıp Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Üyesi Merve ALTINGÖZ      Diş Hekimliği Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Banu ÜNVER                        Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Banu SÜZEN                                Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Ebru ESENKAYA                        SHMYO

Dilay HAMRET                                            Kur.İlet. ve Tan.Daire Başkanı

Füsun TORUN                                              Öğrenci İşleri Koordinatörü

Ejder BÜYÜKYURT                                    Uluslararası İlişkiler Uzmanı

 

 • Uluslararasılaşma Stratejisi Çalışma Grupları

Uluslararası Öğrenci Grubu: Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN koordinatörlüğünde; Dr. Öğr.

Üyesi Açelya ERİKÇİ, Öğrenci İşleri Koordinatörü Füsun TORUN, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ejder BÜYÜKYURT ile birlikte uluslararası ofis görevlendirildi.

 

Araştırma ve Proje Grubu: Prof. Dr. Belgin Akın Koordinatörlüğünde Dr.Öğr.Üyesi Banu

ÜNVER, Cavidan GÜZEL ile birlikte uluslararası ofis görevlendirildi.

 

Eğitim Grubu: Prof. Dr. Yeşim Ulutaş UĞUR Koordinatörlüğünde, Dr. Öğr. Üyesi Merve

ALTINGÖZ, Öğrenci İşleri Koordinatörü Füsun TORUN birlikte eğitim-öğretim daire

Başkanlığından da görevlendirildi

 

Tanıtım Grubu: Dr. Öğr. Üyesi Can TÜRK, Öğr. Gör. Ebru ESENKAYA, Öğr. Gör. Banu

SÜZEN ve Dilay HAMRET ile birlikte kurumsal iletişim koordinatörlüğünden bir kişi görevlendirildi.

 

 1. GZFT Analizi

Güçlü Yanlar;

Derslik ve laboratuvarlardaki eğitimi destekleyici teknik alt yapı

Hastaneler grubunun varlığı

Diploma ekini veriyor olmamız

Uygulama-araştırma merkezlerinin varlığı

Genç bir insan kaynağına sahip olmak

Dinamizm ve hızlı karar alabilme

 

Zayıf Yanlar;

Sosyal ve spor tesislerinin eksikliği

Hastanelerin eğitim sistemine adaptasyonu

Ulusal ve uluslararası akreditasyon eksikliği

Araştırma alt yapısının yetersizliği

Kampüs olanaklarının yetersizliği

 

Fırsatlar;

Yeni ve genç bir üniversite olmak

Sağlık alanındaki eğitim avantajları

Yükseköğretime olan talep

Şehir merkezinde bulunma

Türkiye’nin jeopolitik konumu

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler

 

Tehditler;

Eğitim ücretleri ve burs imkanları

Ekonomik belirsizlikler

Yeni açılan vakıf üniversiteleri

Güçlü araştırma altyapısı olan vakıf ve devlet üniversitelerinin varlığı

 

 1. Uluslararasılaşma Stratejisinin Takibi

 

Uluslararasılaşma Stratejisinin takibi, kurumsallaşması, iyileştirilmesi, uygulanması, ortaya çıkabilecek sorunlar için çözüm üretilebilmesi için oluşturulan “Uluslararasılaşma Komisyonu’u tarafından yapılacaktır. Komisyonun düzenli aralıklarla toplanması planlanmaktadır. Belirlenecek gündem maddeleri çerçevesinde, gerekli durumlarda söz konusu

komisyonda daimî bir temsilcisi yer almayan idari birimlerden veya gündem özelinde akademik birimlerden temsilci davet edilecektir. Komisyon, tüm birimleri uluslarasılaşma kapsamındaki sorumlulukları ve alınan kararlar konusunda bilgilendirecektir.

 

Uluslararasılaşma, Üniversitemizin araştırma, eğitim ve tüm idari süreçlerin kalitesinin artırılması için de bir araç olarak değerlendirilmektedir.

 

 

 1. Üniversitemiz Stratejik Planı ile İlişkili Hedefler

 

ULUSLARARASI STRATEJİ EYLEM PLANI
Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma Dış İlişkiler Ofisinin geliştirilmesini sağlamak Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Dil bilen ve çalıştığı alana özelleşebilecek nitelikte yeterli sayıda personelin alımı 31 Aralık 2021 Mütevelli Heyeti, Rektörlük, Personel İşleri Koordinatörlüğü İhtiyaç duyulan personel özelliklerinin belirlenmesi 30 Eylül 2021 Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

Ahmet BALCI

1 3 3 ₺0
Rektörlüğe ve Mütevelli Heyetine bilgi verilmesi ve personel alımı için onay alınması 31 Ekim 2021 3 3 9 ₺0
İş ilanlarının hazırlanması ve duyuruya çıkılması 30 Kasım 2021 1 3 3 ₺0
İşe alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi 31 Aralık 2021 2 3 6 ₺5.000
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma İnsan kaynağı altyapısını geliştirmek. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Sonuç İngilizce ders verebilecek hocaların oranının %5 oranında tutulması 31 Aralık 2022 Rektörlük Üst Yönetimi, Dekanlıklar, Enstitü Yabancı dilde ders verecek olan öğretim üyesi sayısının belirlenmesi 30 Eylül 2021 Prof. Dr. Yeşim ULUTAŞ UĞUR

Dr. Öğr. Üyesi Banu ÜNVER

1 3 3 ₺0
Yabancı dilde verilecek olan derslerin oranının belirlenmesi 30 Eylül 2021 1 3 3 ₺0
Yeni açılacak yabancı dil derslerin takip edilmesi ve sayının belirlenmesi 31 Aralık 2022 1 1 1 ₺0

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma Self Study Areas, Self Access ve Bağımsız Öğrenim Merkezini (Independent Learning Centre) geliştirmek. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Girdi Merkez için çalışmaların başlatılması 31 Mayıs 2022 Rektörlük Üst Yönetimi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Merkezin kapsamının belirlenmesi 30 Haziran 2022 Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

Füsun TORUN

1 2 2 ₺20.000
Alt yapının ve ihtiyaçların  belirlenmesi 31 Aralık 2021 1 2 2
Rektörlüğe sunulması, onay alınması 31 Ocak 2021 3 3 9 ₺0
Prosedür, tüzük ve yönergenin  oluşturulması 31 Mayıs 2021 1 3 3 ₺0
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma Türkiye ve çevre ülkelerin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli uzman ve akademisyenler yetiştiren programlar açmak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı 5 yılda 1 program açılması 31 Mayıs 2022 Rektörlük Üst Yönetimi Dekanlıkların kendi bilim dallarına özgü kursları düzenleyebilecek öğretim üyesi profilinin belirlenmesi 30 Haziran 2022 Prof. Dr. Yeşim ULUTAŞ UĞUR

Dr. Öğr. Üyesi Açelya ERİKÇİ

1 1 1 ₺0
LHUSEM ile işbirliği halinde eğitimlerin planlanmasının tamamlanması (Konunun belirlenmesi ayrıntılı programın oluşturulmas) 31 Mart 2022 1 1 1 ₺0
Rektörlük onayının alınması 31 Mayıs 2022 3 3 9 ₺0
Tanıtımların yapılması ve sertifikaların hazırlanması 31 Mayıs 2022 1 1 1 ₺5.000

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma Türkiye ve çevre ülkelerin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli uzman ve akademisyenler yetiştiren programlar açmak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı 5 yılda 5 program açılması 31 Aralık 2025 Rektörlük Üst Yönetimi, LHU Tıpta Uzmanlık Kurulu Uluslarası öğrenci kabul edebilecek bölümlerin ve                                     kontenjanların belirlenmesi 31 Aralık 2025 Prof. Dr. Yeşim ULUTAŞ UĞUR

Ejder BÜYÜKYURT

2 2 4 ₺0
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma Uluslararası programlar ile eğitim işbirliği yapılmasını sağlamak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı 5 Yılda en az 5 eğitim kurumu ile iş birliği gerçekleştirilmesi 31 Aralık 2025 Rektörlük Üst Yönetimi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Uluslararası işbirliklerini artıran çalışmaların planlanması 31 Aralık 2025 Dr. Öğr. Üyesi Banu ÜNVER

Dr. Öğr. Üyesi Açelya ERİKÇİ

2 2 4 ₺0
Dekanlıkların her yıl bir anlaşma önermelerinin teşvik/talep edilmesi 2 2 4 ₺0
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma Lisansüstü eğitimde ORPHEUS akreditasyonu hazırlıklarını başlatmak Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı 5 yıl içinde ORPHEUS üye olmak üzere hazırlıkların tamamlanması 31 Aralık 2025 Rektörlük Üst Yönetim, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Orphesusun koşullarının belirlenmesi 31 Aralık 2025 Prof. Dr. Sarp ÜNER

Öğr. Gör. Banu SÜZEN

2 2 4 ₺0
Enstitünün alt yapısının uygunluğunun belirlenmesi 2 2 4 ₺0
Orpheus katılım koşullarının karşılanabilmesi için çalışma başlatılması 3 3 9 ₺0

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma Uluslararası Öğrenciler için akademik danışmanlık sistemi kurulmasını sağlamak Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Yılda 2 kez danışmanlık raporlarının değerlendirilmesi 30 Kasım 2021 Akademik Birimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası öğrenciler danışmanlık yapabilecek öğretim üyelerinin belirlenmesi 31 Ekim 2021 Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN              Füsun TORUN 1 1 1 ₺0
Danışman eğitimlerinin yapılması 30 Kasım 2021 1 1 1 ₺5.000
Danışmanların görevlendirilmesi 30 Kasım 2021 1 1 1 ₺0
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma Uluslararası Öğrenciler için akademik danışmanlık sistemi kurulmasını sağlamak Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Her yıl için en az iki görüşme ve iki rapor istenilmesi 31 Mart 2022   Danışmanlık görüşmelerinin takviminin belirlenmesi 31 Aralık 2021 Öğr. Gör. Ebru ESENKAYA               Füsun TORUN 1 1 1 ₺0
Danışmanlardan görüşme raporlarının talep edilmesi 28 Şubat 2022 1 2 2 ₺0
Danışmanlık tutanaklarının dekanlıklara teslim edilmesi 31 Mart 2022 1 2 2 ₺0
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma Uluslararası Öğrenciler için akademik danışmanlık sistemi kurulmasını sağlama Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Geri bildirimler için öğrenciler ile danışmanlık toplantılarında her yıl en az iki görüşme yapılması ve raporlanması 30 Haziran 2022 Akademik Birimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Memnuniyet anketinin geliştirilmesi danışmanlık süreçlerini takip eden ilk 6 ayda memnuniyet anketlerinin yapılması 30 Haziran 2022 Öğr. Gör. Ebru ESENKAYA               Füsun TORUN 1 1 1 ₺0
Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması 30 Haziran 2022 1 1 1 ₺0

 

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma Yabancı dilde açılacak program lisansüstü sayısını arttırma Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Beş yılda 2 program 31 Temmuz 2022 Rektörlük Üst Yönetimi, Akademik Birimler Yabancı dilde lisansüstü ders verebilecek bilim dallarının belirlenmesi 31 Aralık 2021 Öğr. Gör. Banu SÜZEN                Dr. Öğr. Üyesi Can TÜRK 1 1 1 ₺0
Belirlenen bilim dallarının programı sürdürebilmek için ihtiyaçlarının saptanması 31 Mart 2022 1 1 1 ₺0
İngilizce uygulanan lisansüstü/ders programların tespit edilmesi ve geri bildirimlerin alınması 30 Haziran 2022 2 2 4 ₺0
Uygulanan lisansüstü programlar hakkında geri bildirimlerin değerlendirilmesi 31 Temmuz 2022 2 2 4 ₺0

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Eğitimde öğretimde uluslararası standartlara ulaşma Öğretim elemanlarının uluslararası etkinliklere aktif katılımlarının sağlanmasının teşvik edilmesi Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Bölüm bazında beş yılda en az 3 katılımın sağlanması 30 Haziran 2022 Rektörlük Üst Yönetimi, Akademik Birimler Öncelikli uluslararası toplantıların Fakülte  bölüm bazında yıllık olarak belirlenmesi 30 Kasım 2021 Prof. Dr. Belgin AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Banu ÜNVER

1 1 1 ₺0
Katılımcı sayılarının belirlenmesi ve takibi 30 Haziran 2022 1 1 1 ₺0
Üniversite tarafından desteklenen toplantı sayısının belirlenmesi 30 Haziran 2022 1 1 1 ₺0
Dış destekle gidilen toplantı sayısının belirlenmesi 30 Haziran 2022 1 1 1 ₺0

 

 

 

 

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Uluslararası Öğrenci Sayısını Artırma Uluslararası öğrenci hareketliliğini destekleyici sistemler ve süreçler geliştirmek Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı 10 Uluslararası anlaşma yapmak. 30 Eylül 2022 Rektörlük Üst Yönetimi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Misafir öğrenci konseptinin geliştirilmesi 31 Mart 2022 Prof. Dr. Yeşim ULUTAŞ UĞUR                Dr. Öğr. Üyesi Can TÜRK 1 1 1 ₺50.000
Konsepte destek verecek kurum ve kuruluşların araştırılması 30 Nisan 2022 1 1 1 ₺0
İşbirliği yapılacak kuruluşların belirlenmesi 31 Mayıs 2022 1 1 1 ₺0
Uygun program yapılması,tanıtım programının hazırlanması 30 Eylül 2022 3 3 9 Arge harcamalarının %2'si kadar
Uluslararası Öğrenci Sayısını Artırma Potansiyel öğrencilere yönelik üniversiteyi yurt dışında tanıtıcı çalışmalar yapmak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Yılda 2 Adet yurtdışı fuarına katılmak, tüm akademik bölümlerin 2 yabancı dilde tanıtımlarının hazırlanmasını sağlamak. 30 Haziran 2022 Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Yıllık fuar katılım planının çıkarılması 30 Eylül 2021 Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

Ejder BÜYÜKYURT

1 1 1 ₺0
Uluslararası toplantılara katılan hocalarımızın sunumlarının sonlarına kısa tanıtımlar eklenmek üzere tanıtımların hazırlanması 31 Mart 2022 1 1 1 ₺0
Bölüm bazında tanıtım filmlerinin ingilizce olarak hazırlanması 30 Haziran 2022 3 3 9 1 bölüm için 10.000 TL
Tanıtım filmlerinin web sayfasında yayınlanması 30 Haziran 2022 1 1 1 ₺0

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Uluslararası Öğrenci Sayısını Artırma En iyi öğrencileri çekmek için burs programları geliştirme (yurt, yemek vb.) ve bu programları rekabetçi bir tarzda yönetmek. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı 500  uluslararası öğrenciyi burs olanaklarından yararlandırmak 30 Haziran 2022 Rektörlük Üst Yönetimi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Mevcut burs olanaklarının belirlenmesi, 30 Haziran 2022 Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

Ejder BÜYÜKYURT

2 3 6 ₺0
Piyasa koşullarının araştırılarak burs koşullarının geliştirilmesi, 30 Haziran 2022 2 3 6 ₺0
Yatay geçişler konusunda standart formların geliştirilmesi 31 Ağustos 2022 2 2 4 ₺0
Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin ayrı yapılması için girişimde bulunulması 31 Ekim 2021 1 1 1 ₺0
Uluslararası Öğrenci Sayısını Artırma Dış kaynaklardan azami düzeyde yararlanmak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Hedeflenen toplamda 1000'e çıkarmak 31 Aralık 2025 Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı Üniversitenin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak duyuruların ingilizce yapılması ve takip sayılarının belirlenmesi, 31 Aralık 2025 Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

Ejder BÜYÜKYURT

1 1 1 ₺0
Sosyal medya üzerinden gelen talep ve soruların yıllık olarak değerlendirilmesi değerlendirilmesi ve geri bildirim verilmesi 1 1 1 ₺0

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Uluslararası Öğrenci Sayısını Artırma Web sayfamızın İngilizce, Farsça gibi çeşitli dillerde sürekli güncel halde bulundurulmasının sağlanması ve uluslararası öğrenciler için bağımsız bir sitenin kurulmasını sağlamak Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı İlk yıl için ingilizce, ikinci yıl ve daha sonrası için farsça çevirilerinin yapılması 31 Aralık 2025 Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı Ayrı bir uluslararası web sitesi kurulumu ihtiyacının üst yönetime sunulması, 31 Aralık 2025 Öğr. Gör. Banu SÜZEN                                         Dilay HAMRET 1 1 1 ₺30.000
Sitenin içeriğinin belirlenmesi, 1 1 1 ₺0
Konudan doğrudan sorumlu personelin alınması/belirlenmesi, 3 3 9 ₺5.000
Sürdürebilirliğin sağlanması için 6'şar aylık takip raporlarının alınması 1 1 1 ₺0
Uluslararası Araştırma Geliştirmelerde Üniversite Olarak Yer Almak Üniversitemizde yapılan uluslararası yayınları artırmak Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Üniversite bazında yılda en az 60 uluslararası yayın yapılması 31 Aralık 2022 Rektörlük Üst Yönetimi, Akademik Birimler Üniversite genelinde uluslararası yayın yapma konusunda eğitimlerin yapılması (her yıl), 31 Aralık 2021 Prof. Dr. Belgin AKIN

Öğr. Gör. Banu SÜZEN

1 1 1 ₺0
Çıkan yayınların yıllık olarak duyurulması (e-bülten) 31 Aralık 2022 1 1 1 ₺0
Yayın performansını artırmak üzere sertifikalandırılacak şekilde eğitimlerin düzenlenmesi (biyoistatistik, ingilizce makale yazımı, vb) 31 Aralık 2021 1 1 1 ₺0

 

 

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Uluslararası Araştırma Geliştirmelerde Üniversite Olarak Yer Almak Üniversitemizde yapılan uluslararası yayınları artırmak Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Her bölümde en az bir tane iyi düzeyde yabancı dil bilgisi olan öğretim elemanı bulunması 28 Şubat 2022 Rektörlük Üst Yönetimi,  Akademik Birimler Daha önce ingilizce ders anlatmış dil puanı yüksek olan hocaların belirlenmesi 31 Aralık 2021 Dr. Öğr. Üyesi Banu ÜNVER

Dr. Öğr. Üyesi Sema Merve ALTINGÖZ

1 1 1 ₺0
Hocaların dil puanını yükseltebilmek için desteklenmesi (akademik teşvik vb.) 28 Şubat 2022 2 2 4 ₺10.000
Uluslararası Araştırma Geliştirmelerde Üniversite Olarak Yer Almak Üniversitemizde yapılan uluslararası yayınları artırmak Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Sonuç Üniversitemizin uluslararası çevrimiçi veri tabanları üyeliklerinin sayısının her yıl %10 oranında arttırılması 31 Aralık 2022 Rektörlük Üst Yönetimi, Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Üniversitemizin uluslararası çevrimiçi veri tabanları taleplerinin alınması (her yıl) 31 Aralık 2021 Prof. Dr. Belgin AKIN

Öğr. Gör. Banu SÜZEN

1 1 1 ₺0
Talep edilen veri tabanlarının sayısının tespiti 3. Veri tabanlarının üniversitemizde takip edilme düzeyinin izlenmesi 31 Aralık 2022 1 1 1 ₺0

 

 

 

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Uluslararası Tanınırlığı Artırmak Dünyada önde giden üniversiteler ile sürdürülebilir uluslararası anlaşmalar yapılmasını sağlamak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Başlangıç projesinin bir üniversite ile yapılması 31 Mayıs 2022 Rektörlük Üst Yönetim, Akademik Birimler, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Dekanlıkların bölümlerinden iletişim kurulabilecek kişilerin belirlenmesi, 30 Eylül 2021 Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN                              Öğr. Gör. Ebru ESENKAYA 1 1 1 ₺0
Bölüm kardeşliği konsepti yaratılması için bilgilendirme toplantılarının yapılması 31 Aralık 2021 1 1 1 ₺0
Aday bölümlerin belirlenmesi çalışmasının tamamlanması 31 Mart 2022 1 1 1 ₺0
Pilot uygulamanın başlatılması 31 Mayıs 2022 2 2 4 ₺10.000

 

 

 

 

 

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Uluslararası Tanınırlığı Artırmak Üniversitenin akademik birimler bazında en az bir adet uluslararası mesleki dernekler, bilimsel komisyonlar, bilimsel ağlara üyelik başvurularının yapılması sürdürülebilirliği sağlanmak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Yılda 1 Uluslararası üyelik yapılması 30 Kasım 2021 Rektörlük Üst Yönetim, Akademik Birimler, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Akademik birimlerin üye olduğu dernek, bilimsel kuruluş ağlara üyeliklerinin belirlenmesi, 30 Eylül 2021 Dr. Öğr. Üyesi Açelya ERİKÇİ                                         Dilay HAMRET 1 1 1 ₺0
Web sayfasında Türkçe ve ingilizce duyurulması, 30 Kasım 2021 1 1 1 ₺0
Üyeliklerin aktif tutulması konusunda sorumlu kişilerin belirlenmesi 30 Kasım 2021 1 1 1 ₺0
Uluslararası Tanınırlığı Artırmak Uluslararası alanında tanınmış eğitici/araştırmacıların üniversitemizde davet edilmelerini sağlanmak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Fakülteler özelinde en az 2 konuşmacı davet edilmesi 30 Haziran 2022 Rektörlük Üst Yönetim, Akademik Birimler, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Dekanlıklardan aday konuşmacıların listesi ve konuşma konularının istenmesi 31 Ekim 2021 Dr. Öğr. Üyesi Açelya ERİKÇİ            Dr. Öğr. Üyesi Sema Merve ALTINGÖZ 1 1 1 ₺0
Program oluşturulması 30 Nisan 2022 2 2 4 ₺0
Üst yönetime onaylatılması 31 Mayıs 2022 2 2 4 ₺0
Yılda 2 konuşmacı ile webinar düzenlenmesi 30 Haziran 2022 1 1 1 ₺10.000

 

 

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Uluslararası Tanınırlığı Artırmak Akademik birimlerin dünyada örnek olmuş benzerleri rol model alınarak uluslararası akreditasyonun teşvik edilmesini sağlanmak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Sonuç Uluslararası akreditasyon için gereken kriterlerin %5 oranında sağlanması 30 Kasım 2022 Rektörlük Üst Yönetim, Akademik Birimler, Uluslararası akreditasyon konusunda EUA den eğitim alınması için görüşmelerin yapılması, 1 Eylül 2021 Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

Dr. Öğr. Üyesi Banu ÜNVER

1 2 2 ₺50.000
Uluslararsı akreditasyon koşullarının belirlenmesi ve durum değerlendirmesinin tamamlanması 31 Aralık 2021 1 1 1 ₺0
Uluslararsı akreditasyon başlangıç çalışmalarının tamamlanması 31 Mayıs 2022 3 3 9 ₺0
Konuya ilişkin birimler bazında eğitimlerin başlatılması 30 Kasım 2022 1 1 1 ₺0

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Uluslararası Tanınırlığı Artırmak İş dünyası ve anahtar paydaşlar ile iş birliğini genişleterek uluslararası öğrencilere staj imkânları sunmak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Üniversite bazında en az 3 anlaşmanın yapılması 31 Aralık 2022 Rektörlük Üst Yönetim, Akademik Birimler, Uluslararası öğrenciler için bölümler bazında uluslararası firmalardan, kurumlardan anahtar paydaşların belirlenmesi, 28 Şubat 2022 Dr. Öğr. Üyesi Can TÜRK                         Öğr. Gör. Ebru ESENKAYA 2 2 4 ₺0
Uluslararası firmalara yetiştirilmek istenen öğrenci profili konusunda bilgilendirme yapılması, 30 Nisan 2022 1 1 1 ₺0
Anahtar paydaşlar ie görüşmelerin kayıt altına alınması, sonuçlarının bildirilmesi, 31 Mayıs 2022 2 2 4 ₺0
Partnerlerin web sayfasında ilan edilmesi 31 Aralık 2022 1 1 1 ₺0

 

 

 

 

 

Amaçlar Hedefler Hedef Sorumlusu Gösterge Tipi Göstergeler Gösterge Tarihi Gösterge Sorumlusu Eylemler Eylemin Tamamlanma Tarihi Eylem Sorumlusu Olasılık Etki Risk Bütçe
Uluslararası Tanınırlığı Artırmak Bölüm bazlı tanıtım videoları ve broşürlerinin farklı dillerde hazırlanmasını sağlamak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Her fakülteye ve enstitüye ait yabancı dilde video ve broşürlerin tamamlanması 31 Aralık 2022 Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Mevcut tanıtım videolarının ingilizce, Arapça vb alt yazı ile hazırlanması, 28 Şubat 2022 Dr. Öğr. Üyesi Can TÜRK

Öğr. Gör. Ebru ESENKAYA

1 1 1 ₺20.000
Hazırlanan videoların sosyal medya ve çevrim içi ortamlarda sürekli olarak sunulması, takipçi sayılarının takip edilmesi, 30 Haziran 2022 1 1 1
Bölüm bazında broşürlerin de farklı dillerde hazırlanması 31 Aralık 2022 1 1 1
Uluslararası Tanınırlığı Artırmak Elçiliklerin Eğitim Ateşeleri ile iletişime geçilmesini sağlamak. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN Çıktı Yılda en az 4 elçilik ziyaretinde bulunulması 31 Aralık 2025 Rektörlük Üst Yönetim, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, İletişime geçilen Büyükelçilik sayısının artırılması 31 Aralık 2025 Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

Dr. Öğr. Üyesi Sema Merve ALTINGÖZ

Ejder BÜYÜKYURT

2 2 4 ₺0

 

Bunun için İngilizce eğitim verecek öğretim üyelerinin sayısının ve Bologna kriterlerini sağlayacak fakülte sayısının arttırılması planlanmakta olup bunun için bir başlangıç değerimiz bulunmamaktadır. Yeni açılacak İngilizce fakültelerimizin bu kriterleri destekleyeceği düşünülmektedir. Bu hedeften Rektörlük üst yönetimi sorumlu olup, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu, iş birliği yapılacak birimler arasında bulunmaktadır.

 

Uluslararas

Login Lokman Hekim Online