• TR | EN
 •  

  Genel Bilgiler

   

   

  Farmakognozi Tezli Yüksek lisans Programı, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Program alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Eczacılığın temel disiplinlerinden biri olan Farmakognozi anabilim dalı Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü’ne bağlıdır. Program Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülecektir. Eğitim dili Türkçe’dir.

  Kazanılan Derece

   

   

  Farmakognozi Alanında Yüksek Lisans Derecesi

  Kabul ve Kayıt Koşulları

   

   

  Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Tezli yüksek lisans programına, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılarak öğrenci alınır. Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

  Programa Eczacılık Fakültesi mezunları başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

  Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına ve Merkezi yabancı dil sınavları ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak gereklidir.

  Önceki Öğrenmenin Tanınması

   

   

  Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; yüksek lisans yatay geçiş öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden başarılı olması gerekir.

  Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin kabulü ve intibakları Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

  Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

   

   

  Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır.  Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin tez ile ilgili çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

  Programın Amacı

   

   

  Eczacılığın temel disiplinlerinden biri olan Farmakognozi anabilim dalı Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü’ne bağlıdır. Farmakognozi yüksek lisans programının amacı, doğal kaynaklardan (bitki, hayvan, mikroorganizma ve deniz canlıları) ilaç hammaddeleri ve yardımcı maddelerinin elde edilmesi, kimyasal içeriklerinin belirlenmesi, doğal ürünler kimyası ve analiz teknikleri, biyoaktif moleküllerin saflaştırılması ve kimyasal yapılarının karakterize edilmesi, doğadan yeni moleküller elde edilmesi ve biyolojik etkilerinin değerlendirilmesi ile doğal ilaç hammaddelerinin kalite kontrol analizleri ve standardizasyonunun yapılması konularında uzmanlar yetiştirmektir.

  Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

   

   

  1.      Doğal kaynaklar ve bunlardan elde edilen maddelerin eczacılık alanında değerlendirilmesi için genel bilgi kazanır.

  2.      Doğal ürünlerin ekstraksiyonu, kimyasal içerik analizleri, izolasyonu, saflaştırılması ve aktivite deneyleri hakkında pratik bilgi edinir.

  3.      Farmakognozi ile ilişkili yan alanlar hakkında (aromaterapi, homeopati vb.) teorik bilgi kazanır.

  4.      Doğal ürünlerin etki, kullanılış ve yan etki profili hakkında bilgi sahibi olur.

  5.      Farmakognozi alanında güncel çalışmaları takip etme alışkanlığı ve alanındaki güncel bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgiler ile bütünleştirme yeteneği kazanır.

  6.      Çalışmalarını her türlü etik ilke ve kurallara uygun olarak yürütür ve etik değerlerin gelişimini destekler.

  İstihdam Olanakları

   

   

  İlaç endüstrisi özellikle doğal ürünlerin Ar-Ge birimlerinde

  Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde yer alan farklı birimler

  Eczacılık Fakültelerinde Farmakognozi Anabilim Dalları

  Üst Derece Programlarına Geçiş

   

   

  Farmakognozi Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

  Ölçme ve Değerlendirme

   

   

  Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

  Mezuniyet Koşulları

   

   

  Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

  Çalışma Şekli

   

   

  Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde veya çevrimiçi senkronize olarak uzaktan da yapılabilir.

  Program Sorumlusu ve İletişim

   

   

  Prof. Dr. Belma KONUKLUGİL

  Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı

  E-mail: belma.konuklugil@lokmanhekim.edu.tr

  Tel: 444 8 548

   

   

  Login Lokman Hekim Online