• TR | EN
 • Genel Bilgiler

  Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelik Yönetmeliği’nde tanımlanan uzmanlık alanlarından biridir. Hemşirelikte Yönetim bilim uzmanı bu alanda yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan ve yönetmeliğin belirlediği rol ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü hemşireyi ifade etmektedir. Ülkemizin bu alandaki insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 9.06.2021 tarihli kararı ile kurulmuştur. Programın öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, eğitim sürecinde yabancı dilde (İngilizce) kaynaklar da kullanılmaktadır. Program Hemşirelikte Yönetim ve Sağlık Yönetimi alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programa her yıl ortalama 5/10 öğrenci kabul edilmektedir.

  Kazanılan Derece

  Hemşirelikte Yönetim alanında Yüksek Lisans Derecesi

  Kabul ve Kayıt Koşulları

  Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

  Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programına üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler ile ilgili diğer fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.

  Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

  Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir. Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır.

  Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

  Önceki Öğrenmenin Tanınması

  Hemşirelik lisans diplomasına sahip olmak

  Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

  Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı/ başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

  Programın Amacı

  Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans Programı’nın amacı çağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve hemşirelik yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

  Bu amaç doğrultusunda programdan mezun olan öğrencilerin; araştırma, eleştirel ve analitik düşünme, problem çözme, bağımsız karar verebilme, güncel bilimsel bilgiyi ve teknolojiyi takip etme, sorumluluk alma ve hesap verebilme, meslektaşlarını yönlendirebilmek için lider olabilme, profesyonel değerler ve etik duyarlılığa sahip olma gibi temel niteliklerin geliştirilmesi beklenmektedir.

  Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

  1. Sağlık ve hemşirelik yönetimi alanı ile ilgili güncel kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama.
  2. Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme becerisi kazanma.
  3. Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını analiz edebilme.
  4. Sağlık ve hemşirelik yönetiminde ileri düzeyde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama.
  5. Sağlık ve hemşirelik yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede güncel bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma.
  6. Sağlık ve hemşirelik yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma.
  7. Bilimsel araştırma, yayın ve yönetim etik ilkelerine uygun davranmak
  8. Bir yabancı dilde bilimsel yayın takip edecek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek beceriye sahiptir.
  9. Yaşam boyu öğrenme felsefesi ile sahip olduğu bilgi ve beceriyi sürekli olarak geliştirmek için çaba gösterir.

  İstihdam Olanakları

  Hemşirelikte Yönetim yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, sağlık ve hemşirelik yönetimi yanında çok geniş bir hizmet alanında idari sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilmektedir.

  Üst Derece Programlarına Geçiş

  Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

  Ölçme ve Değerlendirme

  Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

  Mezuniyet Koşulları

  Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci derslerini tamamladıktan sonra alanı ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi yüksek lisans tezinin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

  Çalışma Şekli

  Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

  Program Sorumlusu ve İletişim

  Dr. Öğr. Üyesi Nükhet BAYER

  E-mail: nukhet.bayer@lokmanhekim.edu.tr

  Tel: 444 8 548,  Dahili: 6725

   

   

  Login Lokman Hekim Online