• TR | EN
 • Genel Bilgiler

  Lokman Hekim Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı 22.02.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile açılmıştır. Programın eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili Türkçedir.

  Kazanılan Derece

  Histoloji ve Embriyoloji Doktora Derecesi

  Öğrenim Düzeyi

  Doktora Düzeyi

  Kayıt Kabul Koşulları

  Önerilen programa öğrenci başvuruları, giriş sınavları (yazılı / mülakat), genel başarı puanının hesaplanması ve öğrencilerin yerleştirilmesi Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

  Histoloji ve Embriyoloji Doktora programına üniversitelerin tıp, diş hekimliği veya veterinerlik fakültelerinden mezun olmuş, Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülenler ile Tıp Fakültelerinde Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamış olanlar başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

  Ayrıca programa yapılacak başvurularda 55’ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

  Ayrıca adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı üzerine Senato tarafından belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

  Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır.

  Genel başarı notunun hesaplanmasında ALES puanı, Yabancı Dil puanı, Mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

  Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

  Öğrencinin Histoloji ve Embriyoloji Doktora derecesi kazanabilmesi için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisini tamamlaması gerekir. Öğrencinin bu krediyi tamamlamayabilmesi için programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrenci toplam krediyi sekiz (4 yıl) dönemde tamamlar. Doktora eğitiminin süresi en fazla 12 döneme kadar uzayabilir. Doktora programı derslerinin en çok iki yıl, içinde ve en az 3,00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması gerekir. Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayan ya da genel not ortalaması 3,00 ve üzere olan öğrenciler doktora yeterlik sınavına girer. Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğer kabul edilen puanı almak gerekir. Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla en geç bir ay içinde tez izleme komitesi (TİK) atanır. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı yönetiminde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç (TİK) raporu sunulması gerekir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

  Önceki Öğrenmelerin Tanınması

  Önceki öğrenmelerin tanınması Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenir.

  Programın Amacı

  Bu doktora programının amacı Histoloji ve Embriyoloji alanında var olan sorunları bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, sorunların çözümüne yönelik var olan bilimsel bilgiye ulaşabilen, eleştirebilen, sorunlarının çözümüne yönelik bilgiyi bütünleştirebilen ve ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanarak kanıt düzeyi yüksek yeni bilgi elde edebilen, elde ettiği bilgiyi uygulayabilen ve öğretebilen bilim insanları yetiştirmektir.

  Programın Temel Kazanımları

  1) Histoloji ve Embriyoloji alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir.

  2) Histoloji ve Embriyoloji alanını ilgilendiren değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi geliştirir.

  3) Histoloji ve Embriyoloji alanındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir.

  4) Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi geliştir.

  5) Histoloji ve Embriyoloji alanında var olan bilimsel bilgiye ulaşabilme, eleştirel olarak yorumlama ve kullanabilme becerisi geliştirir.

  6) Histoloji ve Embriyoloji alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.

  7) Histoloji ve Embriyoloji uygulama alanına kanıt oluşturacak bilgi üretmek için bağımsız olarak araştırma yapma becerisi geliştirir.

  8) Ortaya koyduğu bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi geliştirir.

  9) Sağlık ekibi içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.

  10) Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin tüm basamaklarında etik ve mesleki ilkelere uygun davranma becerisi geliştirir.

  İstihdam Olanakları

  Mezunlar, Üniversitelerde “Öğretim elemanı” olarak çalışabilirler. Kamu ve özel sektörde araştırma-geliştirme merkezlerinde görev alabilir. Ayrıca Sağlık Bakanlığından sertifika alarak yardımla üreme merkezlerinde çalışabilirler.

  Üst Derece Programlarına Geçiş

  Doktora derecesini alan adayla gerekli akademik çalışmaları tamamladıkları taktirde ilgili alanda doçentlik başvurusunda bulunabilirler.

  Ölçme ve Değerlendirme

  Öğrencinin tüm eğitsel çalışmaları ve sınavlarının notlandırılmasında Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

  Mezuniyet Koşulları

  Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı’ndan öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 240 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. Ayrıca Öğrencinin doktora yeterlilik sınavından başarılı olması gerekir. Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğer kabul edilen puanı almak gerekir. Yeterlilik sınavından başarılı olan öğrencinin Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora tezini danışmanı rehberliğinde hazırlaması ve jüri üyelerinin önünde başarılı bir şekilde sözlü olarak sunması gerekmektedir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Öğrencinin mezuniyet tarihi tez çalışmasını jüri önünde savunduğu ve başarılı olduğu tarihtir.

  Çalışma Şekli

  Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

  Program Sorumlusu ve İletişim

  Prof. Dr. Mete KÖKSAL

  Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

  E-mail: mete.koksal@lokmanhekim.edu.tr

  Tel: 444 8 548,  Dahili: 61114

   

  Login Lokman Hekim Online