• TR | EN
 • Genel Bilgiler

  Sağlık bilimlerinde araştırma lisans üstü programı sağlık bilimleri araştırmalarına yöneliktir ve buna özgü bir içeriğe sahiptir. Program sağlık profesyonellerinin yeterliliği yüksek ve multidisipliner bir sağlık araştırmacısı olmalarına yönelik olarak kendi çalışma/uygulama alanı ile ilgili araştırma teknikleri konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazandırmaya yöneliktir. Program araştırmaya ilgi duyan ve araştırma alanında derinleşmek isteyen lisans düzeyinde ve lisans üstü eğitime sahip tüm sağlık meslek üyelerine sağlık araştırmaları konusunda güncel ve ayrıntılı bir içerik sunmaktadır. Bu kapsamda bilim felsefesi, ileri düzey nicel ve nitel araştırma yöntemleri, ölçme ve istatistik konuları kapsamlı olarak yer almaktadır.  Gereksinime dayalı olarak yeni başlayan ya da belli bilgi ve becerilere sahip araştırmacılara uygun dersler programlarda yer almaktadır. Bunun yanında akademisyenlere doktora ya da doçentlik gibi akademik kariyer aşamalarında daha donanımlı ve daha özgüvenli şekilde ilerlemede ve araştırma konusunda kariyer yapmada destek sağlamaktadır.

  Bu kapsamda programın içeriği sağlık araştırmaları ile ilgili farklı metodolojilerdeki araştırma bulgularını anlama ve yorumlamaya katkıda bulunmak üzere çeşitli araştırma metodolojileri, analizleri ve yayımlanması konusunda kapsamlı konulardan oluşmaktadır. Temel araştırma konuları yanında nitel ve nicel farklı tasarımlara ve ileri araştırma tasarımlarına yer verilecektir. Program temel olarak bilim felsefesi ve tarihi, epidemiyoloji, istatistik, deneysel tasarımlar, sistematik derleme ve meta-analizler, nitel araştırmalar ve analizi, ölçme ve ölçme araçları konularına yer vermektedir.

  Sağlık Bilimlerinde Araştırma Tezsiz Yüksek Lisans Programı ülkemizin araştırma alanındaki donanımlı akademisyen ve insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Lokman Hekim Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.03.2021 tarihli kararı ile kurulmuştur. Programın öğretim dili Türkçedir. Program Sağlık Bilimleri Araştırmaları konusunda yetkinliği olan uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programa her yıl ortalama 10 öğrenci kabul edilmektedir.

  Kazanılan Derece

  Sağlık Bilimleri Araştırmaları alanında Yüksek Lisans Derecesi

  Kabul ve Kayıt Koşulları

  Sağlık bilimlerinde araştırma tezsiz yüksek lisans programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

  Üniversitelerin tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili fakülteleri ve fen, mühendislik veya sosyal bilimlerin sağlıkla ilgili alanlarından lisans düzeyinde mezun olan ve araştırmacı olarak ya da akademik alanda ilerlemek için bilgi ve becerisini arttırmak isteyen kişiler başvurabilir.

  Bu kapsamda sağlık bilimlerinde lisans üstü eğitim yapmayı planlayan, yüksek lisans ve/veya doktorasını tamamlamış ya da doktora sonrası akademik yükselme hedefleyen akademik yaşamın çeşitli aşamalarındaki akademisyenler ve akademisyen olmayı planlayanlar programa kabul edilirler.

  Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

  Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır.

  Genel başarı notunun hesaplanmasında Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

  Önceki Öğrenmenin Tanınması

  Sağlık bilimleri ile ilgili fakülteler ve fen, mühendislik veya sosyal bilimlerin sağlıkla ilgili alanlarından lisans diplomasına sahip olmak

  Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

  Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

  Programın Amacı

  Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yüksek Lisans Programı’nın amacı sağlık bilimleri araştırmaları konusunda felsefi bir bakış açısı kazandırmak, güncel ve kanıt düzeyi yüksek araştırmalar konusunda farkındalık, bilgi ve beceri kazandırarak yetkinliği yüksek araştırmacı potansiyeli yaratmaktır. Güncel ve bilimsel niteliği yüksek bilgiye ulaşma ve eleştirel değerlendirme becerisi yanı sıra kanıt düzeyi yüksek araştırmalar üretme ve yayma konusunda da yetkinlik kazandırmak hedeflenmektedir.

  Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

  1.Sağlık bilimleri araştırmalarına özgü güncel bilgilere ulaşır, eleştirel değerlendirir ve seçebilir

  2.Sağlık bilimleri araştırmalarının dayandığı bilimsel felsefeyi değerlendirebilir ve farklı bilimsel paradigmalardan uygulamada yararlanır

  3. Sağlık bilimleri araştırmalarının planlanması, yürütülmesi ve yayınlanmasında etik ilkeleri gözetir

  4. Sağlık bilimleri araştırmalarına yönelik bilgi teknolojilerini kullanır.

  5. Sağlık bilimleri alanında bilgi açığını saptayabilir ve önemli konuları seçerek araştırma önceliklerine karar verebilir

  6.Sağlık bilimleri alanında kullanılan kanıt düzeyi yüksek nicel araştırma problemlerine karar verebilir, planlayabilir, uygulayabilir ve raporlar

  7.Sağlık bilimleri alanında kullanılan nitel araştırma problemlerine karar verebilir, planlayabilir, uygulayabilir ve raporlar

  8.Sağlık bilimleri alanında kullanılan tanı ve ölçme araçlarına karar verebilir, geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirebilir

  9. Sağlık bilimleri alanına özel temel istatistiksel analizleri kullanabilir ve değerlendirebilir

  10.Sağlık bilimlerinde kullanılan farklı araştırma tasarımlarının temel özelliklerini bir bütün olarak eleştirel değerlendirebilir

  11.Sağlık bilimlerinde kanıt düzeyi yönünden mevcut literatürdeki çalışmaların yanlılığını ve güvenirliliğini değerlendirebilir

  12.Sağlık bilimleri alanındaki düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini farklı disiplinlerle birlikte ve sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır

  İstihdam Olanakları

  Sağlık bilimleri araştırmaları yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler kamu ya da özel sağlık kurumlarında, üniversitelerde, araştırma kurumlarında, ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak çalışabilirler. Görev aldıkları kurumlarda araştırma projelerine danışmanlık ve değerlendirme yanında eğitim kurumlarında araştırma eğitimcisi olarak rol alabilirler.

  Üst Derece Programlarına Geçiş

  Sağlık bilimleri araştırmaları tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında tezli yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

  Ölçme ve Değerlendirme

  Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

  Mezuniyet Koşulları

  Sağlık bilimleri araştırmaları tezsiz yüksek lisans programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 90 AKTS kredisini sağlaması gerekir. Mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

  Çalışma Şekli

  Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

  Program Sorumlusu ve İletişim

  Prof. Dr. Belgin AKIN

  Disiplenlerarası Sağlık Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı

  E-mail: belgin.akın@lokmanhekim.edu.tr

  Tel: 444 8 548, Dahili: 6823

   

  Login Lokman Hekim Online