X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 3 April 2019

BESLENME VE DİYETETİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Genel Bilgiler

Bu programın amacı; öğrencilerin Beslenme ve Diyetetik alanında , bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama donanımlarını kazanmalarını sağlamak ve bu yetkinliklerini kullanarak, yapmakla yükümlü oldukları yüksek lisans tezini yönetmeliğin öngördüğü  jürü önünde savunabilmelerini ve bir akademik ürün üretebilmelerini gerçekleştirmektir. Tezli Yüksek Lisans Programı mezuniyet koşullarını sağlayıp mezun olan diyetisyenlerimiz uzman ünvanını almaktadırlar. Yönetmelikte tanımlanan şekliyle, uzman diyetisyen; Beslenme ve Diyetetik anabilim dalında lisansüstü eğitim almış diyetisyendir. Öğrencimiz olan diyetisyenler, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı bünyesinde yer alan  Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Beslenme Bilimleri ve  Toplum Beslenmesi, Sporcu Beslenmesi gibi alanlarından ilgi duydukları birinde uzmanlaşmaktadırlar. Bu bağlamda Lokman Hekim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.08.2018 tarihli kararı ile kurulmuştur. Programın öğretim dili Türkçedir. Eğitim sürecinde yabancı dilde (İngilizce) kaynakları kullanmak onlardan  yararlanmak olmazsa olmazlarımızdandır. Program Beslenme ve Diyetetik alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programa her yıl ortalama 10 öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece

Beslenme ve Diyetetik, Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programına üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler başvurabilir.

Yabancı ülkelerde lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla, Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

Yabancı ülkelerde lisans programını tamamlamış Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin tezli yüksek lisans programlarına yapacakları başvurularda ALES sonucu yerine, ALES’e eşdeğer kabul edilen (GRE, GMAT ve benzeri) ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar da kabul edilir.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına ( yazılı ve / veya mülakata) alınır.

Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre, belirtilen kontenjan dahilinde, öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

 Önceki Öğrenmenin Tanınması

Beslenme ve Diyetetik lisans diplomasına sahip olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için, öğrencinin, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlaması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Öğrencinin Başka yükseköğretim kurumlarından alınmış derslerinden  transfer isteminde, transfer edilecek derslerin kredileri toplamı, öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programda alması gereken derslerin kredileri toplamının %50’sini geçemez. Bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Ayrıca öğrenciler Enstitü Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Programın Amacı

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı’nın amacı: beslenme alanında bireysel toplumsal sorunları belirleyebilecek ve çözüm için ön analize bağlı plan ve çözüm süreçlerini organize edebilecek bilgi, beceri, öz yeterlik ve sorumluluk sahibi; bireylere danışmanlık sürecinde, besin seçimindeki fizyolojik, psikolojik ve ekonomik etmenlerin etkilerini belirleyerek beslenme eğitimi ve yönetimi yapabilecek yeterlilikte,hastane ve farklı seviyedeki özel ve kamu sağlık kuruluşları ile tüm toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda besin hazırlama ve pişirme ünitelerinin denetimi, yönetimi ve organizasyonunu yapabilecek niteliklere sahip, besinlerin toplum ve insan sağlığına negatif ve pozitif etkilerini araştırabilecek ve sonuçlarını paylaşabilecek ve tüketim düzeylerinin belirlenmesinde deneyim kazanmış,sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sürecinde etkin olan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı organize edebilen, gebelik dönemi, emziklilik dönemi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlık dönemlerinde besin ve besin öğesi gereksinimlerini,bu dönemlerde karşılaşılan beslenme sorunlarını analiz edebilen,ülkenin beslenme politikalarının belirlenmesinde yapılmasında ve uygulanmasında yönetici ya da paydaş olarak rol alabilecek etik değerlere sahip ileri düzey beceri ile donatılmış uzman diyetisyenler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

 1. Beslenme ve Diyetetik alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları kuramsal ve uygulamalı bilgileri çalıştığı alanlara aktarabilme becerisi kazanır.
 2. Beslenme ve Diyetetik alanındaki problemleri saptama, analitik yöntemlerle çözümleme, güncel literatür ile inceleme ve değerlendirme becerisi kazanır.
 3. Etik ilkeler doğrultusunda bilimsel bilgileri toplar, yorumlar,birey ve toplumu gözeterek, ulusal ve uluslararası beslenme plan ve politikalarına yön verecek çalışmalarda bulunabilme,yürütebilme,yönetebilme ve değerlendirebilme becerisi kazanır.
 4. Sahip olduğu bilgi ve becerileri meslektaşlarının gelişimi için kullanır.
 5. Bir yabancı dilde bilimsel yayın takip etme, yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi kazanır.
 6. Öğrenim süresince ve sonrasında ulusal ve/veya uluslararası düzeyde yaşam boyu öğrenme bilinci ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

Diyetisyenlerin İstihdam Olanakları;

 • Eğitim ve Araştırma Kurumlarında (üniversiteler, vb.); Araştırıcı ve Eğitici Akademisyen,
 • Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlık Merkezleri, Yaşlı Bakım Merkezleri gibi halk sağlığı hizmetlerinde, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Diyetisyeni,
 • Gıda Sanayiinde, özel amaçlara yönelik ürün geliştirmede,  Araştırıcı  Diyetisyen,
 • Hastanelerde her bir tıbbi bölümde, Klinik Beslenme Diyetisyeni,
 • Toplu beslenme hizmeti veren kurum ve kurumlarda (kreşler, okullar, oteller vb. toplu beslenme yapan tüm kurumlarda) ; Toplu Beslenme Sistemleri Diyetisyeni ve Yönetici Diyetisyen,
 • Spor merkezlerinde (her takıma, her bir sporcuya) Sporcu Diyetisyeni,
 • Özel Diyet Danışma Merkezlerinde, Sağlığı Koruyucu, Tedavi Edici Diyetisyen
 • Büyük marketlerde Tüketici Danışma Diyetisyeni,
 • Medyada (yazılı, sözlü ve görsel basında ) Doğru bilgilerle, toplum sağlığını koruyucu, ve geliştirmede Eğitici Diyetisyen olarak istihdam olanaklarına sahiptirler.
 • On line olarak danışmanlık yaparak, diyetisyenlik hizmeti vermek,
 • Ayrıca, Diyetisyenler ‘’Özel Beslenme Danışma Merkezi’’ kurmak ve yürütmek yetkisine sahiptirler.

 Üst Derece Programlarına Geçiş

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programından mezun olanlar öğrenci gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci derslerini tamamladıktan sonra alanı ile ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi yüksek lisans tezinin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

 Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veyacumartesi ve Pazar günlerinde de yapılabilir.

 Program Sorumlusu ve İletişim

Doç. Dr. Ayhan DAĞ

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

E-mail: ayhan.dag@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548,   Dahili: 6424