X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 3 April 2019

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Genel Bilgiler

Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek lisans Programı, 19.01.2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında alınan karar ile uygun bulunarak Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Program alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, ilaç endüstrisi ve kamuda halen çalışmakta olan ve alanında uzman kişiler de Lokman Hekim Üniversitesi misafir öğretim üyesi olarak görevlendirilmekte ve destek alınmaktadır. Öğretim dili Türkçe’dir.

 Kazanılan Derece

Farmasötik Toksikoloji Alanında Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na, eczacılık fakültesi, tıp Fakültesi, fen fakültesi biyoloji ve kimya bölümü mezunları ile lisans/yüksek lisans derecesi Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun bulunanlar başvurabilir

Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır.

Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; yüksek lisans yatay geçiş öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden başarılı olması gerekir.

Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin kabulü ve intibakları Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı / başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde “Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınır.

Programın Amacı

Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı’nın amacı,

 • Kimyasal maddeler, fiziksel ve biyolojik etkenlerin canlı sistemler üzerindeki zararlı etkilerini nitel ve nicel olarak değerlendirebilen,
 • Toksikolojik bilgileri kimyasal maddelerin güvenliliklerinin değerlendirilmesi için kullanabilen bilim uzmanları yetiştirmektir.

 Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

 1. Kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkenlerin canlılar ve çevre üzerindeki istenmeyen etkileri ve bu etkilerin meydana gelme koşulları ile bu etkilerden korunma ve önleme konusunda bilgi sahibidir.
 2. Toksik etkenlerin organizma ve çevredeki yazgısı, olası toksik etkinin öngörülmesi ve risk değerlendirilmesi, hedef sistemlerdeki kısa ve uzun süreli toksik etkilerin saptanması, toksik etki mekanizmaları, toksisite ölçüm yöntemleri, zehirlenme tanı ve tedavisi konularında bilgi sahibidir.
 3. Gıdalarda bulunan besin ögeleri, doğal bileşenler ve katkı maddelerinin izin verilen düzeyleri ile çevresel kirleticiler ve toksik maddelerin istenmeyen etkileri hakkında bilgi sahibidir.
 4. İlaç ve kimyasal maddelerin güvenli kullanımı, iş yeri ortamında maruz kalınan toksik etkenlere ilişkin risk değerlendirmesi, afet toksikolojisi gibi toksikolojinin önemli ve özel konularında bilgi sahibidir.
 5. İlaçlar dahil toksisiteye neden olan etkenleri ve organizmada oluşan toksik etkileri farklı bilgi teknolojileri, alana özgü cihazlar ve araştırma yöntemlerini kullanarak saptayabilir.
 6. Riskli gruplarda güvenli ilaç kullanımı konusunda bilgi sahibidir.
 7. Toksikoloji alanındaki güncel bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar.
 8. Toksikolojinin farklı alt dallarına ait bilgileri kullanarak bağımsız araştırma yapabilme becerisi kazanır.
 9. Çalışmalarını her türlü etik ilke ve kurallara uygun olarak yürütür ve etik değerlerin gelişimini destekler.

İstihdam Olanakları

 • İlaç endüstrisi özellikle Farmakovijilans, Ruhsatlandırma ve AR-GE birimleri
 • Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde yer alan başta Türkiye Farmakovijilans Merkezi olmak üzere farklı birimler
 • İlaç ve Zehir Bilgi Merkezleri
 • Adli toksikoloji laboratuvarları
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın referans laboratuvarları ve risk değerlendirme birimleri
 • Eczacılık Fakültelerinde Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde veya çevrimiçi senkronize olarak uzaktan da yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: belma.gumusel@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548  Dahili: 6429