X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 5 May 2020

FİZİKSEL AKTİVİTE, SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Genel Bilgiler

Bu program fiziksel aktivite, sağlık ve spor bilimleri alanında kariyer için gerekli olan bilgi, beceri ve uzmanlık için tasarlanmıştır. Fiziksel aktivite, sağlık ve spor bilimleri tezli yüksek lisans programı, fiziksel aktivite ve beslenmenin, hastalığı önleme ve hastalık sonrası sağlık ve fitnesi yeniden oluşturmadaki önemine vurgu yapan bir alandır. Bu program sayesinde Egzersiz/spor ve sağlık ile ilgili farklı alanlarda lisans eğitimi almış olan mezunlar, egzersiz ile sağlığı ilişkilendirerek insanların yaşam tarzlarını geliştirmelerini ve hastalıkların önüne geçme konusunda uzmanlaşarak yenilikleri daha çok araştıracak ve bu programda elde ettiği bilgi ve birikimleri transfer edebilme imkânına sahip olacaklardır. Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.05.2020 tarih ve E.29091 sayılı kararı ile kurulmuştur. Programın öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, eğitim sürecinde yabancı dilde (İngilizce) kaynaklar da kullanılmaktadır. Program Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri, Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri Tezli yüksek lisans programına, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılarak öğrenci alınır. Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Programa Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Antrenörlük eğitimi lisans programları mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları ve ilgili diğer fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına ve Merkezi yabancı dil sınavları ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak gereklidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Spor Bilimleri Fakültesi/BESYO Antrenörlük eğitimi lisans diplomasına sahip olmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları ve ilgili diğer fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az yedi ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır.  Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin tez ile ilgili çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Programın Amacı

Hareketli yaşam obezite ile ters ilişkili olsa da çeşitli araştırmalar fiziksel aktivitenin kronik hastalıklar için riskleri azaltma açısından faydalı etkilerinin vücut ağırlığı ve obezite üzerindeki etkilerinden bağımsız bir çizgide hareket ettiğini ortaya koymaktadırlar. Yapılan bazı çalışmalar normal kiloda fiziksel olarak aktif olmayan sedanter bireylerin, fazla kilolu fiziksel olarak aktif bireylerden daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğunu göstermişlerdir. Günümüzde çocukluk döneminin en yaygın kronik hastalıklarından birisi olan obezite, çocuk ve ergenlerin yaklaşık %25-30’unu etkileyen ciddi bir sağlık problemidir. Obezite, bu yaş piramidinde alarm verici seviyededir ve yıldan yıla giderek artmaya devam etmektedir.  Her türlü sosyal, etnik, cinsiyet vb. parametreden ayrı olmakla beraber obeziteye sebep olan esas evrensel etmen enerji alımı ve tüketimi dengesinin artan alım, azalan tüketim veya her iki vaziyetin beraber olması nedeniyle bozulmasıdır.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Avrupa bölgesindeki tüm yetişkinlerin yarısı ve çocukların ise beşte birinin vücut ağırlıkları normalin üstündedir. Bu çocukların da üçte biri obez olmakla beraber, sayılar da giderek artmaktadır. Obezite organizmada aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan, fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabilen bir enerji metabolizması bozukluğudur. Ayrıca, metabolik, kardiyovasküler, ortopedik, nörolojik, hepatik, solunum ve böbrek problemleri gibi sayısız riskli hastalıklar da fazla kilo ve obeziteden kaynaklanmaktadır. Harcanandan daha fazla enerji alınması obezitenin en önemli nedenidir. Beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarındaki değişmeler obezitenin daha sık görülmesine neden olmaktadır. Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Anabilim Dalına bağlı Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı toplumun sağlığını yakından ilgilendiren obezite ve ilişkili metabololik ve kardiyovaskülar hastalıkların önlenmesinde hareketli yaşamın önemini ortaya koymak ve bu çerçevede bireylere ve topluma sağlıklı ve fit yaşantıyı kazandıracak egzersiz uygulamalarını, uzmanlık donanımı ve becerisiyle uygulayabilen, farkındalığı ve konsantrasyon eşiği yüksek, güncel gelişmeleri yakından takip eden ve kendisini sürekli yenileyen spor bilimciler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

  1. Fiziksel aktivite ve/veya spor yapan kişilere ya da sporculara özgü temel ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik teorik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilir.
  2. Fiziksel aktivite sağlık ve spor bilimleri hakkında, kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir ve bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur.
  3. Araştırma planlar, projelerde görev alır, uygun istatistik yöntemleri seçerek yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlar, rapor yazar, bilimsel toplantılarda sunar ve yayınlar.
  4. Fiziksel aktivite sağlık ve spor bilimleri alanlarının gerektirdiği teknolojik bilgi ve donanıma sahiptir.
  5. Fiziksel aktivite sağlık ve spor bilimleri alanındaki bilimsel araştırma yöntemlerini bilir.

İstihdam Olanakları

Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri tezli yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler kamu ya da özel sağlık ve fitness işletmeleri gibi spor merkezleri, özel okullar, turizm sektörü, bireysel spor danışmanlığı, akademik ilerleme vb. alanlarda çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde akademik kadrolarda çalışma imkânı da elde edebilirler. Yüksek lisans mezunu olmak ayrıca öğrenciye ilgili diğer koşulları sağladığı takdirde doktora eğitimine devam etme hakkı da kazandırmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci derslerini tamamladıktan sonra alanı ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi yüksek lisans tezinin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Doç. Dr. Mesut CERİT

Spor Bilimleri Fakültesi

E-mail: mesut.cerit@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548,   Dahili: 6718