X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 27 October 2020

Genel Bilgiler

Lokman Hekim Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı, 21.10.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile uygun bulunarak Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Program alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Öğretim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Derecesi ve Bilim Uzmanı Ünvanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir

Programa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) Yüksekokulları çatıları altında 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans eğitim ve öğretimi veren okullarından mezun öğrenciler ile ilgili diğer fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanınma belgesine sahip olmaları gerekir. Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir. Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır. Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; yüksek lisans yatay geçiş öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden başarılı olması gerekir.

Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin kabulü ve intibakları Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’ yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Programın Amacı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programının amacı,

 1. Sürekli eğitim politikasıyla kaliteyi arttırmak amacıyla dört yıllık lisans eğitimi boyunca öğrenilen teorik ve uygulamalı bilgileri derinleştirmek,
 2. Mesleki bilgi ve becerilerin ulusal ve uluslararası alan yazınına dayalı bilimsel araştırma ve kanıta dayalı uygulamalarının temellerini öğrenmek,
 3. Klinik bilgileri özgün şekilde farklı durumlarda kullanabilme ve farklı fizyoterapi rehabilitasyontekniklerini geliştirebilme yetisi kazandırmak,
 4. Rehabilitasyon ve sağlık alanında çalışan diğer profesyonellerle inter- disipliner, multi-disipliner ve trans-disipliner araştırma ve proje geliştirme konularında çalışabilecek donamımı kazandırmak,
 5. Mesleki konularda araştırma ve bilgi edinme yollarını, bilgiyi sunmayı, bilgiyi yaymayı, bilgiyi geliştirmeyi ve üzerinde tartışmayı öğretmek,
 6. Mesleki uygulama ve araştırmalardan elde edilen sonuç ve deneyimleri ulusal ve uluslararası alan literatürüne katkı verecek şekilde yayınlanmasını sağlamak,
 7. Fizyoterapi lisans mezunlarının, ülkenin sağlık politikalarının belirlenmesine ve geliştirilmesinde aktif rol alabilecek yeterli ve gerekli donamım ve kaliteye ulaşması konusunda katkıda bulunmaktır.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

 1. Öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlar, yaşam boyu öğrenmeye devam eder ve kalite geliştirme, mesleki eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir.
 2. Araştırmalar planlar, projelerde görev alır, uygun istatistik yöntemleri seçerek yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlar, raporunu yazar ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
 3. Alana özel uygulama ve araştırmaları etik değerleri gözeterek bağımsız olarak yürütür, mesleki bilgi ve becerileriyle sorumluluklarını grup çalışmasına aktarır.
 4. Fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü temel ölçme, değerlendirme ve tedavi tekniklerine yönelik kavramsal ve klinik bilimsel gelişmeleri izleyebilir,
 5. Toplum sağlığına ve sağlık politikalarına katkıda bulunur, eğitim, koruyucu ve rehabilite edici yaklaşımlar hakkında birey, aile ve toplumu bilinçlendirir.
 6. En az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı uluslararası düzeyde mesleki ve akademik çalışmalarda alanıyla ilgili etkin iletişim kurar.

İstihdam Olanakları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programını bitiren öğrenciler için, özelleştikleri alanlara göre çeşitli istihdam olanakları mevcuttur.Üniversitelerin eğitim kadrolarına destek vermek üzere akademik personel olarak çalışabilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası alanda araştırma ve uygulama merkezlerinde, araştırma ve projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesinde aktif olarak rol alabilmektedirler. Ayrıca, özel eğitim merkezleri, özel eğitim okulları, spor merkezleri ve spor kulüplerinde, protez ortez atölyeleri, hastanelerin fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, beyin cerrahi, nöroloji ve pediatri bölümlerinde özelleşme alanlarına göre istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında ilgili doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/ veya cumartesi ve pazar günlerinde veya çevrimiçi senkronize olarak uzaktan da yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Nilgün BEK

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

E- Mail: nilgun.bek@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548 Dahili: 6439