X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 22 June 2020

Genel Bilgiler

Yüksek lisans programı gelecek akademik dönemde başlayacaktır. Bu eğitimleri alabilmek için hekim ya da eczacı olunması şartı gerekmektedir. Hekim, eczacı, veteriner hekim, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp   Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Geleneksel Tıp Anabilim Dalı’nda yürütülen çalışmalarda hem araştırma yapacak hem de öğrencilere eğitim verecek. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Fiziksel ve Ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp anabilim dalı tezli yüksek lisans programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.05.2020 tarihli kararı ile kurulmuştur. Programın öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, eğitim sürecinde yabancı dilde (İngilizce) kaynaklar da kullanılmaktadır. Program Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programa her yıl ortalama 10 öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan derece

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tezli Yüksek Lisans Programına Tıp fakültesi, Diş Hekimliği fakültesi ve Eczacılık fakültesi mezunu olan öğrenciler başvurabilir.

Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır.

Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinden lisans diplomasına sahip olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı / başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır

Programın Amacı

Ulusal kalkınma hedeflerini ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutarak modern tıp

Uygulamalarına yardımcı çeşitli geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri ile ilgili olarak her

türlü tıbbi, teknik, ekonomik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, tanıtım

ve analitik değerlendirmeler yapmaktır.

Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları

hakkında bilgi edinmesini sağlamak, Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü

araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini

desteklemek ve böylece Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu

kuruluşları ile iş birliğinin gelişmesini sağlamaktır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ana bilim dalında, araştırma-geliştirme çalışmalarında görev alabilecek yetişmiş, donanımlı, alanında uzman olan ülkemizin ihtiyacı akademisyenleri yetiştirmesi planlanmaktadır.

GETAT konusunda, yaklaşımları “Kanıta Dayalı Tıp” çerçevesinde ele alınmasını ve bu konuda bilimsel çalışmalar için altyapı hazırlanması konusunda temel bilgilerin detaylı bir şekilde inceleneceği bir program olarak hedeflenmiştir. Bu suretle geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri modern tıp ile entegre biçimde bu eğitimleri alan alanında yetkin insanlar tarafından uygulama merkezlerinde hizmet edebileceklerdir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

Geleneksel tamamlayıcı tıp alanında öğrendiği bilgileri araştırma-ar-ge ilaç geliştirme ve eğitim alanında kullanabilme,

Geleneksel tamamlayıcı tıp alanında edindiği bilgileri modern tıp ile bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

Geleneksel tamamlayıcı alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, kalitatif ve kantitatif veriler ile destekleyerek sağlık ile ilgili platformlarda, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,

Bunun yanı sıra bütün katılımcılara kendi mesleki alanlarındaki tecrübelerini geleneksel tıp uygulamaları ile entegre ederek, araştırmalarını akademik bir titizlikle kendi başına yürütebilme becerisi kazandırabilme,

Sağlık bakanlığının ilgili kriterlerini sağladığı takdirde nitelikli uygulayıcı olarak sektördeki ihtiyacı karşılayabilme,

Geleneksel tedavilerin uygulama alanının geliştirilmesine katkı sağlama becerisi kazandırılarak araştırma ve akademik faaliyetlerde bulunabilmesi.

İstihdam Olanakları

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler hastanelerin yanı sıra üniversite hastanelerinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uzmanı olarak çalışırlar ya da devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen ya da araştırmacı, eğitim ve araştırma kurumlarında, araştırma laboratuvar olarak devam ederler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp   tezli Yüksek Lisans programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci derslerini tamamladıktan sonra alanı ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi yüksek lisans tezinin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Cemal ÇEVİK

Disiplerarası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: cemal.cevik@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548