X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 21 May 2019

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Genel Bilgiler

Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 15.05.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile uygun bulunarak, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Öğretim dili Türkçe’dir.

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, aynı bölümde iki önemli bilim dalını içeren ve bu yaklaşımların ışığında sürekli güncellenen bir bölümdür. Histoloji, canlılığın temel bileşenlerinden olan hücreyi, dokuları ve organları mikroskop düzeyinde tanımlayan, ayırt edici özelliklerini işlevleriyle bağlantılı şekilde inceleyen bilim dalıdır.  Embriyoloji ise, embriyonik gelişiminin evrelerini tanımlayarak temel konjenital malformasyonların nedenlerini açıklar. Yardımcı üreme tekniklerinin prensiplerini belirleyerek klinik ve araştırma alanındaki uygulamalarını gerçekleştirir.

Histoloji ve Embriyoloji, normal ya da deneysel konuları üzerinde her tipte mikroskop ile değerlendirmeler yapar. Araştırmalar ışık mikroskoplarıyla yapısal ve moleküler, elektron mikroskoplarıyla ise ultrastrüktürel düzeyde gerçekleştirilir. Hücre ve embriyo kültürleri, kök hücre uygulamaları ve stereolojik yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalarda, rutin histokimyasal yöntemlere ek olarak immünohistokimya ve immünofloresans tekniklerin de olduğu çalışmalar yürütülür. Deney hayvanlarıyla ilgili deneysel modellemeler ve yöntem uygulamaları kullanılır.

Lokman Hekim Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı, bilim dünyasında yaşanan hızlı gelişmelere ayak uydurabilmek amacıyla, Histoloji ve Embriyoloji alanını ilgilendiren konulardaki her türlü gelişmeyi, bilimsel ve akademik bir yaklaşımla takip eden dinamik bir programdır.

Kazanılan Derece

Histoloji ve Embriyoloji alanında “Yüksek Lisans Derecesi” kazanılarak “Histoloji ve Embriyoloji Bilim Uzmanı” unvanı alınır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

Programa Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Fen Fakülteleri Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile lisans/yüksek lisans dereceleri Ana Bilim Dalı Akademik Kurulunca uygun bulunan mezunlar başvurabilir. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde istenilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı tarafından yapılan Yazılı ve Sözlü Sınavı başaran öğrenciler Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.

Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır.

Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Fen Fakülteleri Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile lisans/yüksek lisans dereceleri Ana Bilim Dalı Akademik Kurulunca uygun bulunan mezunlar başvurabilir. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde istenilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Histoloji ve Embriyoloji Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır.  Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir.

Öğrencilerin tez ile ilgili çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

Programın Amacı

Bu yüksek lisans programının amacı Histoloji ve Embriyoloji alanındaki temel teorik bilgilere sahip, bağımsız araştırma planlayıp gerçekleştirebilen, etik değerlere sahip bilim insanı yetiştirmektir.  Bu amaç doğrultusunda programdan mezun olan öğrencilerin; araştırma, eleştirel ve analitik düşünme, problem çözme, bağımsız karar verebilme, güncel bilimsel bilgiyi ve teknolojiyi takip etme, sorumluluk alma ve hesap verebilme, meslektaşlarını yönlendirebilmek için lider olabilme, profesyonel değerler ve etik duyarlılığa sahip olma gibi temel niteliklerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

  1. Işık ve elektron mikroskobik görüntüleri yorumlayabilmelidir.
  2. Dokuya uygun preparasyon ve boyama tekniklerini uygulayabilmelidir.
  3. Laboratuvar cihazlarını etkin kullanabilmeyi öğrenir.
  4. Laboratuvar güvenliği konusunda bilgilere sahip olmalıdır.
  5. İlgili organdaki dokusal farklılıkları bilir.
  6. İlgili organ veya sistem organlarının histolojik yapılarını öğrenir.
  7. İlgili organ ya da sistemin embriyonik gelişimini öğrenir.
  8. Özel ışık mikroskobu tekniklerini uygulayabilmelidir.
  9. Sistemi oluşturan organların ışık mikroskobik histolojik yapılarını ayırt edebilir.
  10. Sistemi oluşturan organların gelişimsel farklılıklarını bilir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, Üniversitelerde “Öğretim elemanı” olarak çalışabilirler. Kamu ve özel sektörde araştırma-geliştirme merkezlerinde görev alabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Histoloji ve Embriyoloji Tezli yüksek lisans programını tamamlayan mezunlar doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci derslerini tamamladıktan sonra alanı ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi yüksek lisans tezinin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Mete KÖKSAL

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

E-mail: mete.koksal@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548 ,   Dahili: 6407