X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Hücresel ve Moleküler Tıp Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 7 April 2021

Genel Bilgiler

Lokman Hekim Üniversitesi Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 24.03.2021 ve 31.03.2021 tarihli toplantılarında alınan karar ile açılmıştır. Programın eğitim süresi 2 yıl olup, eğitim dili Türkçedir. Programa her yıl ortalama 5 öğrenci kabul edilmektedir.

Moleküler tıp ile genomik, epigenetik ve proteomik teknolojileri yanında prognoz, teşhis ve tedavi ile ilgili yaklaşımlar ve hastalıklara yol açan moleküler mekanizmalar incelenmektedir. Bu programın amacı, Temel Tıp Bilimleri alanlarında bilgilerini pekiştirerek ve laboratuvar çalışmaları ile destekleyerek hastalıkların moleküler yapısını ve mekanizmasını aktif ve yenilikçi bilimsel ortama taşıyabilecek genç akademisyenler yetiştirmektir. Böylece, hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmaları anlayabilecek ve hastalıklar ile mücadelede moleküler düzeyde yaklaşımlar yapabilecek bilim insanı havuzu oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu program çerçevesinde, akademik hedefleri olan genç araştırmacılar bilim dalları arasında koordinasyonu sağlamaya, araştırma yapmaya ve bunları uygulamalara taşımaya sahip akademik insan gücünün önünün açılması amaçlanmaktadır.
Program, farklı Tıp Bilimleri alanında uzmanlaşmış Disiplinlerarası Anabilim Dalının öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programa her yıl ortalama 5 öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece

Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp alanında Yüksek Lisans Derecesi.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı’na Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eczacılık Fakülteleri mezunları,  Moleküler Biyoloji ve genetik, Biyoloji, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Fizik ve Fizik Mühendisliği, ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olanlar ile ilgili diğer fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir ve gerekli şartları sağladıkları takdirde kabul alırlar. Ayrıca, yatay geçiş kontenjanından da faydalanabilirler. Bu programa öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır.

Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki öğrenmelerin tanınması Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı / başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Programın Amacı

Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp tezli yüksek lisans programının amacı moleküler ve hücresel araştırmaların yüksek lisans programı ile zenginleştirilmesi ve sonrasında aynı alandaki doktora çalışmalarına hazırlanmaktır. Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp programı araştırmacı düşünceye sahip nitelikli bilim insanları ve üstün kapasiteye sahip sağlık çalışanları yetişmesine katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında alanında uzmanlaşmış farklı bilim dallarından öğretim üyeleri tarafından organize edilen Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp Anabilim Dalı bu programı sürdürecektir.

Bu amaç doğrultusunda programdan mezun olan öğrencilerin, araştırma, eleştirel ve analitik düşünme, problem çözme, bağımsız karar verebilme, güncel bilimsel bilgiyi ve teknolojiyi takip etme, sorumluluk alma ve hesap verebilme, meslektaşlarını yönlendirebilmek için lider olabilme, profesyonel değerler ve etik duyarlılığa sahip olma gibi temel niteliklerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

  1. Hücresel ve moleküler tıbbın klinik uygulamalar aktarımına kapsamlı ve bütüncü bir bakış açısı geliştirir.
  2. Hastalıkların altında yatan fizyopatolojik süreçlerin nedenlerini analiz eder.
  3. Biyolojik sistemlerle ilgili verileri istatistiksel olarak analizler ve yorumlar.
  4. Alanı ile ilgi sahip olduğu temel kuramsal ve uygulamalı bilgiyi çalıştığını alana aktarabilir.
  5. Toplumsal kadın sağlığı sorunlarına karşı duyarlıdır
  6. Hücresel ve moleküler tıp ile ilgili alanlara yönelik yenilikçi yaklaşıımlar geliştirir.
  7. Bir yabancı dilde bilimsel yayın takip edecek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek beceriye sahiptir.
  8. Yaşam boyu öğrenme felsefesi ile sahip olduğu bilgi ve beceriyi sürekli olarak geliştirmek için çaba gösterir.

İstihdam Olanakları

Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan bireyler için en önemli istihdam alanı üniversitelerin benzer doktora programlarında kabul edilmeleridir. Ayrıca bu alanda ihtiyaç duyan akademik birimlerdeki çeşitli akademik kadrolara atanma şansı artar. Bunun dışında bu diplomalara sahip olan bireyler kamu ya da özel üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci derslerini tamamladıktan sonra alanı ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi yüksek lisans tezinin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Belma TURAN

Disiplinlerarası Hücresel ve Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: belma.turan@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548 

Dahili: 6133