X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Sağlık Ekonomisi Yüksek Lisans (Tezli )

Eklenme Tarihi: 22 March 2021

Genel Bilgiler

Sağlık harcamalarındaki artış bir taraftan sağlık hizmetlerinin sunumunda yüksek teknolojinin yoğun olarak kullanılması, artan ilaç harcamaları, pahalı tedavi yöntemlerinin kullanılması gibi arz yönlü, diğer yandan ise gelir artışı, demografik değişim, yaşam biçimindeki gelişmeler gibi talep yönlü olmak üzere birçok değişken tarafından belirlenmektedir. Sağlık harcamalarındaki hızlı ve sürekli artış her toplumun önemli bir problemi olmuştur. Bu nedenle kaynakların kullanım alanlarının önceliklendirilmesi ve bu kaynakların kullanım şekillerinin ve sonuçlarının analiz edilmesi önem kazanmıştır. Bu süreçler bir bütün olarak ele alındığında sağlık ekonomisinin ayrı bir uygulama ve araştırma alanı olarak ortaya çıkmasına ve giderek önem kazanmasına neden olmuştur. Sağlık ekonomisi genel olarak, karar vericilere tercihlerini yaparken yol göstermeyi amaçlamakta ve kıt kaynakların kullanımının öncelikli hale getirilmesine kanıta dayalı bilimsel veriler sunmayı hedeflemektedir.

Sağlık Ekonomisi yüksek lisans programı tüm sağlık teknolojileri ile sağlık hizmetlerini değerlendirmek ve maliyetlerindeki olası artışa cevap vermek için geliştirilmiş bir programdır. Sağlık ekonomisi analizlerinin içerdiği araştırma aktivitelerinin çeşitliliği nedeniyle, bu tür analizler takım çalışması şeklinde yürütülebilecek çalışmalar ve disiplinlerarası işbirliğini gerektirmektedir. Bu kapsamda, program halk sağlığı, ekonomi, sağlık yönetimi, istatistik, sayısal karar verme teknikleri, klinik ve sonuç araştırmalarıyla ilgili öğretim üyeleri tarafından yürütülecektir.

Program özellikle hastanelerde, klinik laboratuvarlarda, kamu ve özel sağlık merkezlerinde, sağlık hizmetlerinin yönetimi ve finansmanı ile ilgili kamu kurumlarında, özel sigorta şirketlerinde, ilaç firmaları, tıbbi cihaz firmaları ve dağıtımıyla ilgili şirketlerde sorumluluk alacak veya alması muhtemel personelin formal eğitimini tamamlamak ve akademik yetkinlik kazandırmak için tasarlanmıştır.

Bu programdan mezun olanların bilgi ve deneyimleri akılcı ilaç, ruhsatlandırma ve farmakoekonomik uygulamalarda önemli kazanımların sağlanmasına ve bu sayede ülkemizin sağlık alanına tahsis edilen sınırlı kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanımına da katkı sağlayacaktır.

Ülkemizin bu alandaki insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.03.2021 tarihli kararı ile kurulmuştur. Programın öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, eğitim sürecinde yabancı dilde (İngilizce) kaynaklar da kullanılmaktadır.

 

Kazanılan Derece

Sağlık Ekonomisi alanında Yüksek Lisans Derecesi

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programına üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans mezunu olan öğrenciler ile ilgili diğer fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.

Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır.

Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversite lisans diplomasına sahip olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı / başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Programın Amacı

Sağlık Ekonomisi Yüksek Lisans Programı’nın amacı, sağlık hizmetlerini iyileştirmek genel amacı doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde artan sağlık harcamaları nedeniyle sağlığa ayrılan kaynakların; genel ekonomi bilimi kuralları ve değerlendirme teknikleri çerçevesinde daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik bilgi ve becerileri kazandırarak sağlık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda programdan mezun olan öğrencilerin; araştırma, eleştirel ve analitik düşünme, problem çözme, bağımsız karar verebilme, güncel bilimsel bilgiyi ve teknolojiyi takip etme, sorumluluk alma ve hesap verebilme, meslektaşlarını yönlendirebilmek için lider olabilme, profesyonel değerler ve etik duyarlılığa sahip olma gibi temel niteliklerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

  1. Ekonomi, sağlık ekonomisi ve ilaç ekonomisi disiplinlerine ilişkin güncel kavramsal bilgilere sahip, işletme ve kamu sağlık politikalarını anlama ve analitik olarak yorumlayabilme,
  2. Sağlık ekonomisi problemlerini çözümleyebilme ve yaratıcı çözümler geliştirebilme,
  3. Sağlık teknolojisi ve ilaç değerlendirmesinde ekonomik analiz tekniklerini kullanabilme,
  4. Sağlık ekonomisinde ileri düzeyde nicel ve nitel analizler yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme,
  5. Sağlık ekonomisi hakkında ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede güncel bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilme,
  6. Sağlık ekonomisi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretebilme,
  7. Bilimsel araştırma süreçlerine ve yönetim etik ve yayın ilkelerine uygun davranma.

İstihdam Olanakları

Sağlık Ekonomisi yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, ilaç ve tıbbi cihaz kurumları da dahil olmak üzere tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında idari ve mali işlerden sorumlu uzman ve orta / üst düzey yönetici pozisyonlarında istihdam edilmektedir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Sağlık Ekonomisi tezli yüksek lisans programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci derslerini tamamladıktan sonra alanı ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi yüksek lisans tezinin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. İsmet Şahin

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: ismet.sahin@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548, Dahili: 6214