X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 9 September 2020

Genel Bilgiler

Lokman Hekim Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı 02.09.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile açılmıştır.

Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. Günümüzde hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi için iyi bir biyokimya bilgisi ve uygulaması gereklidir. Bu nedenle biyokimya, sadece tıp eğitimi alanlar için değil Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında çalışan tüm bireyler için öğretici olabilecek bir bilim dalıdır.

Biyokimya sürekli gelişen ve dinamik bir bilim dalıdır. Bu gelişmeleri takip etmek ve literatüre katkıda bulunmak heyecan vericidir. Bu programda, biyokimya alanında yüksek seviyede bilgi sahibi olan ve bu bilim alanındaki araştırma yöntemlerini bilen bilim insanları yetiştirmek için tasarlanmıştır. Program sonunda öğrenciler, biyokimya alanındaki güncel gelişmeleri izleyip, eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilecek, multidisipliner çalışmalar içinde yer alabilecek, bilimsel dürüstlük sahibi bireyler olacaklardır.

Kazanılan Derece

Biyokimya alanında Yüksek Lisans Derecesi

Kayıt ve Kabul Koşulları

Tezli yüksek lisans programına, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılarak öğrenci alınır. Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Programa Tıp, Diş hekimliği, Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen / Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına ve Merkezi yabancı dil sınavları ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak gereklidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa Tıp, Diş hekimliği, Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen / Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı / başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Programın Amacı

Biyokimya alanında ayrıntılı kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, alanındaki son gelişmeleri takip edebilen, biyokimya ile ilgili akademik araştırma ve/veya eğitim yapabilecek ya da endüstride nitelikli olarak çalışabilecek bilim uzmanı yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

1.      Biyokimya ile ilgili ve biyokimyanın anlaşılmasına yardımcı olabilecek temel kuramsal bilgiye sahiptir.

2.      Biyokimya alanında kullanılan temel laboratuvar bilgisine sahiptir. Temel Laboratuvar Cihaz ve Yöntemleri, İn-vitro çalışma yöntemleri, Temel Laboratuvar Yöntemlerinin Klinik Biyokimya Laboratuvarına uyarlanmasını bilir.

3.      Bilgiyi eleştirel şekilde analiz eder.

4.      Alanındaki bilgiyi değişik yönlerden ele alarak sentezler ve yeni durumlara uyarlar.

5.      Kendi alanındaki araştırmaları eleştirel bakışla değerlendirir.

6.      Alanı ile ilgili veri tabanlarına ulaşabilir ve edindiği bilgiyi kullanır.

7.      Bilimsel makaleleri irdeleyebilme, bilimsel soru sorma, hipotez oluşturma, deney planlayabilme, verileri yorumlayabilme gibi tüm süreçleri en az düzeyde yönlendirme ile yapar.

8.      Edindiği bilgileri aktarabilir, ortak projelerde grup içinde uyumlu çalışabilir.

9.      Spektrofotometre, Elektroforez, Moleküler Biyolojik Teknikler, İmmünokimyasal Teknikler, Klinik Kimya Yöntemleri, ile ilgi alanına ve tez konusuna göre gereken diğer teknikleri bilir.

10.  Temel Eğitim Becerileri ve uygulamalı eğitim süreçlerine katkı yapar.

İstihdam Olanakları

Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilecekler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde veya şirket AR-GE departmanlarında çalışabilecekler, ön lisans programlarında eğitimci olarak pozisyon bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin daha önce belirtilen dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olması ve sonrasında, tez ile ilgili çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır. Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Metin Yıldırımkaya

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: metin.yildirimkaya@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 85 48                                      Dahili: 6123