X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Tıbbi Farmakoloji Doktora Programı

Eklenme Tarihi: 27 July 2021

Genel Bilgiler

Lokman Hekim Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Doktora Programı 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile uygun bulunarak Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Program alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Öğretim dili Türkçe’dir.

İlaç bilimi” olarak tanımlanan Farmakoloji, insanlık tarihi boyunca var olan bir bilim dalıdır. İlaç araştırma-geliştirmesinde, ilaçta kalite, standart, tanı ve tedavinin belirlenmesinde rol almakta; diğer disiplinler ile birlikte araştırmaların planlamasında, yürütülmesinde veya yönetilmesinde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerinin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Farmakolojik incelemelerin nihai hedefi hastalıkların tanısı, profilaksisi, tedavisi ve diğer tıbbi amaçlar için yeni kimyasal maddelerin bulunması, bunların ilaç olarak geliştirilmesi ve yerleşmiş ilaçların tedavi prensiplerinin belirlenmesidir.

Kazanılan derece

Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora Derecesi

Öğrenim Düzeyi

Doktora Düzeyi

Kayıt Kabul Koşulları

Doktora programına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılarak öğrenci alınır. Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların sınava alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Bu programa Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler, lisans diplomasıyla doğrudan doktora programına başvurabilir. Ayrıca, Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen/Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunlarından Tıbbi Farmakoloji alanında yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, yüksek lisans diplomasıyla başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki ilgili lisans programını ya da yüksek lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Doktora programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına ve Merkezi yabancı dil sınavları ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Doktora programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler, seminer ve Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık, 120 AKTS kredisi tez çalışmalarını kapsar. Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, program en çok on iki yarıyılda tamamlanır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır.  Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir.

Öğrencilerin tez ile ilgili çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki öğrenmelerin tanınması Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenir.

Programın Amacı

Tıbbi Farmakoloji Doktora Programı, hızla ilerleyen farmakolojik araştırmalara üniversitemizin imkanları ile katkı sağlayacak, aynı zamanda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasarlanan doktora eğitimi programı ile öğrenciye farmakoloji alanında kazandırılacak temel bilgilerin yanı sıra bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilme yetisi kazandırılması da amaçlanmaktadır.

Tıbbi Farmakoloji Doktora Programından başarı ile mezun öğrencilerimizin, farmakoloji alanında edindiği bilgi ve birikimi disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmesi, bu alanda kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olması ve bu metodları uygulayabilmesi, ayrıca farmakolojik araştırmaları tasarlayıp yürüterek bilime katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Programın Temel Kazanımları

  1. İlaç etkileşmeleri, ilaçların yan tesirleri ve ilaçların toksik etkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
  2. İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
  3. Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Temel ve klinik farmakolojik araştırmalarda kullanılan deneysel yöntemlerin teorik temelleri hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Temel farmakoloji araştırmalarında kullanılan deneysel yöntemleri yetkinlikle uygulayabilir.
  6. Tıbbi farmakoloji alanında deneysel bir düzeneği tasarlayabilir, uygulayabilir ve elde edilen verilerin analizini yapabilir.
  7. Tıbbi farmakoloji araştırma verilerinin değerlendirilmesinde uygun istatistiksel yöntemi önerir, sonuçları yorumlar ve farmakolojik etkinin olup olmadığına karar verir.
  8. Tıbbi farmakoloji alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
  9. Etik değerleri benimsemiş, “iyi laboratuvar uygulamaları” ve “iyi klinik uygulamaları” kurallarına uygun şekilde çalışma alışkanlığını kazanır.
  10. Tıbbi farmakoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir.

İstihdam Olanakları

Tıbbi Farmakoloji Doktora Programından başarı ile mezun öğrencilerimiz ilaç endüstrisinin farklı birimlerinde, AR-GE merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora derecesini alan adaylar gerekli akademik çalışmaları tamamladıkları takdirde Tıbbi Farmakoloji alanda doçentlik başvurusunda bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin tüm eğitsel çalışmaları ve sınavlarının notlandırılmasında Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler, seminer ve Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık, 120 AKTS kredisi tez çalışmalarını kapsar. Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, program en çok on iki yarıyılda tamamlanır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır.  Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir.

Öğrencilerin tez ile ilgili çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Bülent Gümüşel

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: bulent.gumusel@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548  Dahili: 6213