X

وصول سريع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Eklenme Tarihi: 28 August 2020

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Genel Bilgiler

Tıbbi mikrobiyoloji, klinikle ilişkili laboratuvar çalışmalarının ağırlıklı olduğu bir branş olup, enfeksiyon hastalıklarına neden olan mikroorganizmalarla ilgilenen bir bilim dalıdır. “Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı”, tıbbi mikrobiyoloji alanında önemli tüm teorik ve pratik bilgilere sahip, akademik bir bakış açısı kazanmış, bilimsel gelişmeleri takip eden mezunlar vermeyi amaçlayan bir programdır. Ayrıca Tıbbi Mikrobiyoloji hizmetlerinin kalitesini en üst düzeye çıkarmak, bunun için gerekli bilimsel araştırmaları yaparak öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Bu kapsamda genel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, mikoloji, viroloji, parazitoloji ve temel immünoloji konularını içeren teorik dersler verilerek öğrencilere pratik uygulamalar ile mikroorganizmalar tanıtılacaktır. Genel mikrobiyoloji kapsamında mikroorganizmaların yapıları, metabolizmaları, üreme özellikleri, genetiği, mikrobiyal patogenez ve kemoterapötikler ve antibiyotikler, dezenfeksiyon ve sterilizasyon hakkında bilgi sahibi olacak ve mikrobiyoloji tetkik sonuçlarını yorumlamasını bileceklerdir. Program sonunda öğrenciler mikroorganizmalar ve mikroorganizmaların tanısında kullanılan testler ile ilgili bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.08.2020 tarihli kararı ile kurulmuştur. Program, alanlarında büyük tecrübe sahibi olan Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programın öğretim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında “Yüksek Lisans Derecesi” kazanılarak “Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Uzmanı” unvanı alınır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Tezli yüksek lisans programına, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılarak öğrenci alınır.

Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların sınava alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Programa Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin mezunları ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde, 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına ve Merkezi Yabancı Dil sınavları ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak gereklidir.

Yabancı ülkelerde lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakata) alınır. Genel başarı notunun hesaplanması; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre, belirtilen kontenjan dahilinde, öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Programa Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin mezunları ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde istenilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir.

Öğrencilerin tez ile ilgili çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde “Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınır.

Programın Amacı

“Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı”, bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin temel özelliklerini ve enfeksiyon gelişimine neden olan patogenetik mekanizmaları öğrenmiş, mikrobiyolojik tanı yöntemleri ile ilgili teorik ve pratik bilgilere sahip, mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma disiplinlerine hâkim, akademik görgü ve bakış açısı kazanmış, bilimsel gelişmeleri takip eden, tıbbi mikrobiyoloji alanında uzmanlık seviyesine erişmiş, çalışma sonuçlarını değerlendirebilen, elde edilen verileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahip ve mezuniyet sonrasında akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürme olanağı kazanacak bilim insanları yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

  1. Etik ilkeler doğrultusunda bilimsel bilgileri toplar, yorumlar, birey ve toplumu gözeterek, ulusal ve uluslararası plan ve politikalara yön verecek çalışmalarda bulunabilme, yürütebilme, yönetebilme ve değerlendirebilme becerisi kazanır.
  2. Uluslararası platformlarda kabul gören standartta kaliteli bir mikrobiyoloji eğitimi alarak bilim ufku genişler ve mikrobiyoloji konusunda uzmanlık kazanır.
  3. Laboratuvar çalışmaları ile teknik becerileri elde eder, bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, deney planlayabilme, problem çözebilme, deney sonuçlarını yorumlayabilme, sunum yapabilme, mikrobiyoloji ile ilgili konularda strateji geliştirebilme becerileri kazanır.
  4. Genel bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji gibi mikrobiyolojinin temel alanlarında bilgi sahibi olur.
  5. Genel bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji alanlarında kullanılan laboratuvar yöntemlerini teorik ve pratik düzeyde bilir ve uygular.
  6. Mikrobiyoloji bilim alanında yayınlanmış araştırmalar konusunda eleştirel değerlendirme yapabilme becerisi kazanır.
  7. Mikrobiyoloji alanında yapılan bir araştırmanın yazılı, sözlü ve görsel olarak sunulabilmesi ve yayına hazırlanabilmesi yetkinliğini kazanır.

İstihdam Olanakları

“Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı”, mikrobiyoloji alanında tüm teorik ve pratik bilgilere sahip, akademik bir bakış açısı kazanmış, bilimsel gelişmeleri takip eden mezunlar vermeyi amaçlayan bir programdır. Mezunlarımızın kamu ve özel sağlık sektöründe, endüstride ve akademide kariyer fırsatlarından faydalanmaları amaçlamaktadır. Sağlık sektörünün hastane, araştırma-geliştirme merkezleri, ilaç üretim, ilaç araştırmaları, tanı amaçlı ürün satış firmaları, sterilizasyon kontrolü gereken iş sahalarında iş olanaklarına sahip olacaklardır.

 Üst Derece Programlarına Geçiş

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmalar) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programından mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarı ile vermiş olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci, derslerini tamamladıktan sonra alanı ile ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi yüksek lisans tezinin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Şükrü Volkan ÖZGÜVEN

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

E-mail: volkan.ozguven@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548, Dahili: 6100