X

Fast Access

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Master’s Degree on Pharmaceutical Technology (With Thesis)

Eklenme Tarihi: 24 August 2021

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Genel Bilgiler

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 11.08.2021 tarihli toplantısında alınan karar ile, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Farmasötik Teknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
Programın amacı; ilaç geliştirmeye yönelik teorik ve pratik temel bilgilere sahip, Farmasötik Teknoloji alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahip araştırmacılar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans

İstihdam Alanları

Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Programından başarı ile mezun öğrencilerimizin; Farmasötik Teknoloji alanında kazandığı bilgi, birikim ve bilimsel bakış açısını kullanarak ilgili diğer disiplinlerdeki araştırma amaçlı çalışmalarda görev almaları, nanoteknoloji alanında edinecekleri bilgi ile bilime katkıda bulunmaları, ilaç endüstrisi ile ilaç Ar-Ge merkezlerinde yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlar olarak görev alabilmeleri, Türkiye’de güncel düzenlemeleri ve uygulamaları gerçekleştirebilecek yeterlilikte olmaları hedeflenmektedir.

Programın Amacı

Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, gelişime açık, evrensel bakış açısına sahip, etik değerlere bağlı, çağdaş ve özgür bilim insanları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen ve tanınan, saygın, bilimsel düşünceye sahip, eğitimde ve araştırmada yaptığı yenilikler ile etkin ve örnek bir kurum olmak üniversitemizin ana misyon ve vizyonudur. Bu kapsamda, sağlık alanında kazanacağı bilgi ve becerileri ile fark oluşturmak, ülkemizin sağlık hizmetleri ve politikalarına yön vermek; gelişmek, geliştirmek, üretmek ve ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmak isteyen kişiler için lisansüstü eğitim sağlanması amaçlanmaktadır.
Programa Öğrenci Kabul Koşulları
Bu programa Eczacılık Fakültesi ve anabilim dalı kurulunun uygun gördüğü bölümlerden mezun olanlar başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki ilgili lisans programını ya da yüksek lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.
Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına ve Merkezi yabancı dil sınavları ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak gereklidir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

1. Endüstriyel üretim, kalite kontrol, kalite güvence sistemi, iyi ilaç üretim koşulları (GMP),
stabilite, ruhsat dosyası hazırlanması alanlarında kapsamlı bilgiye sahip olur.
2. Farmasötik Teknoloji alanının ilişkili olduğu alanları öğrenir, kullanır ve geliştirir.
3. İlaçların analitik/biyoanalitik validasyonları ile ilaç üretim işlem validasyonları ve uluslararası
standartları tanımlar.

4. Farmasötik Teknoloji alanında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahip olur, ön
formülasyon ve formülasyon tasarımı, formülasyon değerlendirmesi, fizikofarmasötik
parametrelerin dozaj şeklinden etkin maddenin in vitro salımı özellikleri üzerine etkisi, dozaj
şeklinin biyoyararlanım ve biyoeşdeğerliğinin değerlendirilmesini öğrenir.
5. Kanıta dayalı araştırma ilkelerini öğrenir, sonuçların istatistiksel olarak değerlendirmesini
yapar, bütünlük içinde sunulmasını öğrenir.
6. Lisans düzeyi yeterliliklerinin üzerinde Farmasötik Teknoloji alanının yöneldiği uluslararası
güncel konuları takip eder, öğrenir, gelişmeleri yorumlar ve tartışır.
7. Eczacılık lisans düzeyinde öğrendiği konulara ek olarak ilaç taşıyıcı sistemlerin temellerini
kapsamlı şekilde öğrenir, farmasötik dozaj formlarının geliştirilebilmesi için gerekli
formülasyon geliştirme basamaklarını inceler, uygulamalarını yapar.
8. İlaç taşıyıcı yeni sistemler ve kontrollü salım sağlayan sistemler hakkında bilgi sahibi olur,
organ ve dokulara hedeflendirme alanlarında bu sistemlerin kullanılma amaçlarını öğrenir,
üstünlük ve sakıncalarını anlar ve yorumlar.
9. Mevcut bir sorunu tanımlar, verilen anahtar kelimelerden hareketle ilgili kaynaklara ulaşıp
bireysel veya grup halinde bu sorunun çözümü için çözüm yolu sunmayı öğrenir, çözüm
yolunu bilimsel düşünce basamaklarına uygun şekilde laboratuvar şartlarında deneyler
yaparak dener ve yorumlar. Elde ettiği sonuçları ulusal ya da uluslararası dergilerde yayınlar.
10. Nanoteknoloji ve nanoteknolojinin ilaç taşıyıcı sistemler alanındaki uygulamalarını öğrenir ve yorumlar, bu sistemlerin pratik olarak hazırlanmalarını gerçekleştirir, alanda bulunan güncel
literatürü ve çalışmaları takip eder.
11. Bilimsel araştırmalar için kullanması gerekli temel cihazların kullanımını öğrenir
12. EMA, FDA, WHO gibi sağlık otoritelerinin ilgili elektronik adreslerinden kılavuzlara ulaşmayı ve bu kılavuzların uygulanması alanında beceri sahibi olur.

Laboratuvar Bilgisi

Önerilen program tezli yüksek lisans programı olup, laboratuvar çalışması da gerektirmektedir.
Lokman Hekim Üniversitesi bünyesinde yer alan laboratuvarlar bu amaçla kullanılacaktır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir. Yüksek Lisans Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi İle Alınması Gereken Zorunlu Ve Seçmeli Dersler Tezli yüksek lisans programı öğrencilerin alacağı zorunlu ve seçmeli dersler ile hazırlayacakları bir tezden oluşur. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin tez çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Tezli yüksek lisans programı kapsamında alınması zorunlu dersler ile seçmeli derslere ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

 

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Yılmaz Çapan
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı
E-mail: yilmaz.capan@lokmanhekim.edu.tr
Tel: 444 8 548     Dahili:6125