X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı

Eklenme Tarihi: 11.09.2020

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı

Genel Bilgiler

LHÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Doktora Programı  2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında açılmıştır. Aynı yıl öğrenci kabülüne başlanmıştır.

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programında, eğitim, uygulama ve araştırma çalışmaları “Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı” olarak tek program halinde verilmektedir.

Kazanılan Derece; Beslenme ve Diyetetik Doktora

Doktora Programı öğrenim dili, Programın Öğrenim dili Türkçe’dir.

Doktora Programı süresi

Doktora programına ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, toplam süre (dersler +tez çalışması) sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.   Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi  dört yarıyıldır.

Programının Amacı

Yüksek lisans derecesi almış beslenme ve diyetetik mezunlarına,  doktora düzeyinde  eğitim alma olanağı sunarak ve bağımsız ya da ekip olarak yeni projeler planlayıp yürütebilecek, sonuçları yorumlayabilecek ve yayınlayabilecek, disiplinler arası çalışmalara açık,  sürekli gelişen bilimsel çalışmaları izleyebilecek,  geniş ve derin bir bakış açısı ile analiz edebilecek ve yeni sentezlere ulaşabilecek, yeni bilgi üreterek, bilime yenilik getirebilecek, yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmiş, mesleki etik kuralları özümşemiş, alanındaki  teknolojik araçları etkin kullanabilecek, ülkenin beslenme ve sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde söz sahibi olabilecek;  eğitim programlarında görev alabilecek  bilim doktorları yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

 1. Bilgisel Yeterlilikler 
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Beslenme ve Diyetetik  alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Beslenme ve Diyetetik alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 1. Becerisel  Yeterlilikleri
 • Beslenme ve Diyetetik alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Beslenme ve Diyetetik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 1. Yetkinliksel Yeterlilikler
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Beslenme ve Diyetetik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Beslenme ve Diyetetik Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
  • Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Beslenme ve Diyetetik ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Programa Başvuru ve Kabul Koşulları

Doktora programına başvuracak adaylar, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup; Beslenme ve Diyetetik, Diyetetik, Beslenme Bilimleri, Toplum Beslenmesi ve Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim dallarından en az birinden aldığı tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. Yabancı ülkelerde yüksek lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesini almaları gerekir. Lisans diploması yanında   ALES’ ten sayısal puan türünde en az 55  puanına sahip olması, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alması veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından buna denk puan alması zorunludur.

İstenilen şartları yerine getiren öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakata) alınır.

Doktora programlarına öğrenci kabulü, ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme  sonucunun %30’u dikkate alınarak belirlenen başarı notu sıralamasına göre yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre, açıklanan kontenjan kadar  öğrenci, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik ABD Doktora Programına kesin kayıt yaptırma hakkı kazanır.

Mülakata girmeyen ve/veya mülakattan en az 60/100 alamayan adayların genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.

Eğitim Sürecindeki  Koşullar:

Doktora programı kapsamında, öğrencilerin en az 120 AKTS karşılığı 7 kredili ders almaları gerekir. Seminer, tez çalışması ile de  120 AKTS alıp, doktora programı sürecinde toplam 240 AKTS’yi tamamlaması gerekmektedir.

Doktora programı derslerinin en çok iki yıl içinde ve en az 3,00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması gerekir.  Genel not ortalaması 3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrenciler doktora yeterlik sınavına giremez.

Yeterlik Sınavı

Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. En geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorunludur. Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğer kabul edilen puanı almak gerekir.

Yabancı dil sınavından başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, en geç altı ay içerisinde,  tez önerisini, Tez İzleme Komitesi (TİK) önünde sözlü olarak savunur.

 Tez İzleme Komitesi (TİK)

Öğrencinin doktora tez önerisini onaylama ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemekle yükümlüdür. Öğrenci TİK öneri ve düzeltmeleri doğrultusunda doktora tez çalışmasını  yapar.

Tez Savunması, Mezuniyet

Tez çalışmasını tamamlayan öğrenciler, tez savunma sınavına girer. Tezini seçilmiş bir jüri önünde savunarak başarılı olan öğrenciler “Bilim Doktoru” unvanı almaya hak kazanır.       Doktora programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için, Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

 Program Başlıca Araştırma Alanları

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı ile, yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik diyetetik, toplu beslenme sistemleri, beslenme bilimleri ve toplum beslenmesi alanlarında ileri düzeyde bilgi beceri, yetkinlik kazandırılan bilim doktorlarının akademisyen bakış açısı ile araştırma, uygulamalarda bulunacağı konulara örnekler :

Beslenme Bilimleri ve  Toplum Beslenmesi Alanı

 • Toplumda Beslenme durumu
 • Toplumda Beslenme Alışkanlıkları
 • Beslenme Bilgi Düzeyi
 • Beslenme – Kronik hastalıklar
 • Beslenme – Mikro besin Ögeleri
 • Beslenme -Ağız ve diş sağlığı
 • Beslenme – Anemiler
 • Beslenme – Obezite
 • Yeme Bozuklukları
 • Beslenme – Duyusal faktörler
 • Beslenme- Antioksidanlar
 • Beslenme – Fonksiyonel besinler
 • Besinler – Besin ögeleri Besin analizleri
 • Pişirme yöntemleri – Besin ögeleri
 • Besinlerin işlenmesi Yöntemleri – Besin ögeleri

Toplu Beslenme Sistemleri Alanı

 • Gıda Güvenliği -Sanitasyon
 • Sağlıklı beslenme
 • Personel (bilgi, beceri, uygulama)
 • Mutfak üniteleri – Servis Sistemleri
 • Kalite Yönetim Sistemleri
 • Satın Alma, Depolama sistemleri

Diyetetik Alanı

 • Kanser ve beslenme
 • Obezite
 • Besin kaynaklı etmenler
 • Vitamin eksiklikleri
 • Yetersiz beslenme
 • İlaç besin etkileşimi
 • Korunma
 • Tedavi

Endokrin Hastalıkları ve Beslenme

 • Besin kaynaklı etmenler
 • Vitamin eksiklikleri
 • Obezite
 • Yetersiz beslenme
 • İlaç besin etkileşimi
 • Endokrin hastalıklarından korunmada beslenme
 • Endokrin hastalıkları tedavisinde beslenme
 • İnsülin tedavisi
 • Endokrin bozucular ve beslenme (fitalatlar, bisfenol a, perflorooktanoik asit)

Kadın doğum hastalıkları ve beslenme

 • Gebelikte beslenme
 • Gestasyonel diyabet ve beslenme
 • Doğum sonrası beslenme
 • Besin kaynaklı etmenler
 • Vitamin eksiklikleri
 • Obezite
 • Yetersiz beslenme
 • İlaç besin etkileşimi

İlgili konularda, uygulama ve araştırma faaliyetleri yapılmakta, akademisyenlik hedefleri doğrultusunda üst düzey bilgi verilmektedir.

 

 İstihdam Olanakları

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programını tamamlayan öğrenciler,  akademik olarak doktoralı öğretim görevlisi veya  öğretim üyesi olarak bir yüksek öğretim kurumunda görev alabilir. Ayrıca, hastanelerde  klinik diyetisyen veya yönetici  diyetisyen olarak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici diyetisyen veya toplum sağlığı  diyetisyeni, besin sanayinde, bireysel diyet danışma ve eğitim merkezlerinde, spor salonları vb kurumlarda Dr. Diyetisyen olarak çalışır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programından mezun olanlar öğrenci gerekli diğer koşulları karşıladığında ilgili Doçentlik başvurusunda bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Öğrencinin tüm eğitsel çalışmaları ve sınavlarının notlandırılmasında Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve Pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Doç. Dr. Ayhan DAĞ

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

E-mail: ayhan.dag@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548,   Dahili: 6424