X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

Eklenme Tarihi: 28 Ağustos 2020

Genel Bilgi

Lokman Hekim Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı 26.08.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile açılmıştır. Programın eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Derecesi

Öğrenim Düzeyi

Doktora Düzeyi

Kayıt Kabul Koşulları

Önerilen programa öğrenci başvuruları, giriş sınavları (yazılı / mülakat), genel başarı puanının hesaplanması ve öğrencilerin yerleştirilmesi Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı’na üniversitelerin Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ve Ebelik Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrenciler ile yüksek lisans diploması Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen adaylar başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. Ayrıca programa başvuru yapacak adayların 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olması beklenmektedir. Ayrıca adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı üzerine Senato tarafından belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına ( yazılı ve / veya mülakat) alınır. Genel başarı notunun hesaplanmasında ALES puanı, Yabancı Dil puanı, Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrencinin Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora derecesi kazanabilmesi için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisini tamamlaması gerekir. Öğrencinin bu krediyi tamamlamayabilmesi için programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrenci toplam krediyi sekiz (4 yıl) dönemde tamamlar. Doktora eğitiminin süresi en fazla 12 döneme kadar uzayabilir. Doktora programı derslerinin en çok iki yıl, içinde ve en az 3,00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması gerekir. Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayan ya da genel not ortalaması 3,00 ve üzere olan öğrenciler doktora yeterlik sınavına girer. Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğer kabul edilen puanı almak gerekir. Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla en geç bir ay içinde tez izleme komitesi (TİK) atanır. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı yönetiminde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç (TİK) raporu sunulması gerekir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Önceki öğrenmelerin tanınması Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenir.

Programın Amacı

Programın amacı; Doğum ve kadın sağlığı alanına var olan sorunları bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, sorunların çözümüne yönelik var olan bilimsel bilgiye ulaşabilen, eleştirebilen, sorunlarının çözümüne yönelik bilgiyi bütünleştirebilen ve ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanarak kanıt düzeyi yüksek yeni bilgi elde edebilen, elde ettiği bilgiyi uygulayabilen ve öğretebilen hemşireler yetiştirmektir.

Programın Temel Kazanımları

  1. Doğum ve kadın sağlığı alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir
  2. Doğum ve kadın sağlığı alanını ilgilendiren değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi geliştirir
  3. Doğum ve kadın sağlığı alanındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir
  4. Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi geliştir
  5. Doğum ve kadın sağlığı alanında var olan bilimsel bilgiye ulaşabilme, eleştirel olarak yorumlama ve kullanabilme becerisi geliştirir
  6. Doğum ve kadın sağlığı alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları kullanma ve öğretme becerisi geliştirir
  7. Doğum ve Kadın sağlığı uygulama alanına kanıt oluşturacak bilgi üretmek için bağımsız olarak araştırma yapma becerisi geliştirir
  8. Ortaya koyduğu bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi geliştirir
  9. Sağlık ekibi içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir
  10. Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin tüm basamaklarında etik ve mesleki ilkelere uygun davranma becerisi geliştirir

İstihdam Olanakları

Doğum ve Kadın hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı’ndan mezun olan bireyler için en önemli istihdam alanı üniversitelerin hemşirelik ve ebelik eğitimi veren bölümlerinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu akademik kadrolarda yer almaktır. Bunun dışında doktora derecesine sahip hemşireler kamu yada özel hastanelerin kadın sağlığı ve hastalıkları ile ilgili kliniklerinde uzman klinik hemşiresi, yönetici ya da eğitici hemşire olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora derecesini alan adayla gerekli akademik çalışmaları tamamladıkları taktirde ilgili alanda doçentlik başvurusunda bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin tüm eğitsel çalışmaları ve sınavlarının notlandırılmasında Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı’ndan öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 240 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. Ayrıca Öğrencinin doktora yeterlilik sınavından başarılı olması gerekir. Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan almış

olmak veya ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğer kabul edilen puanı almak gerekir. Yeterlilik sınavından başarılı olan öğrencinin Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora tezini danışmanı rehberliğinde hazırlaması ve jüri üyelerinin önünde başarılı bir şekilde sözlü olarak sunması gerekmektedir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Öğrencinin mezuniyet tarihi tez çalışmasını  jüri önünde savunduğu ve başarılı olduğu tarihtir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI

E-mail: zehra.golbasi@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548,   Dahili: 6420