X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 5 Mayıs 2020

DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Genel Bilgiler

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Yönetmeliği’nde tanımlanan uzmanlık alanlarından biridir. Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi ise bu alanda yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan ve yönetmeliğin belirlediği rol ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü hemşireyi ifade etmektedir. Yönetmelikte tanımlanan şekliyle uzman hemşire; hemşireliğin ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim almış hemşiredir.  Ülkemizin bu alandaki insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Lokman Hekim Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.05.2020 tarihli kararı ile kurulmuştur. Programın öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, eğitim sürecinde yabancı dilde (İngilizce) kaynaklar da kullanılmaktadır. Program Doğum ve Kadın Hastalıkları alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programa her yıl ortalama 10 öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programına üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler ile ilgili diğer fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.

Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına ( yazılı ve/veya mülakat) alınır.

Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Hemşirelik ya da ebelikte lisans diplomasına sahip olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı / başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Programın Amacı

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı’nın amacı özelde kadın sağlığı, genelde aile ve toplum sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık anında tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ileri uzmanlık bilgi ve becerisiyle uygulayabilen hemşireler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdan mezun olan öğrencilerin;  araştırma,  eleştirel ve analitik düşünme, problem çözme, bağımsız karar verebilme, güncel bilimsel bilgiyi ve teknolojiyi takip etme, sorumluluk alma ve hesap verebilme, meslektaşlarını yönlendirebilmek için lider olabilme, profesyonel değerler ve etik duyarlılığa sahip olma gibi temel niteliklerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

 1. Kadın sağlığı sorunlarına kapsamlı ve bütüncü bir bakış açısı geliştirir.
 2. Kadın sağlığı sorunlarının nedenlerini analiz eder
 3. Kadın sağlığını gösteren istatistiksel verileri bilir ve yorumlar
 4. Alanı ile ilgi sahip olduğu temel kuramsal ve uygulamalı bilgiyi çalıştığını alana aktarabilir.
 5. Sahip olduğu bilgi ve becerileri meslektaşlarının gelişimi için kullanır.
 6. Hemşirelik süreci sistemini kullanarak sağlık sorunu olan kadına yüksek nitelikte hemşirelik bakımı verir
 7. Kadın ve ailesine yönelik sağlık eğitimi yapabilir
 8. Kadın sağlığı sorunlarının çözümüne yönelik disiplinlerarası çalışmaya hazırdır
 9. Jinekolojik, obstetrik alanda nitelikli hemşirelik bakımı verebilmek için uzmanlaşmıştır.
 10. Toplumsal kadın sağlığı sorunlarına karşı duyarlıdır
 11. Kadın sağlığı sorunlarına yönelik yenilikçi çözüm stratejileri geliştirir
 12. Bir yabancı dilde bilimsel yayın takip edecek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek beceriye sahiptir.
 13. Yaşam boyu öğrenme felsefesi ile sahip olduğu bilgi ve beceriyi sürekli olarak geliştirmek için çaba gösterir.

İstihdam Olanakları

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler kamu ya da özel sağlık kurumlarının kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde uzman klinik hemşiresi, sorumlu hemşire, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra Özel Gebe Eğitim Sınıfı ya da Doğuma Hazırlık Sınıfları’nda ve Aile Sağlık Merkezleri’nde çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinde, Hemşirelik Fakültelerinde akademik kadrolarda çalışma şansı da yüksektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tezli Yüksek Lisans programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci derslerini tamamladıktan sonra alanı ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi yüksek lisans tezinin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI

E-mail: zehra.golbasi@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548,   Dahili: 6420