X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Eklenme Tarihi: 22.03.2021

Genel Bilgiler

Lokman Hekim Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı, 17.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile uygun bulunarak Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Program alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Öğretim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora Derecesi

Öğrenim Düzeyi

Doktora Düzeyi

Kayıt Kabul Koşulları

Adayların başvuruları Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Her başvuru döneminden önce ilgili Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

Programa Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve alt Anabilim Dallarından/ Programlarından Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip veya yurtdışındaki eşdeğer bir dereceden mezun olan öğrenciler ve yüksek lisans diploması Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen adaylar başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik ya da tanınma belgesine sahip olmaları şartı aranmaktadır. Başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) sayısal puan türünde 55’ten az olmamak kaydıyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek puanına sahip olması, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya YDS’ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören yabancı dil sınavlarından 55 puandan az olmamak koşuluyla, Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı üzerine Senato tarafından belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve / veya mülakat) alınır. Genel başarı notunun hesaplanması, ALES puanı, Yabancı Dil puanı, Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması ve bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Doktora programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler, seminer ve Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık, 120 AKTS kredisi tez çalışmalarını kapsar. Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, program en çok on iki yarıyılda tamamlanır.

Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır.  Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerlerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı ya da sözlü bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki öğrenmelerin tanınması Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenir.

Programın Amacı

Lokman Hekim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı, fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilişkili konuları bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, kanıta dayalı uygulamaları takip edip uygulayabilen, probleme yönelik çözüm yöntemlerini belirleyerek problem çözebilen, fizyoterapi değerlendirme sonuçlarını analiz edip yorumlayan ve uygun fizyoterapi programını planlayıp uygulayabilen, güncel terapatik modaliteleri seçme ve rehabilitasyon teknolojisini kullanma becerileri gelişmiş, alanı ile ilgili değerlendirme ve tedavi yöntemlerini klinik ve akademik çalışmalarda kullanabilecek; hipotez kurup, uygun araştırma yöntemlerini belirleyecek, projeler gerçekleştirecek, klinik tecrübe ile akademik bilgiyi birleştirerek fizyoterapi alanında üretecek, planlayacak ve uygulayacak, hızlı bilgi akışına ve sürekli değişime uyum sağlayan, yeterli klinik bilgi ve beceriye sahip, mesleki ve bilimsel etik duyarlılıkla beraber yaşam boyu öğrenme davranışı kazanan doktoralı fizyoterapistler yetiştirmek amacıyla yapılandırılmıştır.

Programın Temel Kazanımları

  1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına ilişkin güncel gelişmeleri uluslararası literatürü ve ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikleri izleyerek takip eder, edindiği bilgileri klinik uygulamalara ve bilimsel araştırmalara aktarır.
  2. Alana dair değerlendirme ve tedavi yöntemlerinin gerektirdiği teknolojik ekipmanları klinik uygulama ve bilimsel araştırmalarda kullanır.
  3. Bilimsel araştırma ve proje planlar, yürütür, analiz eder, sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve bilimsel yayına dönüştürür.
  4. Bilimsel araştırma ve yayın yapma süreçlerinde etik ilkelere bağlılık gösterir.
  5. Etik ilkeler ve yasal mevzuat çerçevesinde klinik uygulamalarını yürütür ve sağlık alanındaki diğer profesyonellerle multidisipliner ve interdisipliner çalışma gerçekleştirir.
  6. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki bilgiyi toplum sağlığını geliştirici faaliyetlerde kullanır, ulusal ve uluslararası düzeyde toplum sağlığı politikalarının geliştirilmesine katkı sağlar.
  7. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi için program geliştirir, eğitim süreçlerine katkı koyar.
  8. Yabancı dil becerisiyle uluslararası klinik ve akademik çevrelerde yazılı ve sözlü iletişim kurar, uluslararası bilimsel yayın yapar.

İstihdam Olanakları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programını bitiren öğrenciler, özelleştikleri alanlarda çeşitli kurum ve kuruluşlarda klinik ve akademik çalışmalar yürütebilirler. Üniversitelerin eğitim kadrolarına destek vermek üzere öğretim üyesi olarak çalışabilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası alanda araştırma ve uygulama merkezlerinde, araştırma ve projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesinde aktif olarak rol alabilirler. Ayrıca, özel eğitim merkezleri, özel eğitim okulları, spor merkezleri ve spor kulüplerinde, protez ve ortez uygulama merkezleri, hastanelerin fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, beyin cerrahi, nöroloji ve pediatri bölümlerinde özelleşme alanlarına göre istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora derecesini alan adaylar gerekli akademik çalışmaları tamamladıkları takdirde ilgili alanda doçentlik başvurusunda bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve değerlendirmeler Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün belirlediği kurallar ve Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda her bir dersin tanıtım bilgilerinde gösterildiği şekilde öğrenme çıktıları gözetilerek yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı’ndan öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 240 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘’Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’’ esas alınır. Derslerini başarıyla bitiren ve doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez çalışmasından elde ettiği sonuçları enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Öğrencinin mezuniyet tarihi tez çalışmasını jüri önünde savunduğu ve başarılı olduğu tarihtir. Doktora programının azami öğrenim süresi 12 yarı yıldır.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde veya çevrimiçi senkronize olarak uzaktan da yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Nilgün BEK

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

E- Mail: nilgun.bek@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548 Dahili: 6439