X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 22.03.2021

Genel Bilgiler

Halk Sağlığı Hemşireliği uzmanlık alanları hemşirelik yönetmeliğinde “Evde Bakım Hemşiresi”, “Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Hemşiresi”, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi”, “İş Sağlığı Hemşiresi”, “Okul Sağlığı Hemşiresi” ve “Ceza ve Tutukevi Hemşiresi” olarak tanımlanmıştır. Halk Sağlığı hemşiresi bu alanda yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan ve yönetmeliğin belirlediği rol ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü hemşireyi ifade etmektedir. Yönetmelikte tanımlanan şekliyle uzman hemşire; hemşireliğin ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim almış hemşiredir.  Ülkemizin bu alandaki insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Lokman Hekim Üniversitesi Halk sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.03.2021 tarihli kararı ile kurulmuştur. Programın öğretim dili Türkçedir. Program Halk Sağlığı Hemşireliği alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programa her yıl ortalama 10 öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programına üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler ile ilgili diğer fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.

Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir. Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır. Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Hemşirelik lisans diplomasına sahip olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı / başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Programın Amacı

Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans programı’ nın amacı topluma dayalı halk sağlığı hemşireliği temel ilkelerini uygulama, toplumun dinamikleri ve sağlık ihtiyaçlarında farkındalık, en önemli sağlık sorunlarına öncelik verme, en fazla ihtiyacı olana ulaşılabilir hizmet sunma, toplum/aile/bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı ekip üyeleri, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, toplumu hizmet sürecine katmak, kanıta dayalı uygulamaları geliştirmek, toplumun sağlık tehditlerini fark etmek ve kontrol için harekete geçmek ve toplumun savunucusu olmak konularında bilgi ve beceriye sahip uzman hemşireler yetiştirmektir. Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans programı ile; topluma dayalı sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tüm hemşirelik işlevlerini yüksek bilgi ve beceri ile uygulayabilen, uyguladığı bakımı geliştirmek için güncel bilimsel gelişmeleri izleyen ve uygulama alanına aktarabilen, hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kullanabilen, halk sağlığı ile ilgili sağlığı koruma ve geliştirme kapsamında yaşlı sağlığı, okul sağlığı, iş sağlığı, çevre sağlığı, evde bakım, ana-çocuk sağlığı, ceza-tutuk evi hizmetleri ve toplum ruh sağlığı konularında profesyonel hemşirelik için liderlik yapabilen uzman hemşireler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

 1. Halk Sağlığı hemşireliğine özgü güncel bilimsel bilgilere ulaşabilir, eleştirel yönden değerlendirebilir ve kanıta dayalı bilgiyi kullanabilir
 2. Halk Sağlığı Hemşireliğinin özgün rollerini hemşirelik felsefesi ve halk sağlığı kavram ve kuramları ile ilişkilendirerek kullanır
 3. Küresel ve ulusal öncelikli sağlık sorunlarını belirleyebilir ve kapsamlı ve kanıta dayalı olarak yorumlayabilir
 4. Halk Sağlığı Hemşireliği alanında araştırma yaparak alana özgü bilgiye katkıda bulunur
 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanlarında insan hakları ve onuruna saygılı, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.
 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgi teknolojilerini kullanır.
 7. Toplum/aile/bireye sağlığı geliştirme, hastalıkların önleme ve hastalık ve yeti yitimi durumlarında öz-bakımı geliştirme yönünden sağlık eğitimleri yapar ve destekler
 8. Halk sağlığı hemşireliği uzmanlığında yaşlı sağlığı, okul sağlığı, iş sağlığı, çevre sağlığı, evde bakım, toplum ruh sağlığı, ana-çocuk sağlığı, ceza-tutuk evi hizmetleri konularında profesyonel hemşirelik için liderlik yapabilir
 9. Toplumun sağlık sorunlarını topluma dayalı bakış açısı ile değerlendirir, çözüme yönelik planlamalar yapar ve uygular
 10. Toplum içindeki risk gruplarına yönelik bakımı planlar ve toplumun savunuculuğunu yapar
 11. Halk sağlığı hemşireliğinin temel ilkeleri doğrultusunda en önemli sağlık sorunlarına öncelik verme ve en fazla gereksinimi olana ulaşılabilir hizmet sunmaya yönelik olarak farklı ekip üyeleri, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon sağlayabilir
 12. Epidemiyolojik araştırma ve istatistik yöntemleri kullanır
 13. Epidemiyolojik yöntemler ve araçlar kullanarak toplumun sağlık sorunlarını belirler ve çözüm üretir
 14. Halk Sağlığı hemşiresinin farklı çalışma alanlarındaki rolleri ve uygulamalarını bir ekip içinde yürütebilir

İstihdam Olanakları

Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler kamu ya da özel sağlık kurumlarında ve birinci basamak hizmetlerde “Evde Bakım Hemşiresi”, “Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Hemşiresi”, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi”, “İş Sağlığı Hemşiresi”, “Okul Sağlığı Hemşiresi” ve “Ceza ve Tutukevi Hemşiresi, sorumlu hemşire, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi olarak çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Fakültelerinde akademik kadrolarda yer alma şansı da yüksektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Halk Sağlığı Hemşireliği tezli yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Halk Sağlığı Hemşireliği tezli yüksek lisans programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci derslerini tamamladıktan sonra alanı ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi yüksek lisans tezinin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Belgin AKIN

E-mail: belgin.akin@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548     Dahili: 6823