X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Hastane Eczacılığı Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 09.09.2020

Genel Bilgiler

Hastane Eczacılığı Tezli Yüksek lisans Programı, 02.09.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında alınan karar ile uygun bulunarak Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Program disiplinler arası bir program olup, eczacılığın farklı alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, hastane eczacılığı deneyimi bulunan Lokman Hekim Üniversitesi misafir öğretim üyeleri de programa destek olmaktadır. Öğretim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Hastane Eczacılığı Alanında Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hastane Eczacılığı Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

Hastane Eczacılığı Tezli Yüksek Lisans Programı’na, eczacılık fakültesi mezunları başvurabilir.

Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Programa yapılacak başvurularda 55’ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır.

Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; yüksek lisans yatay geçiş öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden başarılı olması gerekir.

Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin kabulü ve intibakları Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Hastane Eczacılığı Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı / başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde “Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınır.

Programın Amacı

Hastane Eczacılığı Yüksek Lisans Programı ile

 • Hastane hizmetlerinde gerek hasta bakımında, gerekse hastanede yürütülen eczacılık hizmetlerinin tümünde, güncel bilgi ve beceri ile donatılmış eczacıların yetiştirilmesi, mesleki pratiklerine katkı sağlanması ve hastanelerin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda yetkin eczacıların yetiştirilmesi
 • Programda yetiştirilecek hastane eczacılarının akılcı ilaç kullanımı ile ilaçlar ve tedaviye yönelik bilgi birikimlerinin zenginleştirilmesi ve güncellenmesi, kanıta dayalı uygulama becerisinin geliştirilmesi ile hastanelerde yenilikçi ve kaliteli bir hizmet sunulmasına katkı sağlanması

amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

 1. Hastanedeki eczacılık hizmetinin kapsamı ve eczacıların sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir.
 2. Hastalara, diğer sağlık personeline ve kuruma ilaç tedavisi ile ilgili danışmanlık sunar, ilaç kullanımının akılcı ilaç kullanımı prensiplerine göre sürdürülmesini sağlayarak, tedavi optimizasyonunda görev alır.
 3. Riskli hasta gruplarında ilaç kullanımını takiben tedavi izlemi konusunda bilgi sahibidir.
 4. Majistral ve aseptik ilaç hazırlanması konusundaki temel prensipleri uygular.
 5. Sitotoksik ilaçların temini, hazırlanması, hastaya ulaştırılması, tedavinin izlemi, ilaçların depolanma ve saklanma koşulları, ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibidir.
 6. Riskli dönemlerde güvenli ilaç kullanımı, kronik hastalıklarda güvenli ilaç kullanımı, ilaç-besin, ilaç-alkol, ilaç-ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibidir.
 7. İlaç ve ürünlerin advers etkilerini belirler, takip eder, advers etkilerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için bilgilendirmeler yapar, advers etki bildirimi konusunda kurallara uyar.
 8. İlaç ve tıbbi sarf malzemelerinin stok yönetimi, tıbbi sarf malzemeleri ve kullanımları konusunda bilgi sahibidir.
 9. Hastane eczanesinde yöneticilik pozisyonunda görev alacak eczacılar yöneticilik yetkinliklerine sahiptir, liderlik, yönetim, iş güvenliği ve iletişim gibi konularda bilgi ve beceri sahibidir.
 10. Bitkisel farmasötik ürün, rasyonel kanıta dayalı fitoterapi, tıbbi bitkilerin kullanımı konusunda bilgi sahibidir.
 11. Biyokimyasal testlerin değerlendirilmesi, tanı ve tedavideki yerleri, test sonuçlarının yorumlanması ile ilgili temel prensiplere hakim olup, hastalık-belirteç-ilaç ilişkisini değerlendirir.

İstihdam Olanakları

 • Hastane Eczacılığı

Üst Derece Programlarına Geçiş

Hastane Eczacılığı Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında farklı doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde veya çevrimiçi senkronize olarak uzaktan da yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Yılmaz ÇAPAN

Disiplinlerarası Eczacılık Uygulamaları Ana Bilim Dalı Başkanı

E-mail: yilmaz.capan@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548  Dahili: 6430