X

HIZLI ERİŞİM

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı

Eklenme Tarihi: 07.04.2021

Genel Bilgiler

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi  Doktora Programı 24.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile açılmıştır. Programın eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Bu programdan “Protetik Diş Tedavisi Bilim Doktoru” (Doctor of Philosophy in Prosthodontics) ünvanı ile mezun olunmaktadır.

Öğrenim Düzeyi

Doktora düzeyi

Kayıt Kabul Koşulları

Önerilen programa öğrenci başvuruları, giriş sınavları (yazılı / mülakat), genel başarı

puanının hesaplanması ve öğrencilerin yerleştirilmesi Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık

Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır

Kazanılan Derece gereklilikleri ve Kurallar

Öğrencinin Protetik Diş Tedavisi  Doktora derecesi kazanabilmesi için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisini tamamlaması gerekir. Öğrencinin bu krediyi tamamlamayabilmesi için programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrenci toplam krediyi sekiz (4 yıl) dönemde tamamlar. Doktora eğitiminin süresi en fazla 12 döneme kadar uzayabilir. Doktora programı derslerinin en çok iki yıl, içinde ve en az 3,00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması gerekir. Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması 3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrenciler doktora yeterlik sınavına giremez. Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğer kabul edilen puanı almak gerekir. Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla en geç bir ay içinde tez izleme komitesi (TİK) atanır. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı yönetiminde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç (TİK) raporu sunulması gerekir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Önerilen programa ülkemiz Üniversitelerinin  Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olmuş ya da yabancı ülkelerdeki Diş Hekimliği Fakültelerini bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından  alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları koşuluyla başvurmaları mümkündür.

Programın Amacı

Kanıta dayalı diş hekimliği bilgileri çerçevesinde güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kısmi dişsizliğe ve tam dişsizliğe sahip hastalarda teşhis ve tedavi planlamasını yapabilen profesyonel hekimler yetiştirmektir. Konvansiyonel protetik tedavi eğitiminin dışında bu program, hastaların maksillofasiyal protez, temporomandibular eklem bozuklukları ve implantoloji gibi ileri tekniklerle tedavi edilmesininin sağlanmasını ve bu konudaki eğitimlerin verilmesini de kapsamaktadır. Doktora programları ile ileri düzey bir protez eğitimi verilmektedir ve bu eğitim sayesinde hastalara farklı tedavi alternatifleri sunularak koruyucu bir yaklaşımla protetik tedavilerin  gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Estetik diş hekimliği alanındaki gelişmeler doğrultusunda, çeşitli tam seramik sistemleri kullanılarak ileri dental tedavilerin yapılmasının yanı sıra çeşitli dijital uygulama yöntemleri ile  mesleki becerilerin arttırılması ile  ileri düzey çağdaş teknolojileri uygulayabilen eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir. Bunların yanı sıra bilimsel çalışma-araştırma yöntemlerinin öğretilmesi  ile ulusal ve uluslararası platformlardaki çeşitli etkinliklere katılımların teşvik edilmesi doktora programı ile amaçlanmaktadır.

Programın Temel Kazanımları

-Protetik Diş Tedavisi alanında ve alanının ilişkili olduğu disiplinlerde yeterli düzeyde bilgi sahibi olmanın yanısıra uzmanlık gerektiren bu yeni bilgileri kullanarak çözüme ulaşır.

-Konusu  ile ilgili bilimsel makaleleri takip ederek ,çalışmayı analiz edebilecek donanıma ulaşır.

-Protetik Diş Tedavisinde kullanılan araştırma tasarım/uygulamalarını çok iyi bilir. Temel klinik araç, gereçlere ve dental materyallere hakimdir ve alanına özgü cihazlar hakkında ileri seviyede bilgi ve kullanım becerisine sahip olur.

-Konusu ile ilgili  araştırmalarda kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibi olurken, çalışmalarında etkin biçimde kullanabilme yetkinliği kazanır.

-Protetik Diş Tedavisi alanına  yenilik getiren çalışma, proje, tasarımların planlamasını, yönetimini, sunulmasını bağımsız bir şekilde yapabilir.

-Yaptığı araştırmaların bilimsel raporunu yazabilir, ve ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunabilir.

-Alanıyla ilişkili diğer bilim dalları ile çalışabilir, alanıyla ilgili konulara liderlik edebilir.

-Etik değerleri gözetir, önemini bilerek hareket eder.

İstihdam Olanakları

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda klinik ve akademik çalışmalar yürütebilirler. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin eğitim kadrolarında, araştırma ve uygulama merkezlerinde  çalışabilecekleri gibi özel veya tüzel sağlık kuruluşlarında  ‘’Protetik Diş Tedavisi Doktoru’’ ünvanı ile diş hekimi olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Protetik Diş Tedavisi  Doktora Programını bitiren öğrenciler akademisyen olarak meslek yaşamlarını sürdürebilirler, gerekli akademik koşulları  tamamladıkları taktirde ilgili alanda doçentlik başvurusunda da bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin tüm eğitsel çalışmaları ve sınavlarının notlandırılmasında Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı’ndan öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 240 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. Ayrıca Öğrencinin doktora yeterlilik sınavından başarılı olması gerekir. Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğer kabul edilen puanı almak gerekir. Yeterlilik sınavından başarılı olan öğrencinin Protetik Diş Tedavisi alanında doktora tezini danışmanı rehberliğinde hazırlaması ve jüri üyelerinin önünde başarılı bir şekilde sözlü olarak sunması gerekmektedir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Öğrencinin mezuniyet tarihi tez çalışmasını  jüri önünde savunduğu ve başarılı olduğu tarihtir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Lale KARAAĞAÇLIOĞLU

Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı

E-mail: lale.karaagaclioglu@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548, Dahili: 6704