X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans (Tezli)

Eklenme Tarihi: 2 April 2021

Genel Bilgiler

Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelik Yönetmeliği’nde tanımlanan uzmanlık alanlarından biridir. Psikiyatri hemşireliği, toplum ruh sağlığını geliştirmek ve sürdürmek, ruhsal bozukluklar sonucu oluşan riskli grupları rehabilite etmek için özelleşmiş bilgiyi uygulayan bir disiplindir. Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) Psikiyatri hemşireliğini; “Sanat olarak kendiliğin amaçlı kullanımı, bilim olarak ise psikososyal ve nörobiyolojik kuramların, araştırma bulgularının ve hemşireliğin çeşitli rollerinin kullanımı ile hizmet veren ruh sağlığı profesyonelidir” şeklinde tanımlamıştır. Lokman Hekim Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2021 tarihli kararı ile kurulmuştur. Programın öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, eğitim sürecinde İngilizce kaynaklar da kullanılmaktadır. Program Psikiyatri Hemşireliği alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programa her yıl ortalama 10 öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece

Psikiyatri Hemşireliği alanında Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi’nin öngördüğü doğrultuda yapılır. Ayrıca, her başvuru döneminden önce anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programına üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren hemşirelik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü, hemşirelik yüksekokulu ve sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü’nden mezun olan öğrenciler ile ilgili diğer fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.

Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Programa yapılacak başvurularda 55’ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

Başvuru koşullarını karşılayan öğrenciler, bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır.

Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Hemşirelik lisans diplomasına sahip olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan da ders seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Programın Amacı

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı ile, alanın gerektirdiği tüm hemşirelik bakımını yüksek bilgi ve beceri ile uygulayabilen, uyguladığı bakımı geliştirmek için güncel bilimsel gelişmeleri izleyen ve uygulama alanına aktarabilen, hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kullanabilen, ruh sağlığı alanında profesyonel hemşirelik için liderlik yapabilen uzman hemşireler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda programdan mezun olan öğrencilerin; araştırma, eleştirel ve analitik düşünme, problem çözme, bağımsız karar verebilme, güncel bilimsel bilgiyi ve teknolojiyi takip etme, sorumluluk alma ve hesap verebilme, meslektaşlarını yönlendirebilmek için lider olabilme, profesyonel değerler ve etik duyarlılığa sahip olma gibi temel niteliklerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

 1. Psikiyatri hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 2. Psikiyatri hemşireliği alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenilirliğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme bilgisine sahiptir.
 3. Birey, aile ve topluma psikiyatri hemşireliği alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik bakımını verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.
 4. Psikiyatri hemşireliği etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve bakım teknolojilerini etkili kullanır.
 5. Psikiyatri hemşireliği etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterip; mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.
 6. Psikiyatri hemşireliğine özgü bilgi, becerileri ve mesleki sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde çalışır.
 7. Psikiyatri hemşireliğine özgü nitelikli bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu bağımsız ve/veya ekip çalışması yaparak yerine getirir, tanımlayıcı ve deneysel düzeyde araştırma planlar, uygular ve raporlar.
 8. Yürüttüğü bilimsel araştırmalarda alanındaki istatistik yazılımları etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, hesaplar ve yorumlar.
 9. Psikiyatri hemşireliği alanı ve toplum sağlığı ile ilgili konularda yürüttüğü bilimsel çalışma sonuçlarını bilimsel bir toplantıda sunar ve/veya bir dergide yayınlar.
 10. Sağlık hizmetlerinin ve hemşirelik mesleğinin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde sorumluluk alır, yenilik ve değişime öncülük eder.
 11. Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.
 12. Kişisel, mesleki ve akademik gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.
 13. Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel problem çözme yaklaşımını kullanır.
 14. Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası iletişim becerilerini etkili kullanır.
 15. Meslektaşlarına hasta bakımı ve kendi bakımlarına yönelik danışmanlık yapar.
 16. Disiplinler arası ekip çalışmasına katkı vermek ve sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

İstihdam Olanakları

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayanlar, Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde uzman hemşire olarak çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümlerinde, hemşirelik fakültelerinde ve sağlık yüksekokullarındaki akademik kadrolarda çalışma şansı da bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci derslerini tamamladıktan sonra alanı ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin tezi enstitüye teslim ettiği tarih mezuniyet tarihidir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Fatma ÖZ

E-mail: fatma.oz@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548,   Dahili: 6120