X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Tıbbi Biyokimya Doktora Programı

Eklenme Tarihi: 9 September 2020

Genel Bilgiler

Lokman Hekim Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Doktora Programı 02.09.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile açılmıştır.

Biyokimya, bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Biyokimya, hücrenin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerin ve yaşamsal önem taşıyan kimyasal tepkimelerde en büyük rolü oynayan DNA’nın, nükleik asitlerin, vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nicel çözümlemesini yaparak, fizyolojik ve patolojik durumlarda doku ve hücre düzeyinde metabolik yolaklardaki mekanizmalarını inceler. Canlılardaki protein bileşimi, besinlerin enerjiye dönüşmesi, kalıtsal özelliklerin kimyasal mekanizmalarla iletilmesi gibi yaşam süreçlerinin araştırılması da biyokimyanın ilgi alanına girer.

Günümüzde hastalıkların anlaşılması, tedavisi ve takip edilmesi için iyi bir biyokimya bilgisi ve uygulaması gereklidir. Bu doktora programında, canlıdaki tüm hücresel işlevler ile ilgili konularda bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, sorgulama, yorum yapabilme, araştırma, hipotez kurma ve modeller geliştirebilme özelliklerine sahip aynı zamanda öğrendiklerini uygulayabilen, biyokimya alanında yetkin araştırmacı kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle biyokimya, sadece tıp eğitimi alanlar için değil, sağlık alanında çalışan tüm bireyler için öğretici olabilecek dinamik bir bilim dalıdır.

Kazanılan derece

Biyokimya alanında Doktora Derecesi

Öğrenim Düzeyi

Doktora Düzeyi

Kayıt Kabul Koşulları

Doktora programına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılarak öğrenci alınır. Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların sınava alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Bu programa Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler, lisans diplomasıyla doğrudan doktora programına başvurabilir. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen / Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunlarından Biyokimya alanında yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, yüksek lisans diplomasıyla başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki ilgili lisans programını ya da yüksek lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Doktora programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına ve Merkezi yabancı dil sınavları ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Doktora programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler, seminer ve Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık, 120 AKTS kredisi tez çalışmalarını kapsar. Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, program en çok on iki yarıyılda tamamlanır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır.  Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir.

Öğrencilerin tez ile ilgili çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki öğrenmelerin tanınması Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenir.

Programın Amacı

Lisans/Yüksek lisans eğitimini tamamlamış bireylerin temel biyokimya bilgisini genişletip detaylandırarak; etkin, güncel bilgilerle donanmış, araştırma protokollerini hazırlayabilen, bağımsız olarak araştırma yapabilen, araştırma sonuçlarını yorumlayabilen, modern teknikleri bilen ve kullanabilen, bilimsel dürüstlük sahibi ve önemli problemlere yanıt bularak insan yaşamına, temel ve uygulamalı bilimlere katkı yapacak bilim insanlarının yetiştirilmesi,

Sağlıkta ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları inceleyerek tanı, ayırıcı tanı ve prognoz tayinindeki testlerin seçimi, laboratuvar ekipmanlarının seçim ve değerlendirilmesi, kalite kontrol programlarının kurulması, yorumlanması ve sürdürülebilmesi, laboratuvar sonuçlarının yorumlanması ve klinikle ilişkilendirilmesi konularında biyokimyasal temelleri oluşturarak, nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi,

Üniversiteler ve biyoteknoloji araştırma merkezleri gibi tüzel ve özel kuruluşlarda araştırmacı olarak görev yapabilecek; sağlık sektörünün birçok laboratuvarlarında çalışabilecek yetkin ve deneyimli bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Programın Temel Kazanımları

  1. Bilimsel süreçlerin doğasını moleküler düzeyde sistematik olarak genelleştirir ve diğer bilimsel disiplinlerin bulgularıyla değerlendirme yapar.
  2. Eleştirel tartışır ve özgün problemler bulur, problemleri uygun deneysel ve teorik biyokimyasal yaklaşımlarla çözer.
  3. Biyokimyanın her alt dalındaki literatürü okur, yorumlar ve hem Türkçe, hem de İngilizce olarak ifade ederek iletişimini kurar.
  4. Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı rapor hazırlar.
  5. Biyokimya ile çeşitli açılardan ilgili konuları tanımlar ve açıklar.
  6. En yeni fikir ve yaklaşımları problemlere uygular, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinir.
  7. Bireysel ve ekip elemanı olarak veri üretir ve yorumlar, ulusal ve uluslararası topluluklarda sunar.
  8. Kariyeri ve mesleki faaliyetleri boyunca bilimsel etik kurallarını uygular ve savunur.
  9. Yüksek etki faktörlü dergilerde hem İngilizce hem Türkçe makaleler ve bilimsel eserler yayınlar.

İstihdam Olanakları

Biyokimya Doktora Programından başarı ile mezun öğrencilerimizin, yurt içi ve yurt dışında akademik olarak mesleğin ilkelerini en doğru şekilde uygulayarak, kamu ve özel sektördeki görevlerinde daha başarılı olmaları sağlanır. Akademisyen olarak hayatlarına devam edebilmekle beraber kurum veya şirket AR-GE departmanlarında görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora derecesini alan adaylar gerekli akademik çalışmaları tamamladıkları taktirde Biyokimya alanda doçentlik başvurusunda bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin tüm eğitsel çalışmaları ve sınavlarının notlandırılmasında Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler, seminer ve Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık, 120 AKTS kredisi tez çalışmalarını kapsar. Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, program en çok on iki yarıyılda tamamlanır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır.  Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir.

Öğrencilerin tez ile ilgili çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Metin Yıldırımkaya

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: metin.yildirimkaya@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 85 48                                      Dahili: 6123