X

دسترسی سریع

Söğütözü Mh. 2179 Cd. No: 6
444 8 548
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MENU

Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı

Eklenme Tarihi: 25 September 2020

Genel Bilgiler

Tıbbi mikrobiyoloji, enfeksiyona yol açan mikroorganizmaları ve yaptığı enfeksiyonları inceleyen, dinamik, araştırmaya ve kanıta dayalı bir bilim dalıdır. Enfeksiyon hastalıklarının kontrolünde çağın gerektirdiği teknolojiyi bilinçli, yeterli, etkin ve ekonomik olarak kullanabilecek, yapılan çalışmalarla elde edilecek verileri yorumlayabilecek üst düzey bilgiye sahip araştırıcı insan gücünün yetiştirilmesi önemlidir. Günümüzde bilinen mikroorganizmalara eklenen ve epidemilere hatta pandemilere neden olan yeni virüsler, çoklu antibiyotik direncine sahip tüberküloz etkeni mikroorganizmalar, toplum kökenli veya ventilatör ilişkili pnömoni etkenleri, hastane enfeksiyonu etkenleri, bunun yanında, immün sistem problemi yaşayan hastalarda gelişen fırsatçı enfeksiyon etkenleri, tıbbi mikrobiyolojinin çok geniş bir kapsamı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu programda yetiştirilecek nitelikli, bilimsel dürüstlük sahibi bilim insanları sayesinde gerek eğitim kurumumuzun gerekse ülke tıbbının hizmet kalitesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu programın yürütülmesi durumunda ülke ve dünya tıbbına sağlayabileceğimiz diğer bir kazanım, kaliteli bilimsel araştırma projelerinin geliştirilmesi olacaktır. Mezun öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışında akademik olarak mesleğin ilkelerini en doğru şekilde uygulayarak, kamu ve özel sektördeki görevlerinde daha başarılı olmaları sağlanacaktır. Akademisyen olarak hayatlarına devam edebilmekle beraber kurum veya şirket AR-GE departmanlarında görev alabileceklerdir.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.09.2020 tarihli kararı ile kurulmuştur. Program, alanlarında büyük tecrübe sahibi olan Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programın öğretim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doktora Derecesi

 Kayıt Kabul Koşulları

Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Doktora programına, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılarak öğrenci alınır.

Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların sınava alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı’na Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler, lisans diplomasıyla doğrudan başvurabilir. Ayrıca Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans mezunları ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilecek yakın alanlardaki bir tezli yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki ilgili lisans ve yüksek lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

Doktora programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde, 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına ve Merkezi Yabancı Dil sınavları ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak gereklidir.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakata) alınır. Genel başarı notunun hesaplanması; ALES puanı, mezuniyet not ortalaması ve bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre, belirtilen kontenjan dahilinde, öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Doktora programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Öğrencinin bu krediyi tamamlamayabilmesi için programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrenci toplam krediyi sekiz (4 yıl) dönemde tamamlar. Doktora eğitiminin süresi en fazla 12 döneme kadar uzayabilir. Doktora programı derslerinin en çok iki yıl, içinde ve en az 3,00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması gerekir. Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan öğrenciler doktora yeterlik sınavına girer. Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla en geç bir ay içinde tez izleme komitesi (TİK) atanır. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı yönetiminde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç (TİK) raporu sunulması gerekir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Önceki öğrenmelerin tanınması Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenir.

Programın Amacı

“Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı”, bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin temel özelliklerini ve enfeksiyon gelişimine neden olan patogenetik mekanizmaları öğrenmiş, mikrobiyolojik tanı yöntemleri ile ilgili teorik ve pratik bilgilere sahip, mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma disiplinlerine hâkim, akademik görgü ve bakış açısı kazanmış, bilimsel gelişmeleri takip eden, tıbbi mikrobiyoloji alanında uzmanlık seviyesine erişmiş, çalışma sonuçlarını değerlendirebilen, elde edilen verileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahip ve mezuniyet sonrasında akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürme olanağı kazanacak bilim insanları yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Programın Temel Kazanımları

  1. Etik ilkeler doğrultusunda bilimsel bilgileri toplar, yorumlar, birey ve toplumu gözeterek, ulusal ve uluslararası plan ve politikalara yön verecek çalışmalarda bulunabilme, yürütebilme, yönetebilme ve değerlendirebilme becerisi kazanır.
  2. Uluslararası platformlarda kabul gören standartta kaliteli bir mikrobiyoloji eğitimi alarak bilim ufku genişler ve mikrobiyoloji konusunda uzmanlık kazanır.
  3. Laboratuvar çalışmaları ile teknik becerileri elde eder, bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, deney planlayabilme, problem çözebilme, deney sonuçlarını yorumlayabilme, sunum yapabilme, mikrobiyoloji ile ilgili konularda strateji geliştirebilme becerileri kazanır.
  4. Genel bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji gibi mikrobiyolojinin temel alanlarında bilgi sahibi olur.
  5. Genel bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji alanlarında kullanılan laboratuvar yöntemlerini teorik ve pratik düzeyde bilir ve uygular.
  6. Mikrobiyoloji bilim alanında yayınlanmış araştırmalar konusunda eleştirel değerlendirme yapabilme becerisi kazanır.
  7. Mikrobiyoloji alanında yapılan bir araştırmanın yazılı, sözlü ve görsel olarak sunulabilmesi ve yayına hazırlanabilmesi yetkinliğini kazanır.

İstihdam Olanakları

“Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı”, mikrobiyoloji alanında tüm teorik ve pratik bilgilere sahip, akademik bir bakış açısı kazanmış, bilimsel gelişmeleri takip eden mezunlar vermeyi amaçlayan bir programdır. Mezunlarımızın kamu ve özel sağlık sektöründe, endüstride ve akademide kariyer fırsatlarından faydalanmaları amaçlamaktadır. Sağlık sektörünün hastane, araştırma-geliştirme merkezleri, ilaç üretim, ilaç araştırmaları, tanı amaçlı ürün satış firmaları, sterilizasyon kontrolü gereken iş sahalarında iş olanaklarına sahip olacaklardır.

 Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora derecesini alan adayla gerekli akademik çalışmaları tamamladıkları taktirde ilgili alanda doçentlik başvurusunda bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin tüm eğitsel çalışmaları ve sınavlarının notlandırılmasında Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora programından mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarı ile vermiş olması, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere 240 AKTS kredisini sağlaması gerekir. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler, seminer ve Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık, 120 AKTS kredisi tez çalışmalarını kapsar. Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, program en çok on iki yarıyılda tamamlanır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır.  Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir.

Öğrencilerin tez ile ilgili çalışmasını, ‘Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

Çalışma Şekli

Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Program Sorumlusu ve İletişim

Prof. Dr. Şükrü Volkan ÖZGÜVEN

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

E-mail: volkan.ozguven@lokmanhekim.edu.tr

Tel: 444 8 548, Dahili: 6100