• TR | EN
 • Genel Bilgiler

  Fizyoloji Doktora Programı Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Fizyoloji Doktora programının amacı fizyoloji alanında gerekli bilgi birikimi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuvar becerisi evrensel düzeye ulaşmış; bilgi ve becerilerini yetişmekte olan bilim insanlarına aktarabilecek eğitim becerileriyle donanmış; bağımsız olarak bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, yeni bilgi üretebilen; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan fizyoloji doktoru yetiştirmektir.

  Doktora programı dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğretim dili Türkçedir ve öğrenim süresi 4 yıldır. Üniversitemizde Fizyoloji Ana Bilim Dalına ait bir laboratuvar bulunmaktadır. Bunun dışında yine fizyoloji ile ilgili araştırmaların yürütülebileceği iki farklı araştırma laboratuvarımız da bulunmaktadır. 

  Anabilim Dalımızda yürütülmekte olan doktora programı kapsamında en az 21 kredi ve 240 AKTS program kredisinin tamamlanması ve doktora tezinin hazırlanarak, tez savunmasının başarı ile yapılması gerekmektedir.

  Programda belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bunun yanı sıra Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan diğer programlardan da seçmeli dersler alınabilmektedir. Programa her yıl ortalama 4 öğrenci kabul edilmektedir.

  Fizyoloji Doktora Programı mezunları tüm üniversitelerin Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ya da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarında Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadrolarda yer alabilirler. Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Mezunlarımız yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler. Ayrıca, kurum veya şirket AR-GE departmanlarında da görev alabilirler. 

  Kazanılan Derece

  Fizyoloji Alanında Doktora Derecesi

  Kabul ve Kayıt Koşulları

  Önerilen programa öğrenci başvuruları, giriş sınavları (yazılı / mülakat), genel başarı puanının hesaplanması ve öğrencilerin yerleştirilmesi Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce ilgili ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

  Önerilen programa Üniversitelerin Tıp, Diş, Veterinerlik Fakültesinden veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan başvurabilir. Diğer adaylar Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülürlerse başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. Önerilen programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.  

  Önerilen doktora programlarına başvurabilmek için adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı üzerine Senato tarafından belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve / veya mülakat) alınır. 

  Genel başarı notunun hesaplanmasında ALES puanı, Yabancı Dil puanı, Mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

  Önceki Öğrenmenin Tanınması

  Önceki öğrenmelerin tanınması Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenir.

  Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

  Fizyoloji Doktora Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin toplam bir eğitim-öğretim dönemi, 60 AKTS’ den az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli dersler, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 21 kredi ve 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans ya da yüksek lisans dersleri ders yüküne ve doktora derslerine sayılmaz. Öğrenci derslerini en az 3,00 ortalama ile başarıyla tamamlamalıdır.  Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

  Programın Amacı

  Bu doktora programı teorik ders ve uygulamalardan oluşan 4 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Uygulanacak eğitimde bilimsel düşünce sistematiğini oluşturabilmiş, araştırma konuları ya da klinik sorunlardan yola çıkarak analiz, sentezleme ve değerlendirme öğelerini kullanabilecek bilim insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tez aşaması sonrasında bir araştırmayı nasıl tamamlanacağını ve bilime nasıl katkıda bulunacağını bilen ve böylece akademik kariyer yapabilecek nitelikli bilim insanları yetiştirilmiş olacaktır.

  Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

  1. Tıbbi fizyoloji konusunda ve bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi sahibidir.

  2. Alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.

  3. Fizyoloji alanında güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

  4. Bilimsel literatürü eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, yeni araştırma fikirleri üretebilir ve mevcut bilimsel bilgiye katkıda bulunabilecek orijinal çalışmalar yapabilir.

  5. Çeşitli disiplinlerden meslektaşlarıyla etkili bir şekilde iş birliği yapar ve ekip içerisinde liderlik görevini alabilir.

  6. Araştırma yaptığı konu ile ilgili laboratuvarda kullanılan cihazların temel bilgilerine ve kullanım becerisine sahiptir, çözüm odaklı davranır.

  7. Fizyolojik araştırmalar için gerekli olan deneysel tasarım, veri analizi ve sonuçların yorumlanması konularında yeterli bilgiye sahiptir.

  8. Kullanacağı istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibi olup, çalışmaya uygun istatistiksel analizlerin yapılıp yorumlanmasını sağlar.

  9. Yaptığı bir araştırmanın raporunu yazar, fizyolojik bilgi ve bulgularını hem akademi hem de genel kitlelere ulusal ve/veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü veya yazıl olarak etkili bir şekilde sunar.

  10. Elde ettiği bulgular doğrultusunda bilimsel bir çalışmanın ulusal/uluslararası yayın haline getirilebilmesini sağlar.

  İstihdam Olanakları

  Fizyoloji Doktora Programı mezunları üniversitelerin ilgili programlarının Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler. Ayrıca, kurum veya şirket AR-GE departmanlarında da görev alabilirler.

  Üst Derece Programlarına Geçiş

   

  Ölçme ve Değerlendirme

  Öğrencinin tüm eğitsel çalışmaları ve sınavlarının notlandırılmasında Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

  Mezuniyet Koşulları

  Fizyoloji Doktora Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir 

  https://kolay.lokmanhekim.edu.tr//uploads/lhu-lisansustu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi.pdf

  Fizyoloji Doktora programının ders döneminde zorunlu kredileri tamamlaması, tez döneminde çalışmasını hazırladıktan tez savunmasında başarılı olması gereklidir.

  Çalışma Şekli

  Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

  Program Sorumlusu ve İletişim

  Prof. Dr. Şebnem Kavaklı

  Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

  E-mail: sebnem.kavakli@lokmanhekim.edu.tr

  Tel: 444 8 548

  Login Lokman Hekim Online