• TR | EN
 • Genel Bilgiler

  Fizyoloji Yüksek Lisans Programı Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Fizyoloji Yüksek Lisans programının amacı fizyoloji alanında lisansüstü düzeyde bilgi birikimi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuvar becerisi lisansüstü düzeye ulaşmış; bilgi ve becerilerini yetişmekte olan bilim insanlarına aktarabilecek eğitim becerileriyle donanmış; bağımsız olarak bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, yeni bilgi üretebilen; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan fizyoloji yüksek lisans mezunlarını  yetiştirmektir.

  Yüksek Lisans programı dersler, seminerler tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğretim dili Türkçedir ve öğrenim süresi 2 yıldır. Üniversitemizde Fizyoloji Ana Bilim Dalına ait bir laboratuvar bulunmaktadır. Bunun dışında yine fizyoloji ile ilgili araştırmaların yürütülebileceği iki farklı araştırma laboratuvarımız da bulunmaktadır. 

  Anabilim Dalımızda yürütülmekte olan yüksek lisans programı kapsamında en az 21 kredi ve 120 AKTS program kredisinin tamamlanması ve yüksek lisans tezinin hazırlanarak, tez savunmasının başarı ile yapılması gerekmektedir.

  Programda belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bunun yanı sıra Lokman Hekim Üniversitesi bünyesinde bulunan enstitülerden de seçmeli dersler alınabilmektedir. Programa her yıl ortalama 4 öğrenci kabul edilmektedir.

  Fizyoloji Yüksek Lisans Programı mezunları tüm üniversitelerin Tıp Fakülteleri Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadrolarda yer alabilirler. Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Mezunlarımız yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler. Ayrıca, kurum veya şirket AR-GE departmanlarında da görev alabilirler.

  Kazanılan derece

  Fizyoloji Alanında Yüksek Lisans Derecesi

  Kabul ve Kayıt Koşulları

  Önerilen programa öğrenci başvuruları, giriş sınavları (yazılı / mülakat), genel başarı puanının hesaplanması ve öğrencilerin yerleştirilmesi Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce ilgili ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

  Önerilen programa Üniversitelerin Tıp, Diş, Veterinerlik, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları ile Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Mezunları ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilirler. Diğer adaylar Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülürlerse başvurabilir. Yabancı ülkelerdeki Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. Önerilen programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.  

  Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve / veya mülakat) alınır. 

  Genel başarı notunun hesaplanmasında ALES puanı, Mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır. 

  Önceki Öğrenmenin Tanınması

  Önceki öğrenmelerin tanınması Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenir.

  Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

  Fizyoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin toplam bir eğitim-öğretim dönemi, 30 AKTS’ den az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli dersler, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 21 kredi ve 120 AKTS kredisinden oluşur. Lisans dersleri ders yüküne ve yüksek lisans derslerine sayılmaz. Öğrenci derslerini en az 3,00 ortalama ile başarıyla tamamlamalıdır.  Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

  Programın Amacı

  Bu yüksek lisans programı teorik ders ve uygulamalardan oluşan 2 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Fizyoloji Yüksek Lisans Programının amacı, fizyoloji alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir.

  Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)
  1. Tıbbi fizyoloji konusunda ve fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde temel bilgi sahibidir, bu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, geliştirir.

  2. Doğru kaynakları kullanarak alana özgü bilgiye ulaşır, sorgulayabilir ve özümser. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

  3. İnsanda hücre, doku, organ ve sistemlerinin işleyişini, birbirleriyle koordinasyonlarını tanımlar. Bunların çevreyle etkileşimini açıklar.

  4. İnsan organizmasında temel kontrol sistemleri olarak bilinen sinir, endokrin ve bağışıklık sistemlerinin diğer sistemler üzerindeki etkilerini kavrar.

   

  1. İlişkili olduğu diğer tıp bilimleri ile iletişimin önemini bilir, bilgilerini ve sorun çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

  2. Sunum yapma ve bilgilerini aktarma becerisine sahiptir.

  3. Alanı ile ilgili konularda bilimsel araştırma planlar, bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür, istatistik hakkında bilgi sahibidir, gerekli yazılımları doğru şekilde kullanır, sorunlara çözüm önerileri getirir.

  4. Temel laboratuvar cihazları ve çalıştığı konu ile ilgili özel cihazlar hakkında bilgi ve kullanma becerisine sahiptir.

  5. Laboratuvar güvenliği ve araştırma etiği konularında bilgi sahibidir, veri toplama, yorumlama, duyurulma aşamalarında bu değerleri gözetir. Çalışmalarında kaynaklarını maliyet-etkinlik ilişkisini gözeterek verimli bir şekilde kullanır.

  6. Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar. Bilimsel etkinliklerini geliştirerek sürdürür.

  İstihdam Olanakları

  Fizyoloji Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilir, doktora programına başvurabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler. Ayrıca, kurum veya şirket AR-GE departmanlarında da görev alabilirler.

  Üst Derece Programlarına Geçiş

   

  Ölçme ve Değerlendirme

  Öğrencinin tüm eğitsel çalışmaları ve sınavlarının notlandırılmasında Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

  Mezuniyet Koşulları

  Fizyoloji Yüksek Lisans Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir 

  https://kolay.lokmanhekim.edu.tr//uploads/lhu-lisansustu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi.pdf

  Fizyoloji Yüksek Lisans programının ders döneminde zorunlu kredileri tamamlaması, tez döneminde çalışmasını hazırladıktan tez savunmasında başarılı olması gereklidir.

  Çalışma Şekli

  Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

  Program Sorumlusu ve İletişim

  Prof. Dr. Şebnem Kavaklı

  Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

  E-mail: sebnem.kavakli@lokmanhekim.edu.tr

  Tel: 444 8 548

  Login Lokman Hekim Online