• TR | EN
 • Helal Ürün Geliştirme Yüksek Lisans (Tezli)

  Genel Bilgiler

  Helal Ürün Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı, 21 Temmuz 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile uygun bulunarak, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Program sağlık bilimleri, gıda mühendisliği ve ilahiyat alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, Helal ürün ve hizmetler konusunda özel sektör ya da kamuda halen çalışmakta olan ve alanında uzman kişiler de Lokman Hekim Üniversitesi misafir öğretim üyesi olarak görevlendirilmekte ve destek alınmaktadır. Öğretim dili Türkçedir.

  Kazanılan Derece

  Helal Ürün Geliştirme alanında Tezli Yüksek Lisans Derecesi

  Kabul ve Kayıt Koşulları

  Helal Ürün Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

  Programa tıp, diş, eczacılık, veterinerlik, sağlık bilimleri, mühendislik, ilahiyat, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve turizm fakülteleri vb. sağlık, fen ve sosyal bilimlerle ilişkili fakültelerden mezun olanlar başvurabilirler.

  Yabancı ülkelerde lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

  Programa yapılacak başvurularda 55 ten az olmamak koşuluyla, Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

  Yabancı ülkelerde lisans programını tamamlamış Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin tezli yüksek lisans programlarına yapacakları başvurularda ALES sonucu yerine, ALES’e eşdeğer kabul edilen (GRE, GMAT ve benzeri) ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar da kabul edilir.

  Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve / veya mülakata) alınır.

  Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre, belirtilen kontenjan dahilinde, öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

  Önceki Öğrenmenin Yeterlilikleri

  Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; yüksek lisans yatay geçiş öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden başarılı olması gerekir.

  Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin kabulü ve intibakları Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

  Yeterlilik Koşul ve Kuralları

  Helal Ürün Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için, öğrencinin, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlaması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

  Öğrencinin başka yükseköğretim kurumlarından alınmış derslerinden transfer isteminde, transfer edilecek derslerin kredileri toplamı, öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programda alması gereken derslerin kredileri toplamının %50’sini geçemez. Bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Ayrıca öğrenciler Enstitü Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde ‘Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ esas alınır.

  Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)
   1. Helal Ürün Geliştirme alanında disipline özgü eğitim ile kazandıkları kuramsal ve uygulamalı bilgileri çalıştığı alanlara aktarabilme becerisi kazanır.

   2. Helal Ürün Geliştirme alanındaki problemleri saptama, analitik yöntemlerle çözümleme, güncel literatür ile inceleme ve değerlendirme becerisi kazanır.

   3. Etik ilkeler doğrultusunda bilimsel bilgileri toplar, yorumlar, birey ve toplumu gözeterek, ulusal ve uluslararası plan ve politikalara yön verecek çalışmalarda bulunabilme, yürütebilme, yönetebilme ve değerlendirebilme becerisi kazanır.

   4. Sahip olduğu bilgi ve becerileri meslektaşlarının gelişimi için kullanır.

   5. Bilimsel yayın takip etme, yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi kazanır.

   6. Öğrenim süresince ve sonrasında ulusal ve/veya uluslararası düzeyde yaşam boyu öğrenme bilinci ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

  İstihdam Olanakları

  Diğer lisans şartlarını karşılamak kaydı ile;

  • Helal yetkin otorite kuruluşlarında (DİB, HAK, TSE ve Üniversitelerde) Helal konularında Teknik Uzman 

  • Gıda/Kozmetik/Kimyasal Maddeler/Katkı Maddeleri/Gıda Takviyeleri/Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri vb. üretim sektörlerinde helal alanına yönelik ürün geliştirmede Araştırıcı ve Geliştirici 

  • Akredite helal uygunluk belgesine sahip kuruluşlarda helal ürün üretim süreçlerinin iyileştirilmesinde ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında Araştırıcı ve Geliştirici/Teknik Uzman/ Danışman

  • Eğitim ve Araştırma Kurumlarında helal ürün konusunda Araştırıcı ve Eğitici

  • Helal uygunluk değerlendirme kuruluşları faaliyetlerinde Teknik Uzman

  Üst Derece Programlarına Geçiş

  Helal Ürün Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olanlar öğrenci gerekli diğer koşulları karşıladığında kabul eden ilgili doktora programlarına başvurabilirler.

  Ölçme ve Değerlendirme

  Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

  Mezuniyet Koşulları

  Helal Ürün Geliştirme Tezli Yüksek Lisans programından öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci derslerini tamamladıktan sonra alanı ile ilgili bir tez hazırlama, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin mezuniyet tarihi yüksek lisans tezinin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

  Program Sorumlusu ve İletişim

  Prof. Dr. Mete Köksal

  Helal Ürün Araştırma ve Geliştirme Ana Bilim Dalı Başkanı

  E-mail: mete.koksal@lokmanhekim.edu.tr

  Tel: 444 8 548, Dahili:61114

  Login Lokman Hekim Online