• TR | EN
 • Genel Bilgiler

  Tıbbi Farmakoloji Tezli Yüksek lisans Programı 09.06.2021 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında alınan karar ile uygun bulunarak Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Program alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Öğretim dili Türkçe’dir.

  İlaç bilimi” olarak tanımlanan Farmakoloji, insanlık tarihi boyunca var olan bir bilim dalıdır. İlaç araştırma-geliştirmesinde, ilaçta kalite, standart, tanı ve tedavinin belirlenmesinde rol almakta; diğer disiplinler ile birlikte araştırmaların planlamasında, yürütülmesinde veya yönetilmesinde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerinin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Farmakolojik incelemelerin nihai hedefi hastalıkların tanısı, profilaksisi, tedavisi ve diğer tıbbi amaçlar için yeni kimyasal maddelerin bulunması, bunların ilaç olarak geliştirilmesi ve yerleşmiş ilaçların tedavi prensiplerinin belirlenmesidir.

   Kazanılan Derece

  Tıbbi Farmakoloji Alanında Yüksek Lisans Derecesi

  Kabul ve Kayıt Koşulları

  Tıbbi Farmakoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci başvuruları, kabul ve kesin kayıtları Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi doğrultusunda yapılır. Ayrıca her başvuru döneminden önce Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvuran öğrencilerde aranan özel koşullar, giriş sınav yeri ve tarihi belirlenir, başvuru öncesi ilan edilir.

  Tıbbi Farmakoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı’na Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen/Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları ile lisans derecesi Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun bulunanlar başvurabilir.

  Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

  Programa yapılacak başvurularda 55’ten az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES (SAY / EA) puanına sahip olmak gerekir.

  Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler bilimsel değerlendirme sınavına (yazılı ve/veya mülakat) alınır.

  Genel başarı notunun hesaplanması ALES puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve Bilimsel değerlendirme sınavının sonuçları göz önünde bulundurularak yapılır. Genel başarı notu sıralamasına göre belirtilen kontenjan dahilinde öğrenci kesin kayıt hakkı kazanır.

  Önceki Öğrenmenin Tanınması

  Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; yüksek lisans yatay geçiş öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden başarılı olması gerekir.

  Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin kabulü ve intibakları Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

  Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

  Tıbbi Farmakoloji  Tezli Yüksek Lisans’ndan mezun olabilmek için öğrencinin en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlaması, gerekir (En az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması). Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı / başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır. Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde “Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınır.

  Programın Amacı

  Tıbbi Farmakoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı,

  • Farmakolojik araştırmalara yönelik teorik ve pratik temel bilgilere sahip, farmakoloji alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilen,
  • Farmakoloji alanında kazandığı bilgi, birikim ve bilimsel bakış açısını kullanarak ilgili diğer disiplinlerdeki araştırma amaçlı çalışmalarda görev alarak bilime katkıda bulunabilen bilim uzmanları yetiştirmektir.

   Program Yeterlilikleri (Kazanımlar)

  1. İlaç etkileşmeleri, ilaçların yan tesirleri ve ilaçların toksik etkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
  2. İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
  3. Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Tıbbi farmakoloji araştırma yöntemlerindeki cihazları kullanır ve teknolojiyi uygular.
  5. Tıbbi farmakoloji araştırma verilerinin değerlendirilmesinde uygun istatistiksel yöntemi önerir, sonuçları yorumlar ve farmakolojik etkinin olup olmadığına karar verir.
  6. Tıbbi farmakoloji alanında deneysel bir düzeneği tasarlayabilir, uygulayabilir ve elde edilen verilerin analizini yapabilir.
  7. Deney hayvanlarında temel manipülasyon ve uygulamaları yapabilecek teknik beceriye sahiptir.
  8. Tıbbi farmakoloji alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
  9. Tıbbi farmakoloji ile ilgili bir konuda bilimsel rapor ve sunum hazırlayabilir.
  10. Tıbbi farmakoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir.

  İstihdam Olanakları

  Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans Programı'nın mezunları doktora programına devam ederek, yurt içi ya da yurt dışında farklı üniversitelerde uzman araştırmacı veya akademisyen olarak çalışabilirler. Ayrıca ilaç endüstrisinin farklı birimlerinde, AR-GE merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler.

  Üst Derece Programlarına Geçiş

  Tıbbi Farmakoloji  Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler gerekli diğer koşulları karşıladığında doktora programlarına başvurabilirler.

  Ölçme ve Değerlendirme

  Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.  Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Program derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

  Mezuniyet Koşulları

  Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

  Çalışma Şekli

  Çalışma şekli tam zamanlıdır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde veya çevrimiçi senkronize olarak uzaktan da yapılabilir.

  Program Sorumlusu ve İletişim

  Prof. Dr. Bülent Gümüşel

  Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

  E-mail: bulent.gumusel@lokmanhekim.edu.tr

  Tel: 444 8 548  Dahili: 6213

   

  Login Lokman Hekim Online